Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Структура та штатна чисельність апарату місцевого суду

Сторінки матеріалу:

  • Структура та штатна чисельність апарату місцевого суду
  • Сторінка 2

11

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РЕФЕРАТ

на тему «Структура та штатна чисельність апарату місцевого суду»

з дисципліни “ Статус судів в Україні

Харків 2011

ВСТУП

У рекомендації № R (94)12 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам Щодо незалежності, дієвості та ролі суддів від 13 жовтня 1994 р. зазначається, що для ефективної роботи суддів мають бути створені належні умови роботи, у тому числі шляхом прийому на роботу достатньої кількості суддів (підпункт а) принципу ІІІ) та забезпечення належного допоміжного персоналу і обладнання, зокрема, для автоматизації діловодства і обробки даних з тим, щоб судді могли ефективно і оперативно виконувати свої обов'язки (підпункт d) принципу ІІІ). Крім того, рекомендується ужити відповідних заходів з тим, щоб доручити виконувати несудові завдання іншим особам з метою зменшення перевантаження у роботі судів (підпункт е) принципу ІІІ).

Саме на увільнення суддів від виконання завдань, які безпосередньо пов'язані із відправленням правосуддя, спрямована діяльність спеціально уповноважених на то осіб, які виконують різноманітні функції і у сукупності складають апарат суду. Така структура утворюється при кожному суді й покликана здійснювати численні дії організаційного, допоміжного та підготовчого характеру, без яких неможливі власне дії судді по вирішенню юридично значущих справ.

Структура апарату місцевого суду

Діяльність працівників апарату суду, на відміну від дій судді, не є здісненням судової влади, оскільки лише судді відповідно до закону наділені владними повноваженнями. Обсяг повноважень і обов'язків працівників апарату суду врегульовано насамперед Законом "Про судоустрій України", актами Державної судової адміністрації та локальними нормативними актами суду. Діяльність секретаря судового засідання, судового розпорядника суду врегульована також нормами процесуального права, оскільки вони є учасниками процесу. Усі працівники апарату підпорядковані голові відповідного суду, який здійснює загальне організаційне керівництво апаратом. Його вказівки і розпорядження є обов'язковими для виконання працівниками апарату суду. У відношенні із працівниками апарату і головою суду діє принцип підпорядкування, на відміну від суддів, для яких голова є першим серед рівних.

Без правильної організованої роботи всіх підрозділів апарату судів неможливо виконати той величезний обсяг роботи, який покладається на судову систему. Однак робота із удосконалення діяльності апарату судів, по-перше, має бути централізованою, бажано - на загальнодержавному рівні, як мінімум - у межах однієї підсистеми судів (загальної юрисдикції або спеціалізованих). По-друге, ця робота повинна мати належне законодавче забезпечення, яке гарантує недопущення на службу в апарат судів осіб із кримінальними зв'язками, які мають сумнівне минуле тощо. Апарат суду має комплектуватися виключно висококласними фахівцями.

Відповідно до статті 103 Закону "Про судоустрій України" організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату (завідуючий секретаріатом). Завідуючий секретаріатом підпорядковується голові суду і координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України.

Координація діяльності, в даному випадку, полягає у налагодженні роботи по дотриманню діловодства, визначенні необхідних обсягів фінансування і матеріально-технічного забезпечення суду, матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду, обґрунтуванні оптимальної структури і штатної чисельності апарату суду тощо. Керівник апарату суду відповідно до світового досвіду і міжнародних стандартів має бути своєрідним менеджером, який дає можливість голові суду зосередитися на безпосередньому відправленні правосуддя, реалізації функції контролю і надання належної методичної допомоги суддям суду за суворого дотримання принципу незалежності суддів тощо. Ефективність діяльності керівника апарату суду прямо обумовлює якість організації роботи суду і залежить насамперед від його рівня професійної підготовленості, вміння голови суду організувати його роботу, системи контролю за його діяльністю з боку державної судової адміністрації. Крім того, бажано, щоб керівник апарату мав природний хист сучасного менеджеру.

Штатна чисельність апаратів місцевого суду

Структура і штатна чисельність апаратів місцевого суду, апеляційних судів затверджуються головою Державної судової адміністрації України за поданням голови суду, в межах видатків на утримання відповідного суду. Структура і штатна чисельність апаратів місцевих, апеляційних судів затверджується за поданням голів цих судів у межах видатків на утримання відповідного суду. Звичайно, навіть при недостатньому фінансуванні, структура і штатна чисельність апарату суду має бути достатньої для забезпечення виконання функцій суду.

Як приклад можна навести штатний розпис Борівського районного суду Харківської області на 2006 рік. Апарат цього суду складається із таких посадових осіб (за кількістю штатних посад):

(1) голова суду - 1 ;

(2) заступник голови суду - 1;

(3) судді - 2;

(4) помічник голови суду - 1;

(5) помічник заступника голови суду - 1;

(6) помічник судді - 2;

(7) старший секретар суду - 1;

(8) секретар судового засідання - 4;

(9) секретар суду - 1;

(10) судовий розпорядник - 1;

(11) діловод - 2;

(12) прибиральниця - 1,5;

(13) водій - 0,5.

Відповідно до штатного розпису Апеляційного суду Харківської області структура центрального апарату суду складається із керівництва суду (голова суду, перший заступник голови суду) і апарату забезпечення його діяльності (помічники суддів, радник голови суду, секретар суду, старший консультант - завідувач приймальнею та старший секретар суду). Управління справами суду очолює керівник апарату суду, воно складається із шести підрозділів: (1) відділ планово-фінансової діяльності, обліку та звітності;

(2) відділ кадрів та режимно-секретної роботи;

(3) відділ забезпечення організаційної та господарської діяльності суду, який поділено на сектор енергозабезпечення і технічного обслуговування будівлі та сектор матеріально-технічного та господарського забезпечення;

(4) відділ загального діловодства і контролю;

(5) відділ узагальнення судової практики;

(6) відділ інформаційно-технічного забезпечення судової діяльності.

При судових палатах з цивільних та кримінальних справ, які розглядають справи по другій інстанції, утворено сектори забезпечення їх діяльності, до складу яких входять консультанти, секретарі судових засідань, судові розпорядники тощо. У судовій палаті з кримінальних справ відповідно до процесуального законодавства також утворено судову колегію з розгляду справ по першій інстанції, при якій функціонують сектори забезпечення діяльності цієї колегії та упровадження технічних засобів та ознайомлення з протоколами судових засідань. Окремими структурним підрозділом суду є відділ забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування та кваліфікаційної комісії суддів.

Структура і штатний розпис апарату Верховного Суду України та апарату вищого спеціалізованого суду затверджуються президією відповідного суду за поданням голови цього суду, в межах видатків на утримання даного суду. В апараті Верховного Суду України та апараті вищого спеціалізованого суду можуть створюватися управління, відділи, інші структурні підрозділи, що здійснюють свої функції на підставі положення про відповідний підрозділ, затвердженого Головою Верховного Суду України або головою вищого спеціалізованого суду.

До складу апарату Верховного Суду України відповідно до Постанови Президії Верховного Суду України від 25 грудня 2002 р. входять:

(1) управління забезпечення діяльності Судової палати з цивільних справ;

(2) управління забезпечення діяльності Судової палати з кримінальних справ;

(3) управління забезпечення діяльності Судової палати з господарських справ за виняткових обставин;

(4) управління забезпечення діяльності Судової палати з адміністративних справ за виняткових обставин;

(5) управління забезпечення діяльності Військової колегії;

(6) управління узагальнення судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства;

(7) управління законопроектної роботи та представництва в судах;

(8) відділ прийому громадян та попереднього розгляду їх звернень;

(9) управління систематизації законодавства;

(10) управління міжнародно-правового співробітництва;

(11) управління інформаційних технологій;

(12) управління документального забезпечення;

(13) управління кадрів з центром Верховного Суду України по підвищенню кваліфікації суддів України;

(14) прес-служба Верховного Суду України;

(15) секретаріат забезпечення діяльності Пленуму, Президії Верховного Суду України та органів суддівського самоврядування;

(16) сектор організаційної роботи та контролю виконання;

(17) редакційно-видавниче управління;

(18) управління кадрами.

До структури апарату Верховного Суду України входить ряд інших підрозділів, які забезпечують його діяльність. Так, для забезпечення Верховного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою, матеріалами судової практики діє бібліотека Верховного Суду України. Матеріали, пов'язані з діяльністю Верховного Суду України, зберігаються в архіві Верховного Суду України.

Відповідно до Закону "Про судоустрій України" суди є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Законом введено право і обов'язок усіх судів загальної юрисдикції мати свій самостійний баланс і рахунки в установах банку, що діючим раніше законодавством не передбачалося (ст.103).

Апарат суду здійснює важливу функцію організаційного забезпечення роботи суду, спрямовану як на діяльність із здійснення правосуддя, створенню необхідних умов для реалізації прав і виконання обов'язків учасників судового процесу, так і на забезпечення функціонування суду як державної установи і юридичної особи та підтримання належних умов для перебування і роботи в суді його працівників і громадян.

У місцевому суді апарат веде діловодство - приймає, обліковує і реєструє судові справи, позовні заяви і скарги, кореспонденцію і листи, забезпечує оформлення і відправлення вихідної кореспонденції, судових справ, а також здійснює контроль за проходженням документів і судових справ, дотримання встановлених законодавством чи розпорядженням строків їх проходження і вирішення. На апарат суду покладається безпосереднє ведення первинних документів статистичного обліку - реєстрація в журналах, комп'ютерного обліку, ведення статистичних карток на судові справи, позовні заяви, скарги тощо, а також контроль і виготовлення та належне спрямування документів щодо виконання судових рішень, виготовлення копій документів, забезпечення ознайомлення сторін з матеріалами справи.