Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ВИСНОВКИ РОЗДІЛУ 1

 

  1. Необхідність нового якісного рівня діяльності правоохоронної системи, який є важливим елементом реалізації подальшої демократичної перебудови і реформування суспільства, зміни підходу до захисту прав, свобод і інтересів громадян, обумовлює потребу в поглибленні та розширенні наукових досліджень криміналістичної підготовки слідчих, виявленні об'єктивних причин наявних недоліків і визначенні шляхів її удосконалення.
  2. На сучасному етапі даний аспект реформування набув особливу актуальність у зв'язку з кількісними і якісними змінами у злочинності, які характеризуються виникненням нових видів злочинів, зростанням професіоналізму сучасних злочинців, їх високою технічною оснащеністю, формуванням організованої і транснаціональної злочинності та ін. Порівняльний аналіз ефективності слідчої діяльності і системи підготовки юридичних кадрів дозволяє зробити висновок, що рівень і якість підготовки слідчих є одним із визначальних факторів удосконалення діяльності правоохоронної системи в умовах, коли задачі боротьби із сучасною злочинністю висувають нові вимоги до майстерності й умінь юридичних кадрів.
  3. Складовою частиною правоохоронної системи є слідчий корпус, покликаний розкривати і розслідувати злочину, здійснювати роботу по їх попередженню. Однак не завжди специфіка слідчої діяльності знаходить відображення в підготовці слідчих. Тому визначення шляхів удосконалення підготовки слідчих є однієї з першочергових задач юридичної науки, насамперед - криміналістики.
  4. Педагогіка встановлює і розробляє основні підходи і прийоми навчання, що забезпечують найбільш раціональне сприйняття і засвоєння матеріалу, що викладається. Тому дидактика будь-якої навчальної дисципліни повинна будуватися на пізнаних педагогікою закономірностях та її рекомендаціях. Однак, розкриття і реалізацію особливостей підготовки до будь-якого виду практичної діяльності повинні здійснювати фахівці відповідної галузі безпосередньо, тому що зміст навчання завжди істотно впливає на його процес. З урахуванням цього - створення криміналістичної дидактики є задачею криміналістики і криміналістів.
  5. Викладання криміналістики у рамках підготовки фахівців не може бути єдиним та універсальним для всіх, а повинно бути чітко орієнтоване на рішення професійних задач конкретної криміналістичної спеціалізації.
  6. Однією з проблем сучасної підготовки слідчих є те, що вона пересичена теоретичним матеріалом без практичного апробування, тому дефекти слідчої діяльності, що пов'язані з недостатньою підготовленістю, викликані невмінням молодих фахівців, що часом мають досить високий рівень теоретичної підготовки, застосувати свої знання на практиці. У зв'язку з прикладним характером дисципліни та особливостями практичної діяльності слідчого практичні форми і методи навчання в його підготовці повинні превалювати.
  7. Криміналістична освіта, як і будь-яка інша, - це формування особистості професіонала, і в зв'язку з цим має дві групи функцій: по-перше, це функція розвитку особистості; по-друге, це функція професійної підготовки, що забезпечує можливості рішення криміналістичних задач у практиці розкриття, розслідування та попередження злочинів, а також орієнтування в проблемних ситуаціях. З цих позицій є обґрунтованим стверджувати, що головна мета криміналістичної освіти, у т.ч. слідчих, полягає у формуванні криміналістичного стилю мислення фахівця, тобто своєрідного розумового підходу при вирішенні життєвих ситуацій процесу розкриття, розслідування та попередження злочинів. Зазначена мета є провідною, оволодіння методиками і засобами вирішення задач, попри все їхнє значення, - підлеглими.
  8. У зв'язку з тим, що за кордоном накопичений специфічний досвід підготовки поліцейських кадрів, що містить низку оригінальних підходів до підготовки (добір кадрів для навчання, система тренувань, система розвитку і закріплення необхідних якостей і т.п.), в удосконаленні системи підготовки слідчих і в роботі над створенням спеціального стандарту їх підготовки необхідно досліджувати і використовувати закордонний досвід, попередньо здійснюючи його адаптацію до наших можливостей і специфіки.