Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Література

Сторінки матеріалу:

 

[1] Розділ І Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схваленої Указом Президента України від 10 травня 2006 року № 361/2006.
 

[2] Згідно з рішенням Конституційного Суду України №18-рп/04 від 01.12.2004р. поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається в Цивільному процесуальному кодексі України та інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права", треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.
 

[3]      Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. - М., 2000. - С.209.
 

[4]        Добровольская Т.Н. Верховний Суд СССР. - М., 1964. - С.88-100.
 

[5]      Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т.2. - Свердловск, 1973. - С.98.
 

[6]      Розин Н.Н. Процесс как юридическая наука // Журнал Министерства юстиции. - 1910. - № 8. - С.25.
 

[7]       Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. - М.: Норма, 2003. -

СІ.
 

[8]      Чечот Д.М. Проблема защиты субъективных прав и интересов в порядке неисковых производств советского гражданского процесса. Автореф.докт дисс. - Ленинград, 1969. - С.18.
 

[9] Теория юридического процесса / Под общей редакцией просрессора В.М.Горшенева. - X.: Вища школа, 1985. - С.90.
 

[10]     Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России. - М.: Юрист, 1999.-С.22.
 

[11]     Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма. - Саратов: СГАП, 1998. - С.84.
 

[12] Демичев А. А. Позитивистская классификация принцилов гражданського процессуального права Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. - 2005. - № 7. - С.5-10.
 

[13]     Гражданское процессуальное право России: Учебник для вузов/ Под ред. М.С.Шакарян. - М.: Былина, 1998. - С.79.
 

[14] Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст.546.
 

[15]     Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. - Л., 1962. - С.47; Шерстюк В.М. Представительство в суде // Учебник гражданского процесса. - М., 1996. - С.113; Решетникова И.В. Предмет и система науки гражданского процессуального права // Гражданский процесс. - М., 1995.-С.5-6.
 

[16]     Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского процесса. - СПб., 1913. - С.4; Шакарян М.С. Представительство в суде //Гражданское процессуальное право России. - М., 1996. - С.85.
 

[17]     Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. - М.: Норма, 2002. - С.65.
 

[18]     Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. - М., 1913. - С.484, 486-487.
 

[19]     Воложанин В.П. Понятие юрисдикции по гражданским делам // Про блеми защиты гражданских прав и советское гражданское судопроизводство. - Ярославль, 1979. - С.105.
 

[20] Шокуева Е.М. Институт судебных расходов в российском гражданском судопроизводстве: Автореферат дисс. на соискание учен. степени к.ю.н. - Саратов, 2005. - С.8.
 

[21] Сахнова Т.В. Процессуальное право России: реальные идеалы // Проблемы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. - Краснодар, 2002. - С.270.
 

СНГ: реформа гражданского процессуального права: Материалы международной конференции / Под общей ред. М.М.Богуславского и А.Трунка. - М.: ООО "Городец-издат", 2002. - С.225.
 

[23] Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. - Казань, 1976. - С.7.
 

[24] Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве. - М.: Норма, 2000. - С.105-108.
 

[25] Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. - М.: Городец, 2004. - С.78-79.
 

[26] Ретхер В.В. Проблемы реализации принципа состязательности в арбитражном процессе //Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 1999.-№11. -С.97.
 

[27] Юдельсон К.С. Судебные доказательства в гражданском процессе. - М., 1956. - С.189.
 

[28]     Порядок проведення судово-психіатричної експертизи. Затверджено наказом МОЗ України від 8 жовтня 2001 року № 397.
 

[29]     П. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від ЗО травня 1997 року № 8 "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних спра вах".
 

[30] П.19 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз. Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5.
 

[31] Гурвич М.А. Учение об иске. - М., 1981. - С. 21-39.
 

[32] Сам по собі термін "відмова у прийнятті заяви", на думку ряду авторів, є формулюванням, яке позбавляє права на судовий захист. Більш гнучким вбачається формулювання, прийняте Європейським судом, - "визнання скарги неналежною" (см.: Туманова Л.В. Некоторые вопросы обеспечения права на справедливое судебное разбирательство // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика. - Краснодар-СПб., 2004. - С.52).
 

[33] Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции. - М.: Городец, 2000. - С.123.
 

[34]ОсокинаГ.Л. Иск (теория и практика). -М.: Городец, 2000. - СІ 79186.
 

[35] Ярков В.В. Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе //Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика. - Краснодар-СПб.: Изд-во Р.Асланова "Юридический центр Пресе", 2004. - С.149-150.
 

[36] У процесуальному законодавстві зарубіжних країн часто застосовується процедура обміну підготовчими документами. її сутність полягає у тому, що підготовка до розгляду справи у суді здійснюється шляхом обміну підготовчими процесуальними документами між сторонами, в яких вони викладають свої позиції. Найефективніше дана форма може застосовуватися у випадках, коли представники сторін є професійними юристами або самі сторони мають юридичну освіту чи, не маючи такої, достатньо чітко формулюють думки у письмовій формі (Некрошюс В. Подготовка к судебному разбирательству в суде первой инстанции в гражданском процессе Литви, Латвии и Зстонии // Гражданский процесс: наука и преподавание. - М.: ОАО "Издат.дом "Городец", 2005. - С.320).
 

Блажеев В.В., Тараненко В.Ф. Возбуждение и рассмотрение дел в арбитражных судах. - М.: Юрист, 1994. - С.28-29.
 

[38]     Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции. - М.: Городец, 2000. - С.283.
 

[39]     Гражданское судопроизводство: особенности рассмотрения отдельных категорий дел: Учебно-практическое пособие / Отв. ред. В.В. Ярков. - М.: Юрист, 2001.-С.196.
 

[40]     Пункт 11 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 21.12.90 "Про практику застосування судами процесуального законодав ства при розгляді цивільних справ по першій інстанції".
 

[41] Шакитько Р.В. Роль судебных прений в российском гражданском судопроизводстве: исторический аспект // Арбитражный и гражданский процесс. - 2005. - № 9. - С.9-10.
 

[42] До 1 січня 2008 року повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. В усіх інших випадках хід судового засідання фіксується у протоколі судового засідання (п.2-1 розділу XI ЦПК).
 

[43] Аношина А.А. Приостановление производства по гражданским делам в судах общей юрисдикции: Автореферат ...канд.юрид.наук. - Саратов, 2006. -С.9.
 

[44]     Губарь Т. Устранение судом недостатков в вынесенном им решении: Автореф. дис. канд.юрид.наук. - X., 1974.- С. 13-18.
 

[45]     Матеров Н.В., Судаков Г.В. О языке решения арбитражного суда // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2000. - №3. - С.100.
 

[46] Комаров В.В. К проблеме о конституционных основаниях гражданского судопроизводства // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика. - Краснодар-СПб., 2004. - С.105-107.
 

[47] Уткина И.В. Заочное решение в гражданском процессе. - М.: Горо- дец-издат, 2003. - С.167.
 

[48] Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс. - М.: Норма,

2004. - С.399.