Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

РОЗДІЛ VII прикінцеві та перехідні положення

9. Після набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України судові рішення, що ухвалені в першій інстанції до набрання чинності цим Кодексом і не набрали законної сили, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку за правилами цього Кодексу без подання заяви про апеляційне оскарження, якщо строк апеляційного оскарження відповідно до Цивільного процесуального кодексу України 1963 року (1501-06, 1502-06, 1503-06) або Господарського процесуального кодексу України 1991 (1798-12) року не закінчився.

Неоскаржені судові рішення, ухвалені в першій інстанції до набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України, набирають законної сили в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України 1963 року (1501-06,1502-06,1503-06) або Господарським процесуальним кодексом України 1991 року (1798-12).

Пунктом 9 Перехідних положень встановлюється порядок оскарження в апеляційному порядку рішень, що ухвалені в першій інстанції і не набрали чинності до 1 вересня 2005 р. Такі рішення, згідно з цією нормою, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку за правилами цього Кодексу без подання заяви про апеляційне оскарження, якщо строк апеляційного оскарження відповідно до Цивільного процесуального кодексу України 1963 року або Господарського процесуального кодексу України 1991 року не закінчився. В даному випадку йдеться про

530

 

те, що у разі, якщо відповідно до положень частини 1 ст. 186 цього Кодексу з дотриманням зазначених у нормі вимог не подано апеляційну заяву, необхідності її подання немає. Для апеляційного оскарження достатнім є подання лише апеляційної скарги,

Неоскаржені судові рішення, ухвалені в першій інстанції до набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України, набирають законної сили в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України 1963 року або Господарським процесуальним кодексом України 1991 року.

10. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у справах, визначених пунктом 7 цього розділу, що подані до набрання чинності цим Кодексом і не розглянуті Верховним Судом України, передаються для вирішення до Вищого адміністративного суду України.

Касаційні скарги (подання) на рішення господарських судів, у справах, визначених пунктом 7 цього розділу, що подані до набрання чинності цим Кодексом і не розглянуті Вищим господарським судом України, передаються для вирішення до Вищого адміністративного суду України (доповнено відповідно до Закону України від 06.10.2005 p.).

Верховний Суд України не вправі повернути касаційну скаргу, подану до 01.09.2005 року з мотивів непідсудності цієї категорії справ Верховному Суду України, до набрання чинності Кодексу адміністративного судочинства, а має передати скаргу на розгляд до Вищого адміністративного суду. При цьому розгляд касаційної скарги (подання) буде здійснюватися відповідно до глави 2 "Касаційне провадження" КАС України. Касаційні скарги щодо рішень, винесених до 01.09.2005 року, але які подаються після вступу в силу КАС України, подаються безпосередньо до Вищого адміністративного суду України. Слід також зазначити, що Вищий адміністративний суд, якому передано касаційну скаргу (подання), подану до 01.09.2005 року, не має права вимагати відповідності її оформлення та складення Кодексу адміністративного судочинства. Форма зазначеної скарги (подання) має відповідати кодексам, що діяли на час ЇЇ подання. Скарги (подання), з якими уповноважені суб'єкти звернулися до відповідного суду після набрання чинності КАС

531

   

України, мають відповідати вимогам, передбаченим щодо них КАС України.

Також слід враховувати ту обставину, що одночасно з набранням чинності Кодексом адміністративного судочинства, вступає в силу і Цивільний процесуальний кодекс України. Це означає, що зазначені скарги (подання) мають відповідати вимогам Цивільного процесуального кодексу України 1963 року, або Господарського процесуального кодексу України 2002 року.

Крім того, слід зазначити, що процес передачі касаційних скарг (подань) з Верховного Суду України до Вищого адміністративного суду України на практиці не повинен вплинути на термін розгляду касаційної скарги (подання), встановлений ст. 214 (після реєстрації касаційна скарга не пізніше наступного дня передається в порядку черговості судді-доповідачу, протягом трьох днів суддя-доповідач перевіряє скаргу на її відповідність вимогам ст. 213 КАС України). Слід зазначити, що законодавством не врегульоване питання щодо перевірки на відповідність скарг, поданих до набрання чинності цим Кодексом, умовам ст. 213 КАС України. Тому такі скарги мають бути перевірені суддею-доповідачем на відповідність кодексам, що діяли на час подачі касаційної скарги (подання), а не на відповідність ст. 213 КАС України.

Протягом десяти днів після відкриття касаційного провадження суддя-доповідач виконує процесуальні дії, передбачені ст. 215 КАС України. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до касаційного розгляду.

Зазначене стосується і касаційних скарг (подань) на рішення господарських судів у справах, визначених пунктом 7 цього розділу, що подані до набрання чинності цим Кодексом і не розглянуті Вищим господарським судом України і які передаються для вирішення до Вищого адміністративного суду України.

11. Після набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України розгляд справ щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом.

532

 

Коментована стаття КАС України передбачає, що всі справи, які до набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства розглядалися судами загальної юрисдикції, керуючись главою 29 Цивільного процесуального кодексу України з 01.09.2005 року, повинні розглядатися відповідно до цього Кодексу. Одночасно з набранням чинності КАС України набрав чинності і новий Цивільний процесуальний кодексу України, який на відміну від попереднього вже не містить у собі не притаманних для цього Кодексу норм, що регулювали питання виборів та референдумів.

Не викликають жодного питання позови, пов'язані з виборчим процесом чи процесом референдуму, які будуть подані після 01.09.2005 року - вони мають бути оформленні, подані та розглянуті відповідно до вимог КАС України.

Але законодавець не зовсім чітко у коментованій статті вказав на порядок розгляду скарг, поданих до набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства, але не розглянутих до того часу. Те ж стосується і скарг, розглянутих у першій інстанції, але на які подані апеляційні скарги. Вбачається за потрібне застосувати на практиці аналогію ст. 10 та позови, пов'язані з виборчим процесом чи процесом референдуму, подані до набранні чинності Кодексом адміністративного судочинства до судів загальної юрисдикції, якщо їх розгляд станом на 01.09.2005 року не розпочато, передавати за підсудністю до судів, визначених цим Кодексом. В разі коли судовий розгляд вже розпочатий, виносити рішення повинні судді, які починали розгляд.

Щодо касаційного оскарження за цим видом справ, то воно має здійснюватися на підставі ст. 10 Перехідних положень цього Кодексу, тобто касаційні скарги, подані до Верховного Суду України, передаються до Вищого адміністративного суду України.

Слід також враховувати і положення ст. 7 Перехідних положень цього Кодексу, згідно з якими заяви чи скарги (подання) не можуть бути залишені без руху або повернуті у порядку, встановленому цим Кодексом, якщо вони подані з додержанням відповідних вимог і правил підсудності, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України 1963 року або Господарським процесуальним кодексом України 1991 року.

Коментуючи цю статтю, не можна не нагадати і про те, що на час набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства на практиці ще не завершений процес формування системи адміністративних судів, і у випадках, коли відповідний

533

   

окружний адміністративний суд не сформовані, підсудні йому справи вирішують у першій інстанції відповідні місцеві загальні суди, керуючись нормами Кодексу адміністративного судочинства.

12. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

З метою усунення конкуренції окремих положень Кодексу адміністративного судочинства з нормами чинного законодавства низка нормативно-правових актів втрачає свою чинність, до інших вносяться відповідні зміни та доповнення. Ця практика звичайна при прийнятті нового кодифікованого акта. Наприклад, у зв'язку з набранням чинності Кодексу Російської Федерацій про адміністративні правопорушення до переліку правових актів, які втратили чинність, або до яких були внесені зміни та доповнення, склав більше 140 актів. Стаття, що коментується містить значно менший перелік, але у наступній статті зазначається, що закони України та інші нормативно-правові акти до приведення їх у відповідність із цим Кодексом діють у частині, що не суперечить цьому Кодексу. Таким чином, можна дійти висновку, що наданий у статті, що коментується, перелік змін та доповнень не є вичерпаним.

Окремо слід відмітити принцип, який застосовувався зако-нотворцем, відносно норм, включених у перелік, як таких, що втратили чинність з набранням чинності КАС України. В його основу покладено принцип наступності та взаємозв'язку всієї законодавчої бази України.

Коментований Кодекс є принципово новим, його прийняттю передували палкі дебати стосовно неможливості розгляду адміністративних справ судами загальної юрисдикції, керуючись цивільним та господарським законодавством з певними зауваженнями стосовно цієї категорії справ.

Прийняття цього Кодексу є початком на шляху створення адміністративної юстиції, так Кабінету Міністрів України доручено протягом трьох місяців (до 06.10.2005 року) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Кодексом; прийняти акти, що випливають із цього Кодексу, привести у відповідність із цим Кодексом свої нормативно-правові акти.

534

 

Важливим також є і те, що одночасно з набранням чинності КАС України набирає чинність Цивільний процесуальний кодекс України.

1) у пунктах 1 і 9 розділу XI "Прикінцеві та перехідні поло  ження  "Цивільного процесуального кодексу України слова  "Адміністративним процесуальним кодексом України" замі  нити словами "Кодексом адміністративного судочинства Укра  їни";

Дані зміни викликані тим, що у процесі підготовки Кодексу адміністративного судочинства існувало декілька проектів цього Кодексу, а також декілька робочих назв Кодексу, що розроблявся, одним з яких було саме "Адміністративний процесуальний кодекс". Саме ця назва проекту кодексу і була використана при прийнятті Цивільного процесуального кодексу, але при прийнятті назва змінилася, що і викликало необхідність вносити зміни до Цивільного процесуального кодексу.

2) частину п'яту статті 32 Закону України "Про правовий  статус іноземців та осіб без громадянства" викласти у такій ре  дакції: