Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Висновки за розділом:

1. Визначити віднесеність предметів до вогнепальної зброї та конкретного її виду й зразка становить важливе завдання розслідування злочинів. Розв'язання цих питань потребує наявності виважених і науково-обгрунтованих експертних методик криміналістичного дослідження вогнепальної зброї та слідів її застосування. Але, якщо експертні методики досліджень традиційних видів вогнепальної зброї дають широкі можливості розв'язувати ідентифікаційні чи діагностичні завдання, що виникають під розслідування справи, то інші об'єкти експертних досліджень, котрі трапляються в практиці судово-балістичної експертизи, викликають проблемні питання і це потребує розроблення проблеми нових видів експертиз. Це зумовлює необхідність пошуку й об'єднання знань щодо зброї, доцільність систематизації експертних методик, встановлення внутрішньовидових зв'язків між ними, а також визначення проблемних питань, що свідчать про необхідність розробки нових експертних методик чи тих, що вже існують.

2. Із врахуванням сучасного рівня розвитку судово-балістичної експертизи коло її об'єктів може бути представлено наступним чином: стрілецька вогнепальна зброя заводського, кустарного та саморобного виготовлення, її частини, приладдя, заготовки, схеми, креслення, фотознімки; боєприпаси до стрілецької зброї, їх частини та компоненти спорядження; об'єкти, конструктивно та функціонально подібні вогнепальній зброї та патрони до неї: різного роду стріляючі пристрої, що можуть використовуватися в якості вогнепальної зброї (ракетниці, будівельно-монтажні пістолети, пристрої для забивання скота); об'єкти, імітуючи вогнепальну зброю, але не придатні для нанесення вогнепальних ушкоджень (стартові та сигнальні пістолети та револьвери, муляжі, макети, іграшки); ствольна газова (газово-шумова, газово-сигнальна, комбінована, тобто газово-вогнепальна) та пневматична (газобалонна) зброя, патрони до неї, їх частини та компоненти спорядження; сліди пострілу на стріляних гільзах, снарядах (кулях, картечі, дробі), інших частинах (компонентах боєприпасів), уражених перешкодах, зброї, особі, яка стріляла, оточуючій обстановці; інструменти, прилади, що використовувались для виготовлення, ремонту зброї, патронів, спорядження боєприпасів, а також їх сліди на перерахованих судово-балістичних об'єктах; матеріали, що використовувались для виготовлення зброї, патронів та їх складових елементів (наприклад куль, картечі, дробі, пижів, прокладок); матеріали кримінальної справи (протоколи огляду місця події та фотознімки до них; висновки судово-медичного експерта за результатами дослідження трупа із вогнепальними пошкодженнями тощо); матеріальна обстановка місця події (у випадках встановлення напрямку пострілу та місця розташування особи, яка стріляла).

3. Для кожного роду та виду експертиз розробляють загальні та спеціальні методики. Якщо для загальної методики характерним є єдність завдань та предмета, спільність властивостей та ознак об'єкта, то спеціальні методики розробляють із врахуванням видів дослідження та окремих властивостей об'єктів. В методиках конкретизується процес дослідження, встановлюється послідовність застосування методів, визначаються об'єктивні критерії надійності висновків.

4. На формування експертних методик безпосередній вплив здійснює судово-слідча практика. Саме нею, а також експертною практикою обумовлюються, в першу чергу, пошуки нових методів та потреба вдосконалення існуючих методик дослідження. Виходячи із необхідності доказування конкретних обставин справ, дослідження тих чи інших об'єктів, визначають завдання судової експертизи. Необхідність розв'язання цих завдань є одним із основних факторів формування експертної методики.

5. Аналіз наявної літератури по судово-балістичній експертизі вказує, що немає одноманітності не тільки форм та структури експертних методик, але й існуючої термінології в назві джерел методичних рекомендацій.

6. Методики роботи з об'єктами судово-балістичної експертизи відрізняються значною різноманітністю, подаються в різних літературних джерелах, виданих малими тиражами, які стали практично бібліографічними раритетами. Частина методик маловідома широкому колу експертів. Розрізненість відомостей, що містяться в спеціальній літературі, позбавляє експертів необхідного кругозору в питаннях методичного забезпечення балістичних досліджень. В окремих випадках експерти використовують застарілі методики, не дивлячись на наявність нових, що не завжди дозволяє отримувати достовірні та науково обґрунтовані результати.

7. Сьогодні вкрай необхідним є проведення стандартизації експертних методик, тому що вона забезпечить не лише однакове вирішення експертних задач, але й створить необхідні передумови до об'єктивізації оцінки висновків експертів слідчим та судом. В зв'язку з цим виникає важливе і складне питання щодо створення міжвідомчої служби, яка проведе таку стандартизацію.

8. Для правильної оцінки актуальності завдань судово-балістичної експертизи та визначення напрямків розробки експертних методик необхідно виявляти завдання в практиці проведення експертиз, які не можна вирішити повністю чи частково. Тут особливе значення має аналіз існуючих експертних методик, оскільки саме на основі аналізу повинні розроблятись нові методи та методики експертного дослідження для вирішення завдань, що виникають в практиці розкриття та розслідування злочинів.

9. Комплексні експертні дослідження відіграють значну роль у розширенні можливостей криміналістичної експертизи зброї та боєприпасів. Важливу роль при проведенні таких досліджень займають спеціальні знання в галузі металознавства, технології обробки матеріалів (механічна, термічна). Розв'язання вказаних завдань в рамках традиційної експертизи ускладнюється відсутністю методик дослідження та спеціальних знань у експертів-балістів.

10. Комплексне експертне дослідження вогнепальної зброї та слідів її застосування може проводитись у формі міжродової комплексної експертизи. Тут інтеграція спеціальних знань відбувається між традиційними криміналістичними експертизами (трасологічної, судово-балістичною, експертизою холодної та метальної зброї) та криміналістичними експертизами матеріалів, речовин та виробів - КЕМРВ (об'єктів волокнистої природи, металів та сплавів, гуми, пластмас та ін.).

11. Комплексну міжвидову експертизу комбінованої зброї доцільно проводити також для визначення її справності, особливостей функціональної дії, ідентифікації конкретного екземпляру названої зброї за сукупністю залишених нею слідів.

12. Ефективність використання різноманітних форм комплексного експертного дослідження вогнепальної зброї в кримінальному судочинстві в значній мірі визначається ступенем вирішеності ряду спільних проблем, що стоять перед таким дослідженням в судовій експертизі в цілому. Перш за все, до них належить проблема розробки методичних основ вирішення завдань комплексної експертизи, тобто вироблення загального алгоритму дій експертів різних спеціальностей в процесі кооперації їх спеціальних знань у формі комплексної експертизи.