Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Вступ

Кримінально-виконавче право України - галузь права, яка регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту конституційних прав і законних інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання рецидиву злочинів засудженими та їх вчиненню іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими.

Маючи самостійний предмет і метод правового регулювання правовідносин у сфері виконання і відбування покарань, кримінально- виконавче право тісно пов'язано з філософськими, суспільними, природознавчими, правовими та іншими науками.

Підручник "Кримінально-виконавче право" відповідає вимогам методичних рекомендацій щодо структури, змісту та обсягу підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Він складається із Загальної та Особливої частин, у яких всебічно розглядаються теоретичні та прикладні питання науки. У Загальній частині викладається понятійний апарат науки, визначаються принципи виконання кримінальних покарань; правовий статус засуджених; гарантії захисту їхніх прав, законних інтересів та обов'язків; система органів і установ виконання покарань; нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань; участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених; міжнародні стандарти поводження із засудженими. Особлива частина кримінально-виконавчого права присвячена розгляду порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань, передбачених ст. 51 Кримінального кодексу України і призначених вироком суду; звільнення від відбування покарання; допомоги особам, які відбули покарання; здійснення контролю і нагляду за ними.

Мета навчального курсу - надати студентам науково обґрунтовані знання про цілі, принципи, стратегію, напрями політики у сфері виконання і відбування покарань, основні напрями діяльності органів і установ виконання покарань, правові та матеріально- предметні засоби кримінально-виконавчої діяльності. Крім того, прищепити студентам навички самостійного вирішення на основі вимог кримінально-виконавчого законодавства і практики його застосування складних питань процесу виправлення і ресоціалізації засуджених.

Перед студентами при вивченні дисципліни "Кримінально- виконавче право" стоять такі завдання:

  •  засвоїти на лекціях основні терміни і понятя науки кримінально- виконавчого права, вміти розкрити їх зміст і використовувати при вивченні певних тем курсу;
  •  закріпити на практичних заняттях за допомогою методичних матеріалів, законодавчих і підзаконних актів Державного департаменту України з питань виконання покарань шляхи і засоби їх вирішення;
  •  розвинути на практичних заняттях, при написанні рефератів, курсових робіт, наукових доповідей, при відвідуванні в організованому порядку установ виконання покарань уміння орієнтуватися у проблемах системи відбування покарань, що потребують удосконалення або реформування, а при необхідності - готовність до якісного виконання своїх службових функцій.

Підручник містить контрольні питання і завдання для самоконтролю, літературу, рекомендовану для поглибленого вивчення курсу та предметний покажчик.

Видання орієнтоване на активізацію самостійної творчої роботи студента, формування професійно значущих умінь, що повинно сприяти спеціалізації і професіоналізму фахівців.