Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/modules/book/book.module on line 559.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

ВИСНОВКИ

Сторінки матеріалу:

У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства України, міжнародно-правових актів робочих органів Європейського Союзу, спільних інституцій України і ЄС та практики їх застосування, теоретичного осмислення ряду наукових праць в різних галузях права, сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на системне удосконалення організаційно-правових засад діяльності Міністерства внутрішніх справ України у сфері європейської інтеграції з метою сприяння якісній реалізації Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та забезпеченню єдиного правового простору Європи.

Виходячи із важливості встановлення змісту поняття "європейська інтеграція", а також невизначеності цього терміна у національному законодавстві та у науковому обігу, у дисертації завдяки комплексному дослідженню основних положень теорії інтеграції та концептуальних засад політики ЄС визначено та розкрито сутність цього поняття. Європейська інтеграція розглядається як вищий етап регіоналізації, яка базується на територіальній суміжності європейських держав, між якими активно виникають та розвиваються різноманітні соціальні зв'язки. У роботі наголошено, що європейська інтеграція передбачає інтеграцію економічної, політичної, правової та інших підсистем, що зумовлює появу нової якості формування європейської соціальної системи, вихід за межі європейського співробітництва з метою утворення єдиної структури, яка відрізняється наднаціональними (наддержавними) ознаками.

Зважаючи на досвід розбудови Європейського Союзу - наймогутнішого інтеграційного об'єднання, завдяки якому ідея інтеграції ефективно реалізується у соціальну практику, ми переконалися, що інтеграція має бути поступовою та взаємовигідною, а цілі інтеграційного об'єднання повинні відповідати інтересам та можливостям учасників. Дослідження основних засад європейської інтеграції не тільки дозволили поглибити категоріальний апарат європейської інтеграції, але й сприяли усвідомленню їх ролі у процесі вступу третіх країн до Європейського Союзу. Акцентовано увагу на необхідності активної позиції країн-кандидатів щодо модернізації та реформування європейської соціальної моделі з огляду на динаміку змін, що відбуваються у ХХІ ст.

 У дисертації обґрунтовано, що європейська інтеграція не усуває суперечностей, які можуть виникати на тій чи іншій її стадії у різних формах, а тому важливим є створення адекватного механізму їхнього узгодження. Незважаючи на те, що євроінтеграційний процес - складний і тривалий, з відповідними проблемами, Україна зробила свій вибір ще з моменту проголошення своєї незалежності - входження в європейський простір. Спираючись на комплексний аналіз еволюції розвитку концептуальних засад політики України стосовно інтеграції до ЄС за роки незалежності України, у роботі зроблено висновок, що курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною державної незалежності. Крім того, переконливо доведено, що європейський вибір України - це водночас і рух до стандартів реальної демократії, інформаційного суспільства, соціально орієнтованого ринкового господарства, базованого на засадах верховенства права й забезпечення прав та свобод людини і громадянина.

Виходячи із того, що політика постає загальнометодологічним принципом управління, у дисертації запропоновано акцентувати увагу на управлінському аспекті європейської інтеграції загалом та інтеграції України до ЄС зокрема. Такий підхід дозволив усвідомити, що для трансформації співробітництва України та ЄС у європейську інтеграцію потрібна якісно нова державна політика у сфері європейської інтеграції, яка має формуватися та реалізовуватися як двоєдиний зважений стратегічний курс держави - створення внутрішніх передумов щодо набуття Україною членства в ЄС та всебічне співробітництво з ЄС задля стабільності та розвитку єдиного європейського простору безпеки.

Аналіз чинного законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів, у тому числі Європейського Союзу, в галузі європейської інтеграції загалом та МВС України зокрема, практики реалізації зазначених документів, теоретичне осмислення наукових праць у різних галузях юриспруденції дозволив переконатися у тому, що не всі аспекти європейської інтеграції було досліджено повною мірою, спостерігається відсутність системних організаційно-правових досліджень у галузі управління євроінтеграційними процесами в Україні. Базуючись та використовуючи певною мірою досвід науковців та практичних працівників щодо нормотворчості, правозастосування та наукові дослідження в галузі європейської інтеграції, у дисертації з урахуванням реалій сьогодення наголошено на доцільності визнання державного управління ефективним засобом реалізації політики України в напрямку інтеграції до Європейського Союзу. Запропоновано та обґрунтовано комплексний підхід щодо дослідження організаційно-правових засад діяльності органів державної влади України, зокрема МВС України, у сфері європейської інтеграції, що виходить з позицій теорії управління (організаційно-правовий аспект). 

Ґрунтуючись на Конституції України та концептуальних засадах управлінської діяльності органів державної влади України у сфері європейської інтеграції, всебічно досліджено інституційні перетворення в Україні. З метою якісної реалізації Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, а також належного виконання Україною зобов'язань, пов'язаних з членством в ЄС, у дисертації запропоновано та обґрунтовано стратегію інституційних перетворень, що узгоджується з копенгагенськими критеріями та виходить із широкого тлумачення поняття "державне управління". Така пропозиція сприяє, серед іншого, досягненню основної мети нового етапу адміністративної реформи, а саме, створенню ефективної системи державного управління, зокрема у сфері європейської інтеграції, яка б відповідала стандартам демократичної правової держави з соціально орієнтованою ринковою економікою. У роботі запропоновано як перший крок сформувати єдину систему органів державної влади, що відповідальні за правове, організаційне й політичне забезпечення Стратегії інтеграції України до ЄС та вважати їх органами державного управління у сфері європейської інтеграції. Ми переконані, що така пропозиція сприятиме і формуванню єдиного організаційного, правового та політичного простору Європи.

Глибокий аналіз основних напрямків політики Європейського Союзу, пріоритетних сфер співробітництва між Україною та ЄС, а також нової геополітичної ситуації в світі дозволив усвідомити необхідність утвердження нової моделі світового розвитку, глобальної безпеки. У роботі відстоюється позиція, що одним із важливих чинників безпечного існування світової спільноти постає якісне співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ. Зважаючи на багатоаспектність зазначеного співробітництва, ми вважали за доцільне зосередити увагу на його управлінському аспекті. Це об'єктивно вимагало визначитися з об'єктом та суб'єктами управління. Запропоновано та обґрунтовано вважати сферу юстиції та внутрішніх справ об'єктом державного управління. На основі систематизації особливостей об'єкта управління зроблено висновок щодо необхідності зваженого управлінського впливу з боку Міністерства внутрішніх справ України та доцільності його включення до складу провідних суб'єктів державного управління у сфері юстиції та внутрішніх справ. Останнє цілком відповідає як державній, так і відомчій стратегії щодо посилення соціальної ролі системи МВС України, зокрема в галузі охорони та захисту прав і свобод людини та громадянина, гарантування їх безпечного існування. Отже, актуальним постає дослідження діяльності МВС України у сфері юстиції та внутрішніх справ.

У роботі наголошено, що діяльність МВС України загалом та у галузі співробітництва з ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ зокрема має спиратися передусім на принцип верховенства права. Це зумовило необхідність дослідження правових основ участі МВС України у реалізації євроінтеграційного курсу. Вперше системно досліджено чинне національне законодавство та спільні міжнародно-правові документи робочих органів ЄС та України й визначено нормативно-правові акти, відповідно до яких має здійснюватися діяльність МВС України у сфері юстиції та внутрішніх справ. Доведено, що нормативно-правові акти України та Європейського Союзу, в яких закріплені пріоритетні положення політики ЄС та України щодо європейської інтеграції, постають правовим фундаментом для розробки та розвитку нормативно-правової бази належної участі МВС України як у реалізації спільної політки України та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ, так і у виконанні Стратегії інтеграції України до ЄС відповідно до своєї компетенції.

Акцентовано увагу на тому, що спільна розробка та прийняття Плану дій ЄС в галузі юстиції та внутрішніх справ в Україні є, у першу чергу, політичною подією: подібний документ ще ніколи не укладався між ЄС та третіми країнами. Це перший політичний документ, який містить стратегію розвитку взаємовідносин між Україною та ЄС за всіма напрямками сфери юстиції та внутрішніх справ у комплексі. Виходячи із того, що питання, які відносяться до сфери юстиції та внутрішніх справ, давно вийшли за межі національних суверенітетів, а також враховуючи необхідність набуття нового виміру у галузі співробітництва в означеній сфері, у дисертації ґрунтовно проаналізовано цей документ.

Аналіз основних завдань і стратегічних цілей Плану дозволив нам побачити та усвідомити наступне. Для ефективної співпраці МВС України з відповідними інституціями ЄС доцільно розглядати шляхи вирішення цієї проблеми у контексті теорії управління (у її організаційно-правовому аспекті). Запропоновано з метою удосконалення сфери юстиції та внутрішніх справ як об'єкта управління досліджувати її як системну організацію. Обґрунтовано, що невід'ємними основними складовими, між якими об'єктивно існує прямий та зворотний зв'язок, постають наступні: сфера міграційних процесів, сфера прикордонного співробітництва, сфера візової політики, сфера боротьби з організованою злочинністю (торгівля людьми, незаконний обіг наркотиків, відмивання коштів тощо), сфера боротьби з міжнародними тероризмом, сфера правоохоронного забезпечення міжнародного миру та ін. Суб'єктами управління постають відповідні органи ЄС, України (зокрема, МВС України), держав-членів ЄС, держав-кандидатів до вступу в ЄС, компетенція яких повністю або частково пов'язана зі сферою юстиції та внутрішніх справ. Показано, що План переконливо засвідчує двоєдину природу функцій управління (цільові та організацій) у розглядаємій сфері.

Таким чином, План дій ЄС в галузі юстиції та внутрішніх справ в Україні можна вважати не тільки важливим нормативно-правовим актом, оскільки він закріплює правові засади співробітництва між Україною та ЄС у зазначеній сфері, але й конструктивним організаційним керівництвом для дій МВС України у різних складових сфери юстиції та внутрішніх справ. Зважаючи на те, що План-графік імплементації положень Плану дій ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ постає одним із ефективних та гнучких інструментів реалізації Плану дій, акцентовано увагу, що МВС України має не тільки належним чином спрямовувати свою управлінську діяльність у розглядаємій сфері відповідно до Плану-графіку, але й займати активну позицію щодо його оперативного коригування, опрацювання питань стосовно ратифікації найважливіших нормативно-правових актів в галузі боротьби зі злочинністю, а також своєчасної імплементації відповідних міжнародних документів у чинне національне законодавство.