Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Вступ

Сторінки матеріалу:

Актуальність теми. У ході історичного розвитку людства виникає об'єктивна необхідність у об'єднанні зусиль держав з метою забезпечення їх спільних інтересів. Потреба узгодження протилежних явищ - функціонування суверенної держави і співробітництво з іншими державами - сприяли появі такої форми міждержавних зв'язків, як міжнародні міжурядові організації. Початок ХХІ ст. можна назвати межею переходу до якісно нової інфраструктури світопорядку, створення підґрунтя "глобального суспільства". Процес змін наразі охопив усі сфери суспільного життя. Поглиблення взаємозалежності держав у сучасному світі, що виявляється в неоднозначних та суперечливих явищах глобалізації, визнається однією із загальних і всесвітньозначимих  закономірностей розвитку міжнародних відносин.

Виходячи із характеру проблем держав, відбувається вибір регіонального чи універсального рівня їх розв'язання. У нинішніх умовах багато уваги приділяється регіоналізації як процесу, котрий об'єднує національні соціальні утворення у регіональну систему. Цей процес виявляється як у багатоаспектній співпраці між державами через інтеграційні союзи, так і у співробітництві, пов'язаному із спільними інтересами в окремих сферах діяльності. Європейський вибір України обумовлюється усвідомленням необхідності загальноєвропейської інтеграції як важливого чинника державної незалежності, безпеки, політичної стабільності, економічного розвитку країни та соціальної злагоди у суспільстві. Враховуючи те, що стратегічний напрям розвитку України - входження в європейський простір - був обраний ще з моменту проголошення незалежності України, вельми важливими постають завдання щодо реалізації Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. Відповідним указом Президента України було визначено Перелік центральних органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення завдань згідно із зазначеною Стратегією, серед яких вказано і Міністерство внутрішніх справ України, до компетенції якого віднесено співробітництво у запобіганні та боротьбі з організованою злочинністю і поширенням наркотиків. Залучення України до програм Європейського Союзу та тісне співробітництво МВС України з правоохоронними органами країн-членів Європейського Союзу, міжнародними правоохоронними організаціями в сфері юстиції та внутрішніх справ розглядається у спільних актах Європейського Союзу та України як важлива передумова створення в Європі простору безпеки, стабільності, громадського порядку. Зважаючи на наведені обставини, тема дисертаційного дослідження є своєчасною та актуальною.

На початку ХХІ ст. в Україні відбулося осмислення всіх позитивних та негативних моментів євроінтеграційного процесу, прийшло усвідомлення того, що останній є процесом складним та тривалим, тому потребує наукового аналізу всіх сфер соціальної дійсності, а на його основі - ґрунтовних висновків та рекомендацій. Слід підкреслити, що проблеми європейської інтеграції віднедавна постійно перебувають у колі наукових зацікавлень не лише зарубіжних учених, а й багатьох вітчизняних правників. Водночас спостерігається відсутність системних організаційно-правових досліджень у галузі управління євроінтеграційними процесами в Україні. Визнаючи державне управління ефективним засобом реалізації політики України в напрямку інтеграції до Європейського Союзу, вважаємо, що дослідження повноважень, організаційно-правових засад діяльності органів державної влади, і зокрема МВС України, у сфері європейської інтеграції набувають особливого значення у зв'язку з необхідністю поглиблення інтеграційних процесів. Усе зазначене вище й обумовило вибір теми дослідження та його наукову новизну.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано у рамках планів наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п. 6 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період з 2004-2009 рр., затверджених наказом МВС України від 5 липня 2004 р. № 755), Національного університету внутрішніх справ (п. 2.3 Головних напрямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 2001-2005 рр.). Робота спрямована також на реалізацію основних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу (затверджено указом Президента України від 14 вересня 2000 р. № 1072), Програми діяльності органів внутрішніх справ щодо поліпшення правопорядку в Україні на початку ІІІ тисячоліття (затверджено рішенням колегії МВС України від 28 грудня 1999 р. № 8 км/1) та Перспективного плану дій МВС України у сфері європейської інтеграції та співробітництва з ЄС (затверджено розпорядженням МВС України від 30 грудня 2002 р. № 618).

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, міжнародно-правових документів робочих органів Європейського Союзу, спільних органів Україна-ЄС, практики їх реалізації, а також узагальнення основних положень праць науковців визначити сутність, особливості європейської інтеграції та її наслідки для України, організаційно-правові засади належної діяльності МВС України щодо європейської інтеграції та співробітництва з ЄС, виробити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового регулювання участі МВС України у реалізації спільної політики України та ЄС у сфері внутрішніх справ, організаційного трансформування МВС України та його органів щодо забезпечення єдиного правового простору європейських країн.

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно було вирішити наступні основні задачі:

-         визначення та аналіз понятійного апарату європейської інтеграції;

-         розкриття змісту правоохоронної політики України щодо інтеграції до Європейського Союзу;

-         визначення національних суб'єктів управління в галузі європейської інтеграції та їх компетенції;

-         дослідження повноважень МВС України як суб'єкта управління у сфері європейської інтеграції;

-         вироблення та обґрунтування організаційно-правових заходів МВС України у реалізації євроінтеграційного курсу України;

-         аналіз чинного національного законодавства та спільних міжнародно-правових документів робочих органів Європейського Союзу та України й визначення нормативно-правових актів, відповідно до яких здійснюється управління Міністерством внутрішніх справ України в процесі європейської інтеграції;

-         узагальнення практики суб'єктів управління як в Україні, так і поза її межами щодо реалізації спільної стратегії України та Європейського Союзу в галузі юстиції та внутрішніх справ, з визначенням шляхів оптимізації їх організаційних структур, функцій та форм управління;

-         розробка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності МВС України в напрямку узгодженої взаємодії з іншими правоохоронними органами України, відповідними інституціями Європейського Союзу.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі діяльності МВС України у сфері європейської інтеграції та співробітництва з Європейським Союзом.

Предмет дослідження становлять теоретико-методологічні й організаційно-правові засади, форми та методи діяльності МВС України в напрямку реалізації євроінтеграційного курсу України, а також шляхи їх удосконалення.

Методологічною основою дисертації є теоретико-методологічний арсенал, зумовлений метою й особливостями явища, що аналізується, - європейської інтеграції та участі в ній МВС України. Застосування методів і прийомів наукового пізнання спрямовується системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми участі МВС України у діяльності щодо європейської інтеграції та співробітництва з ЄС в єдності з політикою ЄС стосовно України, стратегією України щодо європейської інтеграції (підрозділи 1.1, 1.2). Системний метод використовувався під час дослідження суб'єктів державного управління у сфері європейської інтеграції (підрозділ 1.3), визначення правової бази участі МВС України у реалізації євроінтеграційного курсу України (підрозділ 2.1). Логіко-семантичний метод сприяв поглибленню понятійного апарату (підрозділ 1.1, 2.1). Історико-правовий метод застосовано під час аналізу еволюції нормативно-правових засад щодо завдань, функцій, повноважень органів управління у сфері європейської інтеграції як в Україні, так і поза її межами (у ЄС) (підрозділи 1.1, 1.3), у тому числі МВС України (підрозділ 2.1), за роки незалежності України. Завдяки порівняльно-правовому методу визначено правові проблеми інтеграції України до ЄС у сфері внутрішніх справ та шляхи їх вирішення (підрозділ 2.2). Використання статистичного і соціологічного методів дозволило визначити тенденцію та динаміку реалізації головних напрямків Перспективного плану дій МВС України у напрямку європейської інтеграції (розділ 3).

Науково-теоретичне підґрунтя дослідження склали наукові праці фахівців в галузі загальної теорії держави та права, теорії управління, адміністративного права, міжнародного права: В.Б. Авер'янова, С.С. Алексєєва, М.І. Ануфрієва,       І.В. Арістової, Г.В. Атаманчука, М.О. Баймуратова, О.М. Бандурки,                О.О. Бандурки, І.Л. Бачило, М.В. Білоконя, А.О. Білоуса, В.Т. Білоуса,          Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, М.М. Гнатовського, О.А. Делінського,             Ю.Д. Ільїна, Л.В. Коваля, В.В. Копійки, Ю.Ф. Кравченка, К.Б. Левченко,         Л.А. Луць, Н.П. Матюхіної, А.В. Омельченка, В.Ф. Опришка, П.М. Рабіновича, О.Х. Саїдова, О.Ф. Скакун, А.Є. Татама, Ю.О. Тихомирова, О.О. Теличкіна,   А.С. Фастовця, Ю.С. Шемчушенка, О.А. Шибаєвої, О.Н. Ярмиша та ін. Нормативною та емпіричною базою дисертації стали норми Конституції України та інших законодавчих актів, нормативно-правові акти органів виконавчої влади, у тому числі МВС України, міжнародно-правові документи робочих органів Європейського Союзу, спільних органів України та ЄС; національна правозастосовна практика, досвід країн-членів Європейського Союзу; довідкова література, статистичні матеріали.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є першим в українській юридичній науці комплексним дослідженням організаційно-правових засад діяльності Міністерства внутрішніх справ України в напрямку європейської інтеграції та співробітництва з Європейським Союзом. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку наукових положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:

-          поглиблено категоріальний апарат європейської інтеграції та показано його роль у адекватній реалізації МВС України спільної політики ЄС та України у сфері внутрішніх справ;

-          комплексно досліджено еволюцію розвитку концептуальних засад політики України стосовно інтеграції до ЄС за роки незалежності України; запропоновано та обґрунтовано для підняття партнерства Україна-ЄС на принципово інший рівень формувати та реалізовувати якісно нову державну політику у сфері європейської інтеграції;