Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторінки матеріалу:

 

 

1. Цей Кодекс набирає чинності 1 січня 2005 року, але не раніше набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України. ( Пункт 1 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 2747-IV ( 2747-15 ) від 06.07.2005 )

 

2. Частина друга статті 84 цього Кодексу набирає чинності з моменту набрання чинності відповідним законом. До цього часу граничний розмір компенсації витрат ( 590-2006-п ) на правову допомогу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

2-1. До 1 січня 2008 року повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. В усіх інших випадках хід судового засідання фіксується у протоколі судового засідання, у якому зазначаються:

 

1) рік, місяць, число і місце проведення судового засідання;

 

2) час початку судового засідання;

 

3) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді (суддів), секретаря судового засідання;

 

4) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

 

5) відомості про присутність осіб, які беруть участь у справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків або про їх відсутність, причини відсутності та про вручення їм судових повісток;

 

6) відомості про роз´яснення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їхніх процесуальних прав та обов´язків;

 

7) усі розпорядження головуючого та ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати, а також відомості про проголошення ухвал, постановлених у нарадчій кімнаті;

 

8) основний зміст заяв і клопотань сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, та ходу їх обговорення;

 

9) основний зміст пояснень осіб, які беруть участь у справі, а також показання свідків, усні роз´яснення та доповнення експертами своїх висновків; усні роз´яснення спеціалістів;

 

10) подані в судовому засіданні докази, хід дослідження доказів, а у разі, якщо докази не додаються до справи, - номер, дата та зміст письмових доказів, а також ознаки і властивості речових доказів;

 

11) зміст судових дебатів;

 

12) відомості про проголошення рішення, ухвали за результатами розгляду справи та роз´яснення особам, які беруть участь у справі, змісту рішення, ухвали, порядку і строку їх оскарження, а також права та строк на ознайомлення з протоколом судового засідання, подання на нього зауважень;

 

13) час закінчення судового засідання у справі.

 

У протоколі судового засідання відображаються всі істотні моменти розгляду справи в тій послідовності, в якій вони мали місце в судовому засіданні.

 

Протокол складається секретарем судового засідання. Протокол повинен бути оформлений та підписаний головуючим і секретарем судового засідання не пізніше трьох днів з дня закінчення судового засідання. У разі необхідності строк для оформлення та підписання протоколу може бути продовжено головуючим, але не більше ніж на десять днів після закінчення судового засідання. Про підписання протоколу повідомляються особи, які беруть участь у справі.

 

Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколом судового засідання і протягом трьох днів після їх повідомлення про підписання протоколу або після закінчення строку на підписання протоколу подавати свої письмові зауваження щодо неповноти або неправильності протоколу.

 

Головуючий розглядає зауваження до протоколу і в разі згоди з ними посвідчує їх правильність. У разі незгоди головуючого із поданими зауваженнями вони розглядаються судом з повідомленням осіб, які брали участь у справі, про час і місце проведення судового засідання.

 

Розглянувши зауваження, суд постановляє ухвалу, якою посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення суд залишає їх без розгляду.

 

Зауваження повинні бути розглянуті не пізніше п´яти днів з дня їх надходження до суду.

 

Зауваження приєднуються до матеріалів справи, в тому числі, якщо їх не було розглянуто у зв´язку з вибуттям головуючого. ( Розділ XI доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )

 

3. Визнати такими, що втрачають чинність з набранням чинності цим Кодексом:

 

Цивільний процесуальний кодекс України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) від 18 липня 1963 року, із змінами, внесеними до нього;

 

Закон Української РСР "Про затвердження Цивільного процесуального кодексу Української РСР" ( 1500-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1963 р., № 30, ст. 464);

 

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 9 грудня 1963 року "Про порядок введення в дію Цивільного і Цивільного процесуального кодексів Української РСР" ( 1990-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1963 р., № 51, ст. 731).

 

4. Внести зміни до таких законів України:

 

( Підпункт 1 пункту 4 втратив чинність на підставі Закону № 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 )

 

2) частину першу статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 16, ст. 119; 1999 р., № 5-6, ст. 39, № 20-21, ст. 192, № 26, ст. 215, № 51, ст. 455; 2000 р., № 36, ст. 298; 2002 р., № 5, ст. 30; 2003 р., № 10-11, ст. 87, № 12, ст. 88, № 33-34, ст. 267; 2004 р., № 7, ст. 56) доповнити пунктом 28 такого змісту:

"28) судовий збір".

 

5. До набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору, судовий збір при зверненні до суду сплачується у порядку і розмірах, встановлених законодавством для державного мита.

 

6. Заяви і скарги, подані до набрання чинності цим Кодексом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) 1963 року, розглядаються у порядку, встановленому цим Кодексом. Такі заяви чи скарги не можуть бути залишені без руху чи повернуті у порядку, встановленому статтями 121, 297, 327, 355 цього Кодексу, якщо вони подані з додержанням відповідних вимог Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) 1963 року.

 

7. Заяви, які подані до набрання чинності цим Кодексом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) 1963 року і містять вимоги, що можуть бути розглянуті за правилами наказного провадження, за клопотанням позивача розглядаються в порядку, встановленому розділом II "Наказне провадження" цього Кодексу, якщо їх судовий розгляд не розпочався за правилами позовного провадження.

 

8. Скарги, заяви щодо нотаріальних дій чи відмови у їх вчиненні, подані до набрання чинності цим Кодексом відповідно до глави 39 Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) 1963 року, розглядаються за правилами позовного провадження, встановленими цим Кодексом.

 

9. Заяви і скарги у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, а також у справах щодо відмови органу державної реєстрації актів цивільного стану внести виправлення в актовий запис цивільного стану, подані до набрання чинності цим Кодексом за правилами, встановленими главами 29-32, 36 Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) 1963 року, розглядаються в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. ( Пункт 9 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 2747-IV ( 2747-15 ) від 06.07.2005 )

 

10. Судові рішення, які ухвалені судом першої інстанції до набрання чинності цим Кодексом і не набрали законної сили, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку без подання заяви про апеляційне оскарження, якщо строк апеляційного оскарження відповідно до Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) 1963 року не закінчився. Неоскаржені судові рішення, ухвалені судом першої інстанції до набрання чинності цим Кодексом, набирають законної сили у порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) 1963 року.

 

11. Судові рішення, ухвалені в апеляційній інстанції до набрання чинності цим Кодексом, можуть бути оскаржені у касаційному порядку, якщо строк касаційного оскарження відповідно до Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) 1963 року не закінчився.

 

12. Заяви про перегляд рішень і ухвал у зв´язку з винятковими обставинами, подані до набрання чинності цим Кодексом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) 1963 року, розглядаються у порядку, встановленому цим Кодексом. Підставою для скасування чи зміни судових рішень за такими заявами, крім підстав, встановлених статтею 354 цього Кодексу, може бути також виявлене після касаційного розгляду справи застосування судами загальної юрисдикції положення закону всупереч нормам Конституції України ( 254к/96-ВР ).

 

13. Кабінету Міністрів України:

 

передбачати в проектах законів про Державний бюджет України на 2005 рік та наступні роки видатки на забезпечення повної фіксації судового засідання технічними засобами;

у тримісячний строк з дня опублікування цього Кодексу:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів у відповідність із цим Кодексом;

прийняти акти, що випливають з цього Кодексу, привести у відповідність із ним свої нормативно-правові акти.

 

22. Під час організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні суд вирішує справи про порушення прав інтелектуальної власності УЄФА у семиденний строк без проведення попереднього судового засідання. ( Розділ XI доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 962-V ( 962-16 ) від 19.04.2007 )

 

Президент України Л.КУЧМА

 

м. Київ, 18 березня 2004 

  

[1] Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид.спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2005. – С. 66.

 
 

[2] Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. — Видання восьме. — X.: Консум, 2004. — С. 30.