Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 61

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Список використаних джерел:

Сторінки матеріалу:

 

Абросимова Е.Б., Владимирова Л.Д. Конституционные модели судебной власти. Сравнительное конституционное право. Редакционная коллегия: Ковлер А.И., Чиркин В.Е., Юдин Ю.А. - М., 2001.

Адоніс Е. Чи виростають судді зі своїх суддівських мантій? [Судові системи і судді в сучас. епоху]. // Юрид. вісн.України. - 29.08. - 4.09. 1996.

Алексеев В.Б., Кашепов В.П. и др. Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции. - М.: Юр. лит., 1984.

Аналіз діяльності місцевих судів області за 2003 рік. Територіальне управління державної судової адміністрації в Рівненській області. - Р., 2004.

Андрусяк T.I. Теорія держави i права. - Львів, 1997.

Анушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР. - Саратов: Изд-во Саратовского Университета, 1986.

Апостол Д. Інструкція судам. // Праці по вивченню історії українського права. - 1928. - №11.

Аристотель. Політика. - М., 1893.

Барак А. Судейское усмотрение. / Пер. с англ. - М., 1999.

Бартоле С. Организация судебной власти в Центральной и Восточной Европе. // Конституционное Право: Восточноевропейское Обозрение. - 1998. - № 3 (24).

Безнасюк А.С., Рустамов Х.У. Судебная власть: Учебник для ВУЗов. - М., 2002.

Біла книга. Інформаційний звіт Міністерства Юстиції України про діяльність у 1996 році. - К., 1997.

Білова О.В. Проблеми устрою судової влади. Кандидатська дисертація - Х., 1997.

Білоус В.Т., Молдован В.В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

Богданов Л. Точка зору. // Юридичний вісник України. - 2004. - №10.

Богдановская И.Ю. Судейское право и его современная роль. // Право и демократия: Межвуз. сб. науч. тр. - Минск, 1995. - Вып. 7.

Бойко В. Ф. Нова Конституція i судова влада. // Право України. - 1997. - №1.

Бойко П. Пани б'ються, а в судді - чуб тріщить. // Юридичний вісник України. - 2004. - №11.

Бойко В.Ф., Євдокимов В.О., Юлдашев О.Х. Право людини на правосуддя. Судове право України. Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2003.

Бойко В.Ф. Проблеми правосуддя в Україні i шляхи їх вирішення. // Право України. - 2002. - №3.

Бойко В.Ф. Становлення незалежного високопрофесійного суду - нагальна потреба сьогодення. // Вісник Верховного Суду України. - 1996. - №1.

Бойко В.Ф. Судова система: проблеми реформування та розвитку. // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 6(22).

Ботыр К.И. Всеобщая история государства и права. - Москва: Юрист, 1998.

Бринцев В.Д. Конституційний шлях коригування курсу судово-правової реформи. // Право України. - 2003. - №2.

Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні. - К.: Юстиніан, 2003.

Бульба О. До питання поділу влади в Україні: пошук оптимальних вapiaнтів. // Право України. - 2003. - №4.

Варфоломєєва Т. Судово-правова реформа в Україні. Думка адвокатів. // Адвокат. - 1996.

Васильев Г.А. Конституційний Суд України: деякі проблемні питання захисту прав i свобод людини i громадянина. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2003. - №l.

Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. - М., 1913. - Т.l.

Венгеров А.Б. Теория государства и права. - Москва: Юрист, 1995.

Вислобоков К.А. Права, по которым судится малороссийский народ (1743г.). Історико-юридичний аналіз. - К., 1994.

Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №30.

Вісник Верховного Суду України. - 2003. - №2(36).

Вісник Верховного Суду України. - 2004. - №4(44).

Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. - М., 1978.

Гогусь О.В. Процесуальні та організаційні питання забезпечення осіб, які беруть участь в кримінальному судочинстві. Кандидатська дисертація. - К., 1996.

Голос України. - 18.05.2004 р.

Гончаренко В.Д. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2т. - К., 2000.

Городовенко В. Принцип незалежності суддів i підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні. // Право України. - 2002. - № 4.

Государственное право буржуазных и освободившихся стран: Учебник. - К., 1988.

Григор'єва Л.І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина. // Вісн. Верховного Суду України. - 1999. - № 4.

Гришковец А.А. Правовое регулирование дисциплинарной ответственности государственных служащих. // Право и политика. - 2001. - № 9.

Громадська довіра: неупереджене правосуддя та юстиція: Матеріали українсько-канадської конференції 1-3.10.1997р. - К.: Українська Правнича Фундація, 1999.

Грушевський М.К. Ілюстрована історія України. - К-Л, 1913.

Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. - М., 1998.

Даль В. И. Толковый словарь. - М.: Гос. Издательство иностранных и национальных словарей, 1939.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. - М.: Русский язык, 1981. - Т. ІІ.

Даффи П. Европейская конвенция о правах человека и эффективность судебной защиты. // Судебный контроль и права человека: Материалы рос.-брит. семинара, Москва, 12-13 сент. 1994 г.: [Сборник]. - М., 1996.

Декларація Про державний суверенітет України. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 року. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13.

Деякі проблеми зміцнення судової гілки влади. // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - №2(36).

Дикий Є. Правосуддя в Україні. // Соц. політика і соц. робота. - 1999. - № 2.

Димитров Ю. Навіщо нам потрібен апеляційний суд? // Право України. - 1994. - №3.

Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизмах разделения властей и защите прав и свобод человека. // Государство и право. - 1997. - № 8.

Дрыга М.М. Отчет о исполнении решений ІІ и ІІІ внеочередного съезда судьей Украины. // Вестник Верховного Суда Украины. - 2000. - № 1.

Дудник А. Система правосудия в Российской Федерации. // Юрид. практика. - 1997. - № 10.

Електронно-технічне забезпечення діяльності судової влади. // Право України. - 2001. - № 6.

Європейська конвенція "Про захист прав людини і основних свобод" від 4 листопада 1950 року. Збірка договорів Ради Європи. - К.: Парламентське видавництво., 2000.

Европейская хартия о статусе судьей. Постатейный комментарий. // Российская юстиция. - 1999. - №№ 8-9.

Европейская хартия о статусе судьей. // Российская юстиция. - 1999. - № 7.

Ємельянова В. Судді потребують захисту. // Юридичний вісник. - 2004. - №22.

Жилин Г.А. Гражданское дело в суде первой инстанции. - М.: Городец, 2000.

Заєць А.П. Територіальна організація влади в Україні. - К.: Видавничий дім ІнЮРЕ, 2002.

Зайчук В. Демократичні принципи діяльності радянського суду. - К., 1965.

Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів." Збірник законодавчих та нормативних актів. МВС України. - К., 2003.

Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає статус суддів судів України. - К.: Українська правнича фундація, 1994.

Закон України "Про органи суддівського самоврядування" від 02.02.1994 року. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 22.

Закон України "Про порядок обрання на посаду і звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" від 18 березня 2004р. // Голос України. - 18.05.2004р.

Закон України "Про статус суддів". Збірник законодавчих та нормативних актів. МВС України. - К., 2003.

Закон України "Про судоустрій України" від 5 червня 1981 року із змінами i доповненнями, внесеними згідно із Законами № 2464-12 від 5.06.1992p. № 4017-12 від 24.02.1994р.

Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року. // Вісник Верховної Ради України. - 2002. - № 27-28.

Закони України спрямовані на реалізацію судово-правової реформи. Офіційне видання. - К.: Ін Юре, 2001.

Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає статус суддів судів України. - К.: Українська правнича фундація, 1994.

Игнатов В.Г., Белолипецкий В.К. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы: контекст истории и современность. - Ростов н/Д.: Изд. центр "Март", 2000.

Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации. - Ростов н/Д.: Изд. Центр "Март", 2001.

Інструкція з діловодства. Затверджено наказом Міністра юстиції України від 13.03.1997 р. №22/5. - К.: Право, 1997.

Історія держави i права України: Курс лекцій. / Шевченко 0.0., Самохвалов В.О. та iн. / За ред. В.Г. Гончаренко. - К.: Beнтypi, 1996.

История советской Конституции. В документах. 1917-1956. - М.: Госиздат юридической литературы, 1957.

Каленов Ю.А., Перлов И.Д. Организация работы народного суда. - М.: Юр. лит., 1964.

Карпечкiн П. Судова влада на сучасному етапі. // Вісник прокуратури. - 2003. - №3 (23).

Касинюк Л. Основи Конституційного права України. - Xapкiв: Одiсей, 1997.

Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. - М.: Норма, 2001.

Ківалов С.В. Деякі питання судової реформи. // Вісник прокуратури. - 2000. - №1.

Ківалов С.В. Об'єднати зусилля в ім'я якісного проведення судової реформи. // Право України. - 2003. - №3.

Ківалов С.В. Правничий довідник для професійних суддів. - О.: Юридична література, 2003.

Клеандров М.И. Судебные системы государств участников СНГ. - Москва: Юристь, 2002.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. - К.: Юрiнком Інтep, 2002.

Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України. // Право України. - 2003. - №10.

Кожевников М.В. История советского суда. - М.,1957.

Коліушко І., Куйбіда Р. "Мала судова реформа" - перший крок до побудови нової системи правосуддя". // Адвокат. - 2001 - №3.

Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и определениях. - М.: Юрист, 1998.

Кондратьев Я. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. - К.: Юрiнком Iнтep, 2002.

Конституція України. - К.: Право, 1996.

Конституція України. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. - К.: А.С.К., 2003р.

Конституція України. Науково-практичний коментар. Тацій В.Я., Грошевой Ю.М. та інші. - Х.: Право, 2003.

Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава i право України 1917-1920. - К., 1997.

Короткий путівник по європейській Конвенції з прав людини. - Л.: Кальварія, 1998.

Костицький В.В., Медведчук В.В. Суди в Україні. Збірник матеріалів та нормативно-правових актів. - К., 1999р.

Концепція судово-правової реформи в Україні. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 30.

Кривенко Л. Інституціоналізація конституційно-правової відповідальності - необхідна складова розширення та оновлення судової системи. // Право України. - 2003. - №1.

Кримiнальний Кодекс України. - К.: Юрiнком Iнтep, 2001.

Кримінально-процесуальний кодекс України. - К.: Атіка, 2001.

Кузнецов О.А., Хромов Л.Н. Техника быстрого чтения. - М., 1983.

Кузьминець О., Калиновський В. Історія держави і права України. - К.: Україна, 2002.

Кульчицький В.В., Сидорчук О. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864р. // Право України. - 2003. - № 6.

Кульчицький В.В. Суспільно-політична активність. Конституційні аспекти. Докторська дисертація. - Х., 1987.