Стаття 269. Види заходів процесуального примусу

1. Заходами процесуального примусу є:

  1. попередження;
  2. видалення із зали судового засідання;
  3. тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
  4. привід.

2. До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів  процесуального примусу за одне й те саме порушення.

З- Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов'язків, встановлених цим Кодексом.

  1. Коментована стаття визначає види заходів процесуально  го примусу. Законодавцем встановлено чотири види заходів  процесуального примусу, кожний з яких застосовується в пев  них, передбачених КАС України випадках. Це: попередження;  видалення із зали судового засідання; тимчасове вилучення до  казів для дослідження судом та привід. Застосування поперед  ження та видалення із зали судового засідання регламентуєть  ся ст. 270 КАС України. Тимчасове вилучення доказів для до  слідження судом врегульоване ст. 271 КАС України, а привід  застосовується на підставі ст. 272 КАС України.
  2. Частиною другою коментованої статті встановлене прави  ло, у відповідності до якого до однієї особи не може бути засто  совано кілька заходів процесуального примусу за одне й те саме  порушення. Уявляється не зовсім вдалою редакція цієї части  ни статті. Справа в тому, що законодавцем встановлено заборо  ну застосування кількох заходів процесуального примусу за  одне порушення, отже не зрозуміло, чи можна застосовувати у  цьому випадку два заходи або мова йде про те, що за одне й те  саме порушення може бути застосовано лише один захід про  цесуального впливу. Останній варіант вважається найбільш  вірним.
  3. Законом встановлено, що застосування заходів процесу  ального примусу тягне за собою несприятливі наслідки для осо  би, яка скоїла певні порушення. Проте це не звільняє особу від  виконання обов'язків, встановлених КАС України.

515