Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 271. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

1. У разі неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, що витребувані судом, та неповідомлення при-

516

 

чин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом.

  1. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для досліджен  ня судом зазначаються: ім'я (найменування) особи, в якої зна  ходиться доказ, її місце проживання (перебування) або місце  знаходження, назва або опис письмового чи речового доказу,  підстави проведення його тимчасового вилучення, кому дору  чається вилучення.
  2. Ухвала надсилається державному виконавцю для вико  нання.
  1. Застосування заходу процесуального примусу, передбаче  ного коментованою статтею, має на меті забезпечення ефектив  ного дослідження доказів та повного і всебічного вивчення об  ставин справи. У відповідності до ст.ст. 79, 80 КАС України  адміністративний суд може витребувати письмові та речові до  кази для дослідження (див. коментар до ст.ст. 79, 80 КАС Укра  їни). У разі якщо письмові чи речові докази, що витребувані  судом, не надані адміністративному суду без поважних причин  та невідомі причини їх неподання, суд може постановити ухва  лу про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження.
  2. Друга частина ст. 271 КАС України присвячена визначен  ню змісту ухвали про тимчасове вилучення доказів. Крім таких  звичайних реквізитів, як ім'я (найменування) особи, в якої зна  ходиться доказ, її місце проживання (перебування) або місце  знаходження, у вищезгаданій ухвалі суду повинні міститися:  назва або опис письмового чи речового доказу, підстави прове  дення його тимчасового вилучення та відомості про особу, якій  доручається вилучення доказів.

3.  Виконання ухвали про тимчасове вилучення доказів  для дослідження судом покладається на державну виконавчу  службу.

'