Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Формування загальної теорії держави

Сторінки матеріалу:

41

Формування загальної теорії держави і права

Зміст

Вступ

1. Загальна теорія держави і права: поняття, риси

2. Предмет загальної теорії держави і права

3. Функції загальної теорії держави і права

4. Формування загальної теорії держави і права як самостійної науки

Висновки

Список джерел

Вступ

Кожна наука має свій предмет дослідження, під яким розуміється досліджувана нею сторона об'єктивної дійсності. Іншими словами предмет науки - це ті явища й процеси реального світу, які досліджуються нею. На що направлене наукове пізнання. Наука вивчає перш за все закономірності розвитку природи й суспільства. Предмет теорії держави і права не є винятком.

Теорія держави і права вивчає загальні закономірності виникнення, розвитку, призначення й функціонування держави і права. Вона, так би мовити, виділяє державу і право з усієї системи суспільних явищ і досліджує їх внутрішні закономірності. Але тоді держава й право розвивається у взаємозв'язку з економікою, політикою, мораллю, культурою й іншими суспільними феноменами. Причому теорію держави і права цікавить не тільки соціально-економічна обумовленість державних і правових явищ, але й зростаючий вплив останніх на економіку, соціальне й духовне життя суспільства. Предметом науки теорії держави і права служать багатосторонні і складні взаємодії суспільства й держави, роль і місце держави і права в політичній системі суспільства. Вона вивчає не тільки державно-правові явища й процеси, але й представлення людей у них. В її предмет входить суспільна, групова і індивідуальна політична й правова свідомість.

Єдність предмету держави і права обумовлюється її практичною й науково-понятійною єдністю. Держава й право нероздільно зв'язані одне з одним. А тому теорія держави і права не ізольовані галузі знань, а єдина наука. Але залишаючись цілісною наукою, вона поділяється на дві відносно самостійні структурні частини: теорію держави - державознавство; теорію права - правознавство.

Крім того, предмет теорії держави і права перебуває в постійному розвитку. Це відбувається як на базі суспільних і юридичних наук, так і спеціальної науки, де предмет включає у сферу наукового пізнання нові явища, забезпечує рух науки від пізнання менш глибокої до більш глибокої сутності явищ, насамперед держави і права. Теорія держави і права, маючи свій предмет, функції і метод, посідає специфічне місце в системі суспільних (неюридичних) наук.

Саме тому дослідження даної теми є актуальним напрямком сучасної правової науки, сукупність зазначених чинників й зумовили вибір теми дослідження.

Метою цієї роботи є аналіз загальної теорія держави і права як фундаментальної юридична наука.

Для досягнення цієї мети ставляться такі завдання:

ѕ визначити поняття загальної теорії держави і права: поняття, риси;

ѕ охарактеризувати предмет загальної теорії держави і права;

ѕ здійснити системний аналіз функцій загальної теорії держави і права;

ѕ сформулювати питання загальної теорії держави і права як самостійної науки.

В якості об'єкта виступають суспільні відносини та теоретичні засади стосовно загальної теорія держави і права як фундаментальної юридична наука.

Предметом дослідження є дослідження видатних вчених з право України, а також виражені в законодавстві України, практиці застосування норм законодавства, положення стосовно загальної теорія держави і права як фундаментальної юридична наука.

Для вирішення завдань дослідження в роботі використовується комплекс методів наукового пізнання: системний метод; історично-правовий метод; формально-юридичний метод; порівняльно-правовий метод; системно-функціональний метод; статистичний метод; метод спостереження.

Емпіричною базою та теоретичним підґрунтям дослідження стали роботи відомих вчених в галузі права: Корельского В.М., Перевалова В.Д., Алексєєва С.С., Лазарева В.В., Шершеневича Г. Ф., Трубецького Е. Н., Скакуна О.Ф., Марченко М.Н. та інших науковців.