Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

2. Методи, методика, процедури наукового дослідження

На другому етапі складається план-програма майбутнього дослідження, що має сприяти його повноті й об´єктивності. Цей робочий документ визначає мету і завдання дослідження, передбачає висунення гіпотез, встановлює строки його проведення, джерела одержання інформації, визначає форми впровадження отриманих висновків і сформульованих пропозицій. На цьому етапі проводиться вибір методів дослідження і технічних прийомів їх реалізації. їх певний набір залежить від предмета, об´єкта, цілей і масштабності дослідження.

Третій етап полягає у виготовленні інструментарію дослідження: анкет, опитних листів, тестів, завдань для експертів; у підготовці оргтехніки тощо.

Четвертий етап передбачає створення груп респондентів і дослідників, груп експертів, безпосередніх виконавців, ознайомлення їх із завданнями дослідження, проведення з ними інструктажу.

П´ятий етап - найбільш трудомісткий і відповідальний. Він включає збір різної кримінологічної інформації. Практикою встановлено, що від якості зібраного емпіричного матеріалу багато в чому залежать повнота, достовірність та цінність висновків дослідження.

Шостий етап - не менш відповідальний, тому що при цьому узагальнюється і аналізується зібрана інформація, а також формулюються висновки дослідження і відповідні наукові положення та практичні пропозиції і рекомендації, що випливають з них.

І останній, сьомий, етап полягає в реалізації наукових висновків і положень, практичних пропозицій і рекомендацій проведеного дослідження, які використовуються як у практиці діяльності державних органів, так і в кримінологічний науці.

Питання та завдання для самоконтролю

1.                  Що таке взагалі методологія науки і зокрема кримінологічної науки?

2.                  Охарактеризуйте статистичні і конкретно-соціологічні методи (масові опитування, спостереження, вивчення документів, експертні оцінки), які використовуються в кримінології для збору та обробки зібраних даних про будь-яке явище кримінологічної властивості?

3.                  З якою метою використовуються в кримінології психологічні методи?

4.                  У чому полягає можливість і необхідність використання в кримінології математичних методів?

5.                  Назвіть сім етапів кримінологічних досліджень, які здійснюються відповідно до розроблених раніше науково-прикладних процедур, і дайте оцінку кожному з них.