Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Розділ XI Перехідні положення

1) у назві слова "орган дізнання" замінити словами "службова особа, уповноважена на вчинення процесуальних дій у кримінальному провадженні";

2) частину першу викласти в такій редакції:

"Якщо на судні, що перебуває у плаванні, вчиняються діяння, передбачені законом України про кримінальну відповідальність, капітан судна уповноважений на вчинення процесуальних дій в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України та відповідною Інструкцією, яка затверджується Генеральним прокурором України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства";

3) у частині другій слова "матеріали дізнання" замінити словами "зібрані матеріали";

4) у частині третій слова "кримінальним законодавством України" замінити словами "законом України про кримінальну відповідальність", а слова "кримінально-процесуальним" - словами "кримінальним процесуальним".

11. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 p., №№ 41-45, ст. 529 із наступними змінами):

1) статтю 18 доповнити частиною третьою такого змісту: "3. У місцевих загальних судах та апеляційних судах областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим діє спеціалізація зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

1205

Судді (суддя), уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обираються з числа суддів відповідного суду зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду. Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, може бути обрано судцю із стажем роботи суддею не менше десяти років, досвідом здійснення кримінального провадження в суді і високими морально-діловими та професійними якостями. У разі відсутності в суді суддів з необхідним стажем роботи суддя, уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обирається з числа суддів, які мають найбільший стаж роботи на посаді судді.

Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, не звільняються від виконання обов'язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення";

2) статтю 21 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом. Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.

Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді відповідного суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов'язків судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення";

3) частину першу статті 24 доповнити пунктом 81 такого змісту:

"81) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів";

4) частину першу статті 29 доповнити пунктом 81 такого змісту:

"81) здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках, передбачених процесуальним законом";

5) у статті 48:

у частині третій слова "Кримінальна справа щодо судді може бути порушена" замінити словами "Судді може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення";

1206

у частині четвертій слова "вмотивованої постанови" замінити словами "вмотивованого клопотання";

частину цЮсту викласти в такій редакції:

"6. Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення не може здійснюватися тим судом, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді. У разі, якщо згідно із загальними правилами підсудності кримінальне провадження стосовно судді має здійснюватися тим судом, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, кримінальне провадження здійснюється судом, найбільш територіально наближеним до суду, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя)";

6) статтю 57 викласти в такій редакції:

"Стаття 57. Статус народного засідателя, присяжного

1. Народним засідателем, присяжним є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду спільно із суддею (суддями), забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.

2. Народні засідателі, присяжні під час розгляду і вирішення справ користуються повноваженнями судді. Народні засідателі, присяжні виконують обов'язки, визначені пунктами 1-5 частини четвертої статті 54 цього Закону";

7) доповнити статтею 581 такого змісту: "Стаття 581. Список присяжних

1. Для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідної місцевої ради, що формує і затверджує у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 59 цього Закону і дали згоду бути присяжними.

2. У разі неприйняття місцевою радою протягом двох місяців з моменту отримання подання рішення про затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням щодо затвердження списку присяжних до відповідної обласної ради.

3. Список присяжних затверджується один раз на два роки і переглядається в разі необхідності за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України";

8) у статті 59:

назву доповнити словом "присяжного";

частину першу після слів "Народним засідателем" доповнити словом "присяжним";

у частині другій:

абзац перший після слів "народних засідателів" доповнити словами "та списків присяжних";

пункт 2 доповнити словом "присяжного";

1207

 

частину третю після слів "народних засідателів" доповните словами "або списку присяжних";

9) у статті 60:

назву доповнити словом "присяжного";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Особа, яка відповідно до цього Закону не може бути включена до списку народних засідателів або списку присяжних, але включена до нього, увільняється від виконання обов'язків народного засідателя чи присяжного головою відповідного суду";

абзац перший частини другої та частину третю після слів "народного засідателя" доповнити словом "присяжного";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Увільнення від виконання обов'язків народного засідателя, присяжного у конкретній справі, у тому числі внаслідок відводу (самовідводу), здійснюється у порядку, встановленому процесуальним законом";

10) у статті 61:

назву після слів "народних засідателів" доповнити словом "присяжних";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Залучення присяжних до виконання обов'язків у суді та їх виклик здійснюються в порядку, визначеному процесуальним законом".

У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;

частину четверту після слів "народного засідателя" доповнити словом "присяжного";

частину п'яту після слів "народний засідатель" доповнити словом "присяжний";

11) у статті 62:

назву доповнити словом "присяжних";

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

"1. Народним засідателям, присяжним за час виконання ними обов'язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода";

третє речення частини другої після слів "народного засідателя" доповнити словами "чи присяжного";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. На народних засідателів та присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків зі здійснення правосуддя. За обгрунтованим клопотанням народного засідателя, присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов'язків";

12) статтю 63 виключити;

13) у пункті 1 частини першої статті 66 слова "в газетах "Голос України" або "Урядовий кур'єр" замінити словами "у визначених нею друкованих засобах масової інформації";

1208

14) у частині першій статті 71 слова "в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" замінити словами "у визначених нею друкованих засобах масової інформації";

15) пункт 7 частини першої статті 91 викласти в такій редакції:

"7) на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України приймає рішення про відсторонення судді від посади у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності";

16) статтю 115 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Збори суддів місцевих загальних судів у порядку, встановленому цим Законом, обирають слідчих суддів".

12. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 p., № 22, ст. 303 із наступними змінами):

1) у статті 3 слова "та Кримінально-процесуальний" замінити словами "Кримінальний процесуальний та Митний";

2) текст статті 4 викласти в такій редакції:

"Оперативно-розшукова діяльність грунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини";

3) у частині першій статті 5:

в абзаці восьмому слова "Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "Державної пенітенціарної служби України";

доповнити абзацом десятим такого змісту:

"органів державної митної служби - оперативними підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою";

4) у статті 6:

у частині першій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:

- злочини, що готуються;

- осіб, які готують вчинення злочину;

- осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;

- осіб безвісно відсутніх;

- розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України;