Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ВИСНОВКИ

1.Зброя в криміналістичному розумінні це матеріальний засіб індивідуального застосування, конструктивно і функціонально призначений для нанесення летальних ушкоджень людині або тварині, а також спеціального руйнування перешкод.

2.Криміналістичне зброєзнавство - поняття видове, що містить декілька самостійних класів зброї. Основою для класифікації є характер об'єктів, що підлягають віднесенню до зброї, а також основна мета її використання (призначення). Тому, за характером дії її поділяють на вогнепальну, холодну, метальну, пневматичну, газову і сигнальну; за призначенням - цивільну, службову, бойову (стрілецьку).

3.Криміналістична балістика є підсистемою наукового пізнання, яка складається з двох частин. До складу першої входять знання про вогнепальну зброю, яка має відношення до кримінальної діяльності, про боєприпаси до неї, про сліди її виготовлення, зберігання, транспортування, переробки, застосування в злочинних цілях. До складу другою входять: система технічних засобів, методів та методик виявлення, фіксації, вилучення, зберігання та дослідження балістичних об'єктів, отримання та використання поміщеної в них інформації з метою вирішення ідентифікаційних та інших завдань в кримінальному судочинстві.

4.Розроблення єдиної класифікації вогнепальної зброї, яка б враховувала всі наявні на певний час її технічні особливості та цільове призначення, дає можливість звернення до неї спеціалістів та забезпечує однозначність розуміння ними важливих обставин, що пов'язані з дослідженням такої зброї.

5.Криміналістичні дослідження вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів її застосування можливі в двох процесуальних формах: у формі слідчих дій і у формі судово-балістичної експертизи. Найчастіше спеціальні знання спеціалістів в галузі криміналістичної балістики використовують в ході проведення таких слідчих дій, як : огляд місця події, огляд особи, огляд предметів, обшук, виїмка, отримання зразків для порівняльного дослідження, слідчий експеримент тощо. В ході огляду місця події слідчий застосовує спеціальні знання в галузі судової балістики з метою відтворення обстановки злочину та обставин події і це, по суті, є метою проведення слідчої дії. Експерт в разі призначення йому судової експертизи проводить дослідження об'єктів, що надані слідчим, і у своїх висновках констатує новий факт, котрий не був відомим слідчому раніше, але є похідним від встановленого слідством.

6.Основною причиною проведення експертних досліджень на місці події є сама сутність досліджуваного об'єкта - особливий двохсторонній зв'язок місця та події.

7.Важливим і актуальним є питання автоматизації балістичних досліджень і обліків, створення автоматизованих робочих місць експерта-баліста на базі ЕОМ, розробки пошукових систем, розвиток інформаційних мереж передачі зображень, котрі дають змогу експертам регіонального рівня безпосередньо зі своїх робочих місць передавати зображення слідів, а не самі об'єкти до центрального банку даних.

8.Доцільно було б в підрозділах, де функціонують кулегільзотеки, всі наявні дані щодо слідів зброї на кулях і гільзах надавати в ДНДЕКЦ для узагальнення з метою створення довідника із судово-балістичної експертизи, для цього можна долучити і вчених, котрі спеціалізуються за даним профілем.

9.Розв'язання питань щодо віднесення предметів до вогнепальної зброї та конкретного її виду й зразка потребує виважених і науково-обгрунтованих експертних методик криміналістичного дослідження вогнепальної зброї. Експертні методики досліджень традиційних видів вогнепальної зброї дають широкі можливості розв'язування ідентифікаційних та діагностичних завдань. Але інші об'єкти експертних досліджень, котрі трапляються в практиці судово-балістичної експертизи потребують розроблення нових методик. Це зумовлює необхідність пошуку й об'єднання знань щодо зброї, доцільність систематизації експертних методик, встановлення внутрішньовидових зв'язків між ними.

10.На формування експертних методик безпосередній вплив здійснює судово-слідча практика. Саме нею, а також експертною практикою обумовлюються, в першу чергу, пошуки нових методів та потреба вдосконалення існуючих методик дослідження.

11.Аналіз наявної літератури по судово-балістичній експертизі вказує, що немає одноманітності не тільки форм та структури експертних методик, але й існуючої термінології в назві джерел методичних рекомендацій.

12. Сьогодні вкрай необхідним є проведення стандартизації експертних методик, тому що вона забезпечить не лише однакове вирішення експертних задач, але й створить необхідні передумови до об'єктивізації оцінки висновків експертів слідчим та судом.

13.Комплексне експертне дослідження вогнепальної зброї та слідів її застосування може проводитися у формі міжродової комплексної експертизи. Тут інтеграція спеціальних знань відбувається між традиційними криміналістичними експертизами (трасологічної, балістичної) та криміналістичними експертизами матеріалів, речовин та виробів. Ефективність використання різноманітних форм комплексного експертного дослідження вогнепальної зброї в кримінальному судочинстві в значній мірі визначається ступенем вирішеності ряду спільних проблем, що стоять перед таким дослідженням в судовій експертизі в цілому. Перш за все, до них належить проблема розробки методичних основ вирішення завдань комплексної експертизи, тобто вироблення загального алгоритму дій експертів різних спеціальностей в процесі кооперації їх спеціальних знань у формі комплексної експертизи.