Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

РОЗДІЛ VII прикінцеві та перехідні положення

Сторінки матеріалу:

1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2005 року за винятками, встановленими пунктом 2 цього розділу.

Прикінцеві та перехідні положення вказують, яким чином регулюються відносини, які виникли до набрання чинності цим Кодексом, визначається порядок дії адміністративних судів, порядок повідомлення про це громадськості Державною судовою адміністрацією тощо, а також роз'яснюються найважливіші моменти, що стосуються запровадження адміністративної юстиції.

Загальним правило є те, що КАС України застосовується до відповідних відносин, які виникли після набрання ним чинності з 1 вересня 2005 року. Винятки з цього правила встановлені щодо витрат на правову допомогу, порядку і розміру сплати судового збору. У вказаних випадках тією чи іншою мірою нормам Кодексу адміністративного судочинства надається зворотна сила.

2. Положення цього Кодексу щодо звільнення особи від оплати правової допомоги та забезпечення надання правової допомоги, а також частина третя статті 90 цього Кодексу набирають чинності з моменту набрання чинності відповідним законом. До цього часу граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

520

 

Чинним законодавством України визначено категорії осіб, яким надається безоплатна правова допомога та порядок її надання. Це Закон України від 22 жовтня 1993 р. "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту", Закон України від 1 грудня 1994 р. "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, слідства, прокуратури і суду", Закон України від 19 червня 2003 р. "Про соціальні послуги". Таким чином, положення цього Кодексу стосовно звільнення відповідних осіб від оплати правової допомоги та забезпечення її надання набирають чинності з моменту набрання законної сили цими законами.

2-1. До 1 січня 2008 року повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. В усіх інших випадках хід судового засідання фіксується у протоколі судового засідання, у якому зазначаються:

 1. рік, місяць, число і місце проведення судового засідання;
 2. час початку судового засідання;
 1. найменування адміністративного суду, який розглядає  справу, прізвище та ініціали судді (суддів), секретаря судового  засідання;
 2. справа, що розглядається, імена (найменування) сторін  та інших осіб, які беруть участь у справі;
 3. відомості про присутність осіб, які беруть участь у справі,  експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків або про їх відсут  ність, причини відсутності та про вручення їм повісток;
 4. відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які  беруть участь у справі, їхніх процесуальних прав та обов'язків;
 5. усі розпорядження головуючого та ухвали, постановлені  без виходу до нарадчої кімнати, а також відомості про проголо  шення ухвал, постановлених у нарадчій кімнаті;
 6. основний зміст заяв і клопотань сторін та інших осіб, які  беруть участь у справі, та ходу їх обговорення;
 7. основний зміст пояснень осіб, які беруть участь у справі, а  також показання свідків, усні роз'яснення та доповнення екс  пертами своїх висновків; усні роз'яснення спеціалістів;

10)  подані в судовому засіданні докази, хід дослідження до  казів, а у разі, якщо докази не додаються до справи, - номер,

18 "Кодекс адміністративного судочинства України"                                                                                              0^1

   

дата та зміст письмових доказів, а також ознаки і властивості речових доказів;

 1. зміст судових дебатів;-
 2. відомості про проголошення постанови, ухвали за ре  зультатами розгляду справи та роз'яснення особам, які беруть  участь у справі, змісту постанови, ухвали, порядку і строку їх  оскарження, а також права та строк на ознайомлення з прото  колом судового засідання, подання на нього зауважень;
 3. час закінчення судового засідання у справі.

У протоколі судового засідання відображаються всі істотні моменти розгляду справи в тій послідовності, в якій вони мали місце в судовому засіданні.

Протокол складається секретарем судового засідання. Протокол повинен бути оформлений та підписаний головуючим і секретарем судового засідання не пізніше трьох днів з дня закінчення судового засідання. У разі необхідності строк для оформлення та підписання протоколу може бути продовжено головуючим, але не більше ніж на десять днів після закінчення судового засідання. Про підписання протоколу повідомляються особи, які беруть участь у справі.

Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколом судового засідання і протягом трьох днів після 'їх повідомлення про підписання протоколу або після закінчення строку на підписання протоколу подавати свої письмові зауваження щодо неповноти або неправильності протоколу.

Головуючий розглядає зауваження до протоколу і в разі згоди з ними посвідчує їх правильність. У разі незгоди головуючого із поданими зауваженнями вони розглядаються судом з повідомленням осіб, які брали участь у справі, про дату, час і місце проведення судового засідання.

Розглянувши зауваження, суд постановляє ухвалу, якою посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення суд залишає їх без розгляду.

Зауваження повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх надходження до суду.

Зауваження приєднуються до справи, в тому числі, якщо їх не було розглянуто у зв'язку з вибуттям головуючого (розділ VII доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 2875-IV (2875-15) від 08.09.2005).

522

 

Доповнення до розділу VII цього Кодексу вносять зміни у главу IV розділу II, присвячену фіксуванню судового засідання технічними засобами. Відповідно до них обов'язкове повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відкладається до 1 січня 2008 року.

До цього моменту повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. В усіх інших випадках хід судового засідання фіксується у протоколі судового засідання. Таким чином, до 1 січня 2008 року основним документом, у якому фіксується хід судового засідання, є протокол судового засідання.

3. До набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору:

1)  судовий збір при зверненні до адміністративного суду  сплачується у порядку, встановленому законодавством для  державного мита;

Пункт 3 п.п. 1 Перехідних положень відносить питання визначення порядку сплати і розмірів судового збору до чинного законодавства у цій сфері. Регулює ці відносини Закон України "Про державне мито". Згідно із статтею 1 названого Закону державним митом є грошовий збір, що справляється в судових та арбітражних органах, органах державного нотаріату, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Державного патентного відомства України, міських, сільських та селищних рад народних депутатів та інших органах, передбачених законодавством України, за вчинення ними окремих дій та видачу документів. Державне мито справляється, зокрема: 1) з позовних заяв, із заяв (скарг) у справах окремого провадження, що подаються до судів, з касаційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а також за видачу судами копій документів.

2)  розмір судового збору визначається відповідно до під  пункту "б" пункту 1 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів Укра  їни "Про державне мито" (7-93), крім випадків, встановлених  підпунктом 3 цього пункту.

'8*                                                                              523

   

Пунктом 3 п.п. 2 Перехідних положень встановлюється, що, відповідно до п.п. "б" статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. (в редакції від 23 червня 2005 р.) розмір судового збору із скарг (позовів) на неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян дорівнює 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Винятком із правила, встановленого даною нормою, є п.п. З пункту 3 Перехідних положень.

Зазначений виняток полягає в тому, що розмір судового збору щодо майнових вимог про стягнення грошових коштів, відповідно до п.п. З пункту 3 Перехідних положень, становить один відсоток від розміру таких вимог, але не більше 1700 гривень.

3) розмір судового збору щодо майнових вимог про стягнення грошових коштів становить один відсоток від розміру таких вимог, але не більше 1700 гривень.

Пунктом 3 п/п 3 встановлено розмір судового збору щодо майнових вимог про стягнення грошових коштів. Він становить один відсоток від розміру таких вимог, але не може перевищувати суму у 1700 гривень.

г                                                                                        І ІМТ..І--

4. Окружний адміністративний суд починає свою діяльність після призначення (обрання) до його складу не менше трьох суддів і за наявності облаштованого приміщення.

Апеляційний адміністративний суд починає свою діяльність після призначення (обрання) до його складу не менше семи суддів і за наявності облаштованого приміщення, але не пізніше 1 вересня 2006 року.

Про початок діяльності кожного окружного та апеляційного адміністративних судів Державна судова адміністрація України повідомляє через загальнодержавні та відповідні місцеві офіційні друковані видання (у редакції Закону України від 06.10.2005р.)

Пунктом 4 Перехідних положень встановлюється момент початку діяльності окружного адміністративного суду. Його умовами названо призначення (обрання) до його складу не менше трьох суддів для окружного, та не менше семи суддів для апеляційного адміністративного суду і наявність облаштованого приміщення. Про початок діяльності кожного адміністра-

524

 

тивного суду має повідомити Державна судова адміністрація України через загальнодержавні та відповідні місцеві офіційні друковані видання.