Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 272. Привід

1. До належно викликаних особи, особиста участь якої визнана судом обов'язковою, свідка, які без поважних причин не прибули в судове засідання або не повідомили причини неприбуття, може бути застосовано привід через органи внутрішніх справ з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.

51?

   
  1. Привід до суду не застосовується до малолітніх та непов  нолітніх осіб, вагітних жінок, інвалідів першої і другої груп,  жінок, які мають дітей віком до шести років або дітей-інвалі-  дів, а також осіб, які згідно із цим.Кодексом не можуть бути  допитані як свідки.
  2. Про привід суд постановляє ухвалу, в якій зазначає ім'я  фізичної особи, яка підлягає приводу, місце проживання (пе  ребування), роботи, служби чи навчання, підстави застосуван  ня приводу, коли і куди ця особа повинна бути доставлена, яко  му органу внутрішніх справ доручається здійснення приводу.
  3. Ухвала про привід до суду передається для виконання до  органу внутрішніх справ за місцем провадження у справі або  за місцем проживання (перебування), роботи чи навчання осо  би, яку належить привести.
  4. Ухвала про привід оголошується учаснику адміністратив  ного процесу, до якого застосовується привід, особою, яка її ви  конує.
  5. У разі неможливості здійснення приводу особа, яка вико  нує ухвалу, через начальника органу внутрішніх справ негай  но повертає її суду з письмовим поясненням причин невико  нання.

1.  Коментована стаття регламентує підстави та порядок здій  снення приводу. Аналіз положень ч. 1 ст. 272 КАС України дає  змогу дійти висновку про те, що привід може застосовуватися:

  1. до осіб, які за рішенням суду обов'язково повинні особисто  приймати участь у судовому засіданні (ст. 120 КАС України),
  2. до свідків, які без поважних причин не прибули в судове за  сідання або не повідомили причини неприбуття.

Привід - це примусове доставлення особи до суду з метою забезпечення її присутності при розгляді справи. Привід здійснюється органами внутрішніх справ та застосовується тільки у випадках, прямо передбачених у законодавстві. Згідно з ч. 1 статті, що розглядається, особа, до якої застосовано привід, відшкодовує у дохід держави витрати на його здійснення.

2. Частина 2 коментованої статті встановлює обмеження при  застосуванні приводу. Існує категорія осіб, до яких привід не  може бути застосований, це: малолітні та неповнолітні особи,  вагітні жінки, інваліди першої і другої груп, жінки, які мають  дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також особи,

518

 

які згідно із КАС України не можуть бути допитані як свідки (ч. 2 ст. 65 КАС України).

  1. Застосування приводу оформлюється ухвалою суду, в якій  зазначаються всі необхідні для його здійснення реквізити (ім'я  фізичної особи, яка підлягає приводу, місце проживання (пере  бування), роботи, служби чи навчання, підстави застосування  приводу, коли і куди ця особа повинна бути доставлена, якому  органу внутрішніх справ доручається здійснення приводу).
  2. Ухвала про привід до суду виконується органом внутріш  ніх справ за розсудом суду за місцем провадження у справі або  за місцем проживання (перебування), роботи чи навчання осо  би, яку належить привести.
  3. Робітник органу внутрішніх справ, який виконує привід,  оголошує ухвалу адміністративного суду про привід особі, до  якої застосовується вищезазначений захід процесуального при  мусу.

6. У випадку існування причин за яких неможливо здійсни  ти привід особи (хвороба особи, її перебування у відрядженні  тощо), робітник органу внутрішніх справ, який мав виконати  ухвалу, через начальника органу внутрішніх справ негайно по  вертає її суду та додає до неї письмове пояснення причин неви  конання.