Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

ВСТУП

Сторінки матеріалу:

Актуальність теми дослідження. Проблема правового забезпечення діяльності аграрних бірж в Укра'їні набула особливої актуальності у зв'язку з розвитком ринкових відносин в аграрному секторі економіки. Забезпечення продовольчої безпеки держави безпосередньо пов'язано з нормальним функціонуванням аграрного сектору економіки, високим рівнем виробництва сільськогосподарської продукції, відповідно налагодженою системою реалізації цієї продукції та поповнення державних резервів. Вирішити проблеми, пов'язані зі збутом сільськогосподарської продукції, допомогти національним товаровиробникам вийти на зовнішній ринок та, тим самим сприяти захисту їхніх економічних прав можна лише за умови функціонування в країні розвиненої інфраструктури аграрного ринку. Одним із головних елементів аграрного ринку є аграрна біржа, як вид спеціалізованої товарної біржі.

Сьогодні діяльність аграрних бірж характеризується активізацією торгівлі та чітко вираженою тенденцією до зростання зацікавленості учасників ринку до біржового обслуговування при укладенні договорів купівлі -продажу сільськогосподарської продукції. Відслідковується тенденція до виходу на біржовий ринок безпосередньо сільськогосподарського товаровиробника (власника продукції), що пояснюється його бажанням працювати у сфері товарно-грошових відносин, уникаючи товарообмінних (бартерних) операцій, придбавати І реалізовувати продукцію за реальними біржовими цінами.

Незважаючи на те, що останнім часом прийнято низку нормативних актів, покликаних врегулювати відносини в сфері реалізації сільськогосподарської продукції через біржовий ринок, проблеми правового регулювання діяльності аграрних бірж всебічно не проаналізовані, цілий ряд питань залишаються нерозкритими чи спірними. Потребують глибокого вивчення положення щодо правового статусу аграрних бірж у структурі аграрного ринку України; існує необхідність уточнення та вдосконалення

 

 

 
понятійного апарату, що використовується при формулюванні відповідних правових норм; у науці аграрного права неоднозначно визначається організаційно-правова форма аграрних бірж; потребують подальшого дослідження правові питання оподаткування їх діяльності; належним чином не проаналізовані питання щодо переходу до ф'ючерсного ринку. Вищезазначене у своїй сукупності зумовлює актуальність дисертаційного дослідження.

Теоретичною базою дослідження стали праці провідних науковців дорадянського та радянського періоду: С.С. Алексєєва, С.М. Братуся, Г.Ю. Бистрова, В.П. Грибанова, О.С. Іоффе, М.І. Козиря, Р.Й. Халфіної, Г.Ф. Шершеневича, П.П. Цитовича; російських вчених: 3.1. Носової, Н.В. Козлової інших видатних вчених.

При підготовці дисертаційної роботи були використані дослідження провідних вчених правників національної юридичної науки в галузі аграрного, цивільного та господарського права, таких як: В.І. Андрейцев, Ц.В. Бичкова, А,Г. Бобкова, Д.В. Боброва, О.М. Вінник, А.П. Гетьман, О.В. Дзера, В.П. Жушман, В.В. Носік, В.М. Кравчук, П.Ф. Кулинич, І.М. Кучеренко, В.В. Луць, В.К. Мамутов, Ю,О. Моісеєв, О.О. Погрібний, С.О. Погрібний, Т.П. Проценко, Н.О. Саніахметова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.І. Семчик, А.М. Статівка, Н.І. Титова, С.О. Харитонов, В.В. Хахулін, Я.М. Шевченко, В.В. Щербина, Ю.С. Шемшученко, В.З. Янчук та інші видатні вчені.

В процесі дослідження юридичної природи договорів, які укладаються 
на аграрних біржах використані наукові здобутки, які містяться у 
дисертаційних дослідженнях:           О.А. Беляневич, К.Б. Дудорової,

О.А. Поліводського, І.С. Тімуш, Б.О. Ткаченка, Ю.В. Чижмаря, О.В. Чуркіна.

При вивченні окремих аспектів діяльності аграрних бірж використані роботи вчених-економістів О.М. Дегтяревої, Б.П. Дмитрука, О.О. Іващенко, П.І. Гайдуцького, П.Т. Саблука, М.О. Солодкого, О.М, Сохацької та інших відомих вчених.
 

 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук "Правові проблеми формування та розвитку аграрного і земельного ринків в Україні" (номер державної реєстрації ЯК0102Ш07072).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у проведенні науково-теоретичного аналізу правових відносин у сфері біржової торгівлі в агропромисловому комплексі, законодавства і практики його застосування з цих питань, а також розробка рекомендацій, спрямованих на вдосконалення законодавства щодо реалізації сільськогосподарської продукції через аграрні біржі. Відповідно до поставленої мети були визначені основні завдання:

 • провести аналіз стану нормативно-правового забезпечення діяльності 
  аграрних бірж;
 • дослідити поняття аграрної біржі, з'ясувавши її правову сутність та 
  характерні ознаки;

визначити   особливості   суб'єктного  складу  засновників  та  членів аграрної біржі;

 • проаналізувати зміст та правові засади діяльності аграрних бірж;
 • дослідити сутнісні відмінності правового статусу аграрних бірж та 
  агроторгових домів, як учасників аграрного ринку;
 • виділити особливості договорів на реалізацію сільськогосподарської 
  продукції, які укладаються на аграрних біржах;

обґрунтувати   необхідність   спеціального   правового   регулювання діяльності аграрних бірж;

визначити  шляхи вдосконалення законодавства у сфері  правового забезпечення діяльності аграрних бірж.

Об'єктом    дослідження    є    урегульовані    нормами    права    суспільні відносини, у сфері реалізації сільськогосподарської продукції та діяльності
 

 

 
аграрних бірж, в умовах ринкової економіки.

Предметом дослідження є нормативно-правові акти, що регулюють діяльність аграрних бірж в Україні, як виду товарних бірж, локальні нормативно правові акти, такі як статути бірж, правила біржової торгівлі, зокрема Української аграрної біржі, Луганської агропромислової біржі та інших, практика їх застосування.

Методи дослідження. В процесі дослідження застосовувались такі методи наукового пізнання: історичний (його покладено в основу дослідження еволюції розвитку законодавства про біржову торгівлю від зародження (у вигляді ярмарок) до сучасного стану біржової торгівлі); порівняльно-правовий аналіз (застосовувався при вивченні досвіду зарубіжних країн у сфері регулювання біржової діяльності та можливості його використання у національному законодавстві); функціонально-правовий (за його допомогою досліджувалися окремі елементи правосуб'єктності аграрних бірж, відповідність функцій аграрних бірж законодавству, що в сукупності становлять єдине комплексне явище); формально-логічний (з його використанням здійснено тлумачення окремих понять та термінів); системний (надав можливість дослідити права та обов'язки учасників біржової торгівлі).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в українській юридичній науці після прийняття Господарського і Цивільного кодексів України, а також Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" виконане комплексне дослідження проблем правового регулювання діяльності аграрних бірж в Україні. На основі проведеного дослідження зроблено науково-теоретичні висновки і сформульовані пропозиції щодо вдосконалення чинного аграрного та господарського законодавства у сфері діяльності аграрних бірж. Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в таких основних положеннях:

1.   Пропонується   визначення   аграрної  біржі   як   непідприємницького
 

 

 
8

товариства, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і посередницьку діяльність та створює умови для укладення біржових договорів щодо сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки і товарів, що забезпечують аграрне товаровиробництво; товарних деривативів, базовими активами яких є сільськогосподарська продукція.

 1. Обґрунтовано висновок про неможливість заснування аграрної біржі 
  одноособове Аграрним фондом, який є державною установою, що перебуває 
  на державному бюджеті, оскільки це не відповідає основним принципам її 
  діяльності.
 2. Сформульовано визначення поняття біржового договору на реалізацію 
  сільськогосподарської продукції, як договору, що укладається виключно під 
  час проведення біржових торгів на аграрній біржі, між учасниками біржових 
  торгів з одночасним прийняттям сторонами договору прав та зобов'язань 
  щодо придбання (для покупця) та продажу (для продавця) певної кількості 
  сільськогосподарської    продукції,    чи    продукції    сільськогосподарського 
  призначення, обсяг якої виміряється біржовою одиницею. Такий договір 
  вважається укладеним після його реєстрації на аграрній біржі.

4.       Виділяються      ознаки      біржових      аукціонів      із      продажу 
сільськогосподарської продукції, зокрема:  1) місце проведення -  - аграрна 
біржа;   2) порядок   їх   проведення,   регламентується   правилами   біржової 
торгівлі конкретної біржі на відміну від небіржового аукціону,  порядок 
проведення якого визначається відповідним регламентом, що розробляється 
та затверджується  організаторами  аукціону;  3) предметом  торгівлі      • є 
продукція і товари, які відповідають вимогам до біржової продукції і товару 
(крім  аукціонів живої худоби та птиці, які можуть бути організовані в 
окремих підрозділах біржі).

5.    Підтримується   доцільність    створення    агроторгових    домів,    як 
допоміжної,        більш        ефективної        форми        надання        невеликим 
сільськогосподарським         підприємствам         послуг         із         реалізації 
сільськогосподдарської продукції, порівняно з аграрними біржами, торгівля продукції. Агроторгові доми є спеціалізованими організаціями, що чтворюються у формі обслуговуючих кооперативів, господарських товариств або в іншій формі; реєструються, як юридична особа; основною функцією