Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Література

Сторінки матеріалу:

  
 

Бородовська, Н. Забезпечення правового статусу засудженого до позбавлення волі [Текст] / Н. Бородовська // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 9.

Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : Офіц. вид. - К. : Атака, 2003.

Кримінально-виконавче право України [Текст] : підручник / за ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Право, 2005.

Кримінально-виконавче право. Збірник нормат-прав. документів [Текст] / уклад. А. Х. Степанюк. - Х. : Право, 2005.

Кримінально-виконавчий кодекс України: наук.-практ. комент. [Текст] / за заг. ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Одіссей, 2005.

Лисодєд, О. Умови відбування покарання у тюрмах Швеції [Текст] / О. Лисодєд, А. Степанюк // Вісн. прокуратури. - 2003. - № 6.

Лисодєд, О. Покарання та громадські санкції у діяльності служби тюрем і апробації Швеції [Текст] / О. Лисодєд, А. Степанюк // Вісн. Акад. правов. наук. України. - 2003. - № 4 (95).

Степанюк, А. Ф. Политика в сфере исполнения наказаний [Текст] /

А.   Ф. Степанюк // Проблеми законності. - Х. : 2001. - Вип. 50.

Степанюк, А. Ф. Некоторые особенности уголовно-исполнительных правоотношений [Текст] / А. Ф. Степанюк // Проблеми законності. - Х., 2001. - Вип. 48.

Степанюк, А. Х. Кримінально-виконавчі правовідносини як форма кримінально-виконавчої діяльності [Текст] / А. Х. Степанюк // Вісн. Акад. правов. наук. України. - 2001. - № 2.

Степанюк, А. Ф. Сущность исполнения наказаний [Текст] / А. Ф. Сте- панюк. - Х. : Фолио, 1999.

Черненок, М. П. Система органів та установ виконання покарань [Текст] / М. П. Черненок // Проблеми законності. - Х., 2007. - Вип. 89.

Черненок, М. П. Реалізація засуджених як мета кримінально-виконавчого законодавства України [Текст] / М. П. Черненок // Проблеми законності. - Х., 2008. - Вип. 97.

Література до Особливої частини

Богатирьов, І. Г. Виправні роботи як вид покарань: кримінальні, криміналістичні та кримінально-виконавчі проблеми [Текст] / І. Г. Богатирьов. - К. : МП "Леся", 2002.

Впровадження альтернативних видів кримінальних покарань в Україні [Текст] / за ред. О. В. Беци. - К. : МП "Леся", 2003.

314
 

 

 
Законодавство України про виконавче провадження [Текст] : наук.-практ. коментар / І. І. Ємельянова, А. І. Нижник, Л. М. Павлова та ін. - К. : Ін Юре, 2001.

Дьомін, В. Інститут апробації в зарубіжному законодавстві [Текст] /

В.   Дьомін // Вісн. прокуратури. - 2001. - № 3.

Кримінально-виконавче право України [Текст] : підручник / за ред.

А.   Х. Степанюка. - Х. : Право, 2005.

Максимова, Н. Гуманізація покарань - шлях до громадянського суспільства [Текст] / Н. Максимова // Соц. політика і соц. робота. - 2001. - № 1.

Гура, Р. М. Виконання покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю [Текст] / Р М. Гура. - Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005.

Романов, М. В. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі [Текст] / М. В. Романов. - Х. : Фоліо, 2004.

Соцький, Ю. Правове регулювання виконання кримінального покарання у вигляді виправних робіт [Текст] / Ю. Соцький // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 3.

Ткачова, О. Щодо змісту виправних робіт на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України [Текст] / О. Ткачова // Вісн. Акад. правов. наук України. - 2004. - № 4 (39).

Черненок, М. П. Виконання майнових покарань [Текст] / М. П. Черненок. - Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006.

Черненок, М. П. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі за законодавством України [Текст] // Проблеми законності. - 2008. - Вип. 96.

Степанюк, А. Х. Довічне позбавлення волі як еквівалент смертної кари [Текст] / А. Х. Степанюк // Вісн. Акад. правов. наук України. - 2000. - № 4.

Степанюк, А. Х. Умови відбування покарання засудженими жінками [Текст] / А. Х. Степанюк // Аспект. Інформ. Бюлетень. - 2001. - № 2.

Степанюк, А. Х. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України [Текст] / А. Х. Степанюк, І. С. Яко- вець. - Х. : Кросроуд, 2007.

Яковець, І. С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установі виконання покарання [Текст] / І. С. Яковець. - Х. : Кроссроуд, 2006.
 

 

 
Предметний покажчик
 

 

 
А

Адміністративний нагляд 16, 303 Амністія 16, 289 Амністія повна 289 Амністія умовна 289 Амністія часткова 289 Апеляційна комісія 18 Арештні доми 30, 37, 123 Арешт 123

Б

Бандеролі 125, 151, 211, 218 Безпека засуджених 24 Богослужіння 151, 239

В

Взаємодія кримінально-виконавчої служби 41 Види органів і установ виконання покарань 37

Виїзд короткостроковий 138, 216 Виконавчий лист 118 Виконання покарання у виді виправних робіт 88, 91, 96 Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу 62, 63

Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 66, 67 Виконання покарання у виді громадських робіт 74, 76 Виконання покарання у виді позбавлення волі 160, 187 Виправний центр 38, 41, 137 Виправні і виховні колонії 40 Виконання покарання у виді обмеження волі 136 Виправлення 4, 148, 232 Виховна робота з засудженими 232 Відкриття виконавчого провадження 55

Відомчий контроль 45 Відрахування із заробітної плати засуджених 100, 141, 228 Військові частини 146 Військовослужбовці строкової служби 145

Відвідування установ виконання покарань 46

Г

Гамівна сорочка 207, 208 Гауптвахта 127, 132 Громадський контроль 43, 46 Громадські вихователі 313 Гуманізм як принцип 11

Д

Державний департамент України з питань виконання покарань 31, 36

Державна кримінально-виконавча служба 41 Державний виконавець 55, 56 Джерела кримінально-виконавчого права 8

Дисциплінарний батальйон 147, 148 Дисциплінарний ізолятор 137, 272 Дільниця карантину, діагностики і розподілу 189 Дільниця ресоціалізації 193 Дільниця соціальної реабілітації 195 Діяльність органів та установ виконання покарань 8, 30, 42 Довічне позбавлення волі 117, 279

Е

Елемент режиму 193 Естетичне, етичне виховання засуджених 238

Ж

Житлова зона 39 Житлово-побутові умови 212 Жінки-засуджені 257 Жінки-інваліди засуджені 259 Жінки вагітні засуджені 260

З

Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі 187 Загальні умови праці засуджених 225 Загальноосвітнє навчання 275 Законні інтереси 20, 24, 25 Законність як принцип кримінально- виконавчого права 11, 12 Запобігання втечам 193 Заробітна плата засуджених 60, 241

Засади нагляду і контролю 43 Засоби кримінально-виконавчої діяльності 3 Засуджені іноземці 23 Заходи заохочення та стягнення 142, 145 Заходи медичного характеру Зброя і її застосування 207, 208, 224 Звільнення від відбування покарання 284, 296 Злісні порушники режиму 168

І

Ізолятори тимчасового тримання 30, 176 Ізоляція осіб, позбавлених волі 199 Індивідуалізація виконання покарання 161

Іноземні громадяни 161 Інструкції 171, 228, 261, 267 Інтереси законні засуджених 242

К

Карцер 127

Класифікація засуджених 159 Класифікація первинна і вторинна 162, 163 Колонії мінімального рівня безпеки 166, 257 Колонії середнього рівня безпеки 169, 213, 257 Колонії максимального рівня безпеки 179, 253, 279 Компетенція органів виконання покарань

Конвоювання засуджених 147, 183 Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання 36, 46, 310

Конфіскація майна 19, 117 Кримінально-виконавча система 204 Кримінально-виконавче законодавство в Україні 15 Кримінально-виконавча інспекція 36, 68, 91 Критерії класифікації 159

Л

Листування 215 Лікарсько-трудові комісії 300 Лікування засуджених 165, 220

М

Майно боржника 57 Матеріальна відповідальність 28, 118. 229

Медична служба 7, 220 Мета кримінально-виконавчої діяльності 8

Методичні рекомендації щодо класифікації засуджених 170 Метод кримінально-виконавчого права 6 Міжнародні стандарти поводження із засудженими 48 Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими і Європейські тюремні правила 50

Н

Навчальний центр 243, 250 Нагляд за засудженими 200, 220 Надзвичайний стан 209 Наряди розподілу засуджених 168 Наука кримінально-виконавчого права 13 Невідворотність виконання покарання як принцип 10 Неповнолітні засуджені 264

О

Об'єкт кримінально-виконавчої діяльності 7 Обмеження волі 136 Обмеження для військовослужбовців 293, 301

Обов'язки засуджених до позбавлення волі 202

Ознаки органів та установ виконання покарань 30 Оперативно-розшукова діяльність у колоніях 206 Органи і служби у справах дітей 46

Органи і установи виконання покарань 29, 31, 33

Основні завдання Державного департаменту з питань виконання покарань 45 Основи правового статусу засуджених 20 Особи без громадянства 24, 183 Особиста безпека 24, 189 Оцінка поведінки засудженого 25, 191

П

Паспорт 140, 179, 287 Переведення засуджених 141, 194, 247 Пекінські правила 267

Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі 229 Підстави звільнення від відбування покарання 301 Підстави виконання і відбування покарання

Побачення засуджених 215, 216 Подача заяв і скарг засудженими 236 Політика у сфері виконання покарань 5 Положення про Державний департамент з питань виконання покарань 5, 8 Положення про піклувальні ради 17 Положення про спостережні комісії 17 Положення про дисциплінарний батальйон 142 Помилування 78, 134 Поняття кримінально-виконавчого права 6 Порушники режиму 168 Посадові особи 40 Посилки, передачі 140, 211 Права засуджених 12, 21 Правила внутрішнього розпорядку 8, 138 Правовий статус засуджених 20, 71 Праця засуджених 141, 152, 222 Праця засуджених до обмеження волі 141 Праця неповнолітніх 273 Предмет кримінально-виконавчого права 6

Приміщення камерного типу 39, 168. 247

Принципи виконання покарань Принципи кримінально-виконавчого права 9 Прокурорський нагляд 43 Пропозиції, заяви і скарги засуджених 124, 152

Професійно-технічне навчання 240 Психопати 165 Психодіагностика 190 Психологічна служба 7, 233

Р

Регіональні комісії 171, 178 Режим у колоніях 198 Релігійні організації у містах позбавлення волі 239

С

Самодіяльні організації засуджених 126, 238 Система курсу кримінально- виконавчого права 13 Спостережні комісії 45, 312 Соціально-виховна робота 152, 231, 235

Спеціальні засоби 207 Справедливість як принцип 9 Стаж роботи засуджених 228, 230 Строки давності виконання обвинувального вироку 295 Строки обчислення відбування покарання у виді виправних робіт 99 Структура Департаменту 34 Структура кримінально-виконавчої установи 40 Структурно-функціональний аналіз діяльності кримінально-виконавчої системи 7 Суб'єкт виконання покарань 8 Суб'єктивні права засуджених 21 Схема видів кримінально-виконавчих установ 39

Т

Телефонні розмови 155, 204 У

Умови відбування покарання в колоніях 210

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 105, 292 Управління кримінально-виконавчою системою 32 Установи виконання покарань 36 Ухилення 107

Ухилення від сплати штрафу 60 Ф

Фізичне виховання засуджених 238 Фізичний вплив 272 Форми і методи соціально-виховної роботи 235

Х

Харчування засуджених 219 Хвороба засудженого 193

Ц

Центр зайнятості 93, 94 Ч

Чернігівська колонія 180, 257 Чини 110

Ш

Штраф 54

Штраф дисциплінарний 241 Ю

Юридичні обов'язки засуджених 26
 

 

 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Зміст