Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/modules/book/book.module on line 559.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • Умови використання матеріалу. З питання авторського права звертайтеся на: mego-infoo@yandex.ru.

Список літератури і нормативних актів

Конституція України. - К.: 1996.

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Господарський кодекс України // ВВР. - 2003. - № 18-22. - Ст. 144.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // ВВР. - 2002. - № 34. - Ст. 27.

Господарський процесуальний кодекс України // ВВР. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // ВВР. - 1991. - № 49. - Ст. 682.

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. // ВВР. - 1991. - № 29. - Ст. 377.

Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р. // ВВР. - 1992. - № 47. - Ст. 642.

Закон України "Про оренду державного і комунального майна" в редакції від 23 грудня 1997 р. // Посредник. - 1998. - 2 февраля.

Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11 вересня 2003 р. // ВВР. -

  1. - № 9. - Ст. 79.

Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 р. // ВВР. - 1996. - № 18. - Ст. 78.

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15 травня 2003 р. // ВВР. - 2003. - № 31. - Ст. 263.

Безклубий I. А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми. - К.: Київський ун-т імені Тараса Шевченка, 2005.

Беляневич О. А. Господарське договірне право України: Теоретичні аспекти: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006.

Бервено С. М. Проблеми договірного права України: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006.

Боднар Т. В. Виконання договірних зобов'язань у цивільному праві: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2005.

Брагинский М. И, Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. - М.: Статут, 1997.

Канзафарова I. С. Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія. - Одеса: Астропринт, 2006.

Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. - К.: Наукова думка, 1993.

Луць В. В. Заключение и исполнение хозяйственных договоров. - М.: Юрид. лит., 1975.

Луць А. В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посібник. - К.: Школа, 2004.

Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности. - М.: Юрид. лит., 1970.

Майданик Р. А. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник. - К.: Юстиніан, 2007.

Мілаш В. С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: Монографія. - Харків, 2007.

Мережко А. А. Договор в частном праве. - К.: Юстиниан, 2003.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - У 2 т. - 2-е вид., перероб. і допов. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2006.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

Примак В. Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2007.

Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. - М.: Юристъ, 2006.

Сарбат С. В. Исполнение договорного обязательства. - М.: Статут,

2005.

Теньков С. О. Коментар судової практики з господарських справ. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О. В. Дзери,

Н.  С. Кузнєцової. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2005.

   

Луць Володимир Васильович

КОНТРАКТИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний посібник

2-е видання, перероблене і доповнене

Шеф-редактор В. С. Ковальський, кандидат юридичних наук

Юрінком Інтер - редакція наукової та навчальної літератури

Відповідальна за випуск Т. М. Виноградова Редактор М. I. Ромась Комп'ютерна верстка В. Ю. Романенка Художнє оформлення М. П. Черненка

Підписано до друку 01.04.2008. Формат 84 х 1081/32.

Папір офсетний № 1. Гарнитура Петербург. Умовн. друк. арк. 30,24. Обл.-вид. арк. 28,5. Наклад 4000 прим. Зам. №  .

Ціна договірна.

З питань придбання літератури звертатися до видавництва "Юрінком Інтер" за адресою:

04209, Київ-209, вул. Героїв Дніпра, 31б, тел. 411-64-03, 411-69-08

Оригінал-макет виготовлено комп'ютерним центром СП "Юрінком Інтер"

(Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції - серія ДК № 19 від 20.03.2000)

Віддруковано в ЗАТ "Віпол", 03151, м. Київ, вул. Волинська, 60 (Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції - серія ДК № 752 від 27.12.2001)