Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 270. Попередження і видалення із зали судового засідання

  1. До учасників адміністративного процесу та інших осіб,  присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час  судового засідання або невиконання ними розпоряджень голо  вуючого застосовується попередження, а в разі повторного  вчинення таких дій - видалення із зали судового засідання.
  2. У разі повторного вчинення перекладачем дій, визначе  них у частині першій цієї статті, суд оголошує перерву і надає  час для заміни перекладача.

.     ••.-;>;-      v

1. Коментована стаття регламентує застосування таких заходів процесуального примусу, як попередження та видалення із зали судового засідання. Попередження від імені суду може здійснюватися щодо будь-якої особи, яка присутня в судовому засіданні та в діях якої є підстави для його застосування. Підставами застосування попередження є порушення порядку під час судового засідання або невиконання розпоряджень головуючого.

Видалення із зали судового засідання застосовується судом до осіб, які вже попереджалися про недопустимість порушення порядку та повторно порушили порядок під час судового засідання або не виконали розпоряджень головуючого. Застосування попередження та видалення із зали судового засідання оформлюється ухвалою суду. Про порушення порядку в судовому засіданні та про застосовані судом заходи процесуального примусу обов 'яз-ково робиться позначка в журналі судового засідання.

2. Частиною другою коментованої статті встановлені наслід  ки повторного порушення перекладачем порядку під час судо  вого засідання або невиконання ним розпоряджень головуючо  го. При вчиненні таких дій у перший раз, суд може також, як і  до всіх інших осіб, застосувати до перекладача попередження.  Якщо ж перекладач вчиняє дії, передбачені у частині першій  цієї статті повторно, суд своєю ухвалою оголошує перерву і на  дає час для заміни перекладача.