Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Розділ XI Перехідні положення

1. Перехідні положення містять вичерпну інформацію щодо процедур провадження на всіх стадіях кримінального процесу до і після набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом, не припускаючи ніяких різночитань та оціночних суджень, що надзвичайно важливо для забезпечення стабільності в здійсненні судочинства у перехідний період.

2. Приписи цього розділу КПК вимагають від уповноважених органів у стислі строки, зокрема, не більше трьох місяців з дня опублікування Кодексу, вжити низку нормотворчих, організаційних заходів та заходів матеріально-фінансового забезпечення нормального функціонування нового КПК. Ефективне впровадження і функціонування КПК вирішальним чином залежить від рівня готовності для цієї роботи працівників органів кримінальної юстиції. Тому законодавець наполегливо вимагає від Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку і реалізацію в юридичних вищих навчальних закладах нових навчальних програм з вивчення нового кримінального процесуального законодавства та від Кабінету Міністрів України спільно з Генеральною прокуратурою України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та органами адвокатського самоврядування забезпечити виконання програм перепідготовки кадрів з питань застосування нових положень кримінального процесуального законодавства.

 

1196

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012}

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,№№ 13-17, ст. 112):

1) пункт 56.22 статті 56 викласти в такій редакції:

"56.22. Якщо платник податків оскаржує рішення податкового органу в адміністративному порядку до контролюючих органів та/або до суду, повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у вигляді ухилення від сплати податків не може грунтуватися на такому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження або до остаточного вирішення справи судом. Це правило не поширюється на випадки, коли таке повідомлення про підозру базується не тільки на рішенні контролюючого органу, а й підтверджується додатково зібраними доказами відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України.

Початок досудового розслідування стосовно платника податків або повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення його службовим (посадовим) особам не може бути підставою для зупинення провадження у справі або залишення без розгляду скарги (позову) такого платника податків, поданої до суду в межах процедури апеляційного узгодження";

2) у пункті 58.4 статті 58:

абзац перший викласти в такій редакції:

"58.4. У разі коли судом за результатами розгляду кримінального провадження про кримінальне правопорушення, предметом якого є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або винесено рішення про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами, відповідний контролюючий орган зобов'язаний визначити податкові зобов'язання платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена судовим рішенням, та прийняти податкове повідомлен-ня-рішення про нарахування платнику таких податкових зобов'язань і застосування стосовно нього штрафних (фінансових) санкцій у розмірах, визначених цим Кодексом";

в абзаці другому слова "рішенням суду, забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої

 1197

кримінальної справи за нереабілітуючими підставами" замінити словами "судовим рішенням, забороняється до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні або винесення ухвали про закриття такого кримінального провадження за нереабілітуючими підставами";

в абзаці третьому слова "порушення кримінальної справи" замінити словами "повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення";

3) у статті 78; у пункті 78.1:

підпункт 78.1.11 викласти в такій редакції:

"78.1.11. отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону";

в абзаці другому підпункту 78.1.12 слова "або порушено кримінальну справу" замінити словами "або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення";

у пункті 78.2 слова "порушеної кримінальної справи" замінити словами "кримінального провадження";

пункт 78.3 викласти в такій редакції:

"78.3. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у межах повноважень, визначених законом, та в порядку, передбаченому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами України";

4) у пункті 85.5 статті 85 слова "кримінально-процесуальним законом" замінити словами "кримінальним процесуальним законодавством";

5) у пункті 86.9 статті 86 слова "кримінально-процесуальний закон" у всіх відмінках замінити словами "кримінальне процесуальне законодавство" у відповідному відмінку;

6) у підпункті 102.2.2 пункту 102.2 статті 102 слова "кримінальній справі винесено рішення про її" замінити словами "кримінальному провадженні винесено рішення про його";

7) у підпунктах 159.3.10 та 159.3.11 пункту 159.3 статті 159 слова "Кримінально-процесуальним кодексом України" замінити словами "Кримінальним процесуальним кодексом України";

8) в абзаці п'ятому підпункту 164.2.14 пункту 164.2 статті 164 слова "дізнання, досудового слідства" замінити словами "що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування".

1198

2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 p., № 3-4, ст. 21):

1) у частині першій статті 1 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

2) у частині четвертій статті 6 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

3) у частині другій статті 35, частині четвертій статті 40, частині сьомій статті 46, частині третій статті 154 та частині шостій статті 166 слова "кримінально-процесуальним" замінити словами "кримінальним процесуальним";

4) у частині третій статті 43 слова "з іншої кримінальної справи" замінити словами "в іншому кримінальному провадженні";

5) у частині другій статті 57 слово "справи" замінити словами "кримінального провадження";

6) у частині другій статті 88 слова "по одній справі" замінити словами "в одному кримінальному провадженні";

7) текст статті 90 викласти в такій редакції:

"У порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, засуджений у разі необхідності провадження слідчих дій у кримінальному провадженні про кримінальне правопорушення, вчинене іншою особою або цією ж особою, за яке вона не була засуджена, чи у зв'язку з розглядом справи в суді може бути тимчасово залишений у слідчому ізоляторі або переведений з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора";

8) у частині першій статті 104:

в абзаці третьому слова "виявлення, попередження і розкриття" замінити словами "попередження і виявлення";

абзац п'ятий після слів "оперативно-розшукову діяльність" доповнити словами "або кримінальне провадження";

9) частину п'яту статті 113 викласти в такій редакції:

"5. Кореспонденція, яку засуджені адресують захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку засуджені одержують від такого захисника, перегляду не підлягає";

10) в абзаці п'ятому статті 152 слова "кримінальної справи" замінити словами "кримінального провадження".

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у частині першій статті 15 слова "щодо подання органу дізнання, слідчого" виключити;

2) частину четверту статті 38 викласти в такій редакції:

"У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення

1199

може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження";

3) назву та абзац перший статті 1854 викласти в такій редакції: "Стаття 1854. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача

від явки до органів досудового розслідування чи прокурора

Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового розслідування чи прокурора";

4) у статті 1855:

назву доповнити словом "присяжного";

абзац перший після слів "народного засідателя" доповнити словом "присяжного", а слова "на нього" замінити словами "на них";

5) у статті 1856:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 1856. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді або протесту, припису чи подання прокурора";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"Залишення посадовою особою без розгляду протесту, припису чи подання прокурора, а так само несвоєчасна відповідь на подання, протест чи припис";

6) у пункті 8 статті 247 слова "порушення по даному факту кримінальної справи" замінити словами "повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту";

7) статтю 253 викласти в такій редакції:

"Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового розслідування

Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування";

8) пункт 8 частини першої статті 255 викласти в такій редакції:

"8) слідчий, прокурор (частина четверта статті 184, стаття 1854, частина друга статті 1856, статті 1858, 18511)";

9) статтю 263 викласти в такій редакції:

"Стаття 263. Строки адміністративного затримання

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години.

Осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психо-

1200 .-

тропних речовин та їх дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання";