Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Розділ XI Перехідні положення

10) у частині другій статті 284 слова "слідства чи дізнання" замінити словом "розслідування".

4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 p., № 25-26, ст. 131):

1) у статті 48 слова "розслідування або розгляду справи в суді" замінити словами "кримінального провадження";

2) частину другу статті 53 після слів "винного в межах від тридцяти" доповнити словами "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) статтю 65 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. У випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди";

4) у статті 75:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п'яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням".

У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

частину третю викласти в такій редакції:

"3. У випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. Тривалість іспитового строку та обов'язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом";

5) у частині третій статті 91 слова "Кримінально-процесуальним" замінити словами "Кримінальним процесуальним";

6) частину шосту статті 369 викласти в такій редакції:

"6. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до повідомлення їй про підозру у вчиненні злочину органу, службова особа якого наділена законом правом здійснювати повідомлення про підозру";

7) у статті 374:

в абзаці першому частини першої слова "особою, яка провадить дізнання" виключити;

в абзаці першому частини другої слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

1201

8) доповнити статтями 3811 та 3891 такого змісту: "Стаття 3811. Невиконання слідчим вказівок прокурора

1. Умисне систематичне невиконання слідчим органу досудового розслідування законних вказівок прокурора, наданих ним письмово в установленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, при здійсненні кримінального провадження -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого";

"Стаття 3891. Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості

1. Умисне невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання винуватості -

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років";

9) в абзаці першому частини першої статті 383 слова "органу дізнання" замінити словами "органу досудового розслідування";

10) у статті 385:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції: "1. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді або під час провадження досудового розслідування, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України";

у частині другій слова "дізнання, досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування";

11) в абзаці першому статті 386 слово "слідства" замінити словом "розслідування";

12) у статті 387:

у назві слова "досудового слідства або дізнання" замінити словами "опе-ративно-розшукової діяльності, досудового розслідування"; абзац перший частини першої викласти в такій редакції: "1. Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування особою, попередженою в установленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані"; абзац перший частини другої викласти в такій редакції: "2. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником оператив-но-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність";

1202-

13) абзац перший частини першої статті 426 викласти в такій редакції: "1. Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або нена-правлення військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду".

5. У пункті 2 частини другої статті 65 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., №№ 35-37, ст. 446) слова "кримінальних справах" замінити словами "кримінальному провадженні".

6. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 p., №№ 40-42, ст. 492):

1) у частині четвертій статті 110 слова "органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду" замінити словами "органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду";

2) у частині другій статті 120 слова "органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду" замінити словами "органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду".

7. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 p., №№ 40-44, ст. 356):

1) частину другу статті 265 викласти в такій редакції:

"2. Якщо суд залишив без розгляду позов, пред'явлений у кримінальному провадженні, час від дня пред'явлення позову до набрання законної сили судовим рішенням, яким позов було залишено без розгляду, не зараховується до позовної давності.

Якщо частина строку, що залишилася, є меншою ніж шість місяців, вона подовжується до шести місяців";

2) у частині п'ятій статті 306 слова "чи з'ясування істини під час розслідування кримінальної справи" замінити словами "чи під час кримінального провадження";

3) пункт 2 частини другої статті 1167 викласти в такій редакції:

"2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт";

4) статтю 1176 викласти в такій редакції:

"Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, Діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, Досудове розслідування, прокуратури або суду

1. Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного

1203

застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудо-ве розслідування, прокуратури або суду.

2. Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, виникає у випадках, передбачених законом.

3. Якщо кримінальне провадження закрито на підставі закону про амністію або акта про помилування, право на відшкодування шкоди не виникає.

4. Фізична особа, яка у процесі досудового розслідування або судового провадження шляхом самообмови перешкоджала з'ясуванню істини і цим сприяла незаконному засудженню, незаконному притягненню до кримінальної відповідальності, незаконному застосуванню запобіжного заходу, незаконному затриманню, незаконному накладенню адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, не має права на відшкодування шкоди.

5. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок постановления судом незаконного рішення в цивільній справі, відшкодовується державою в повному обсязі в разі встановлення в діях судді (суддів), які вплинули на постановления незаконного рішення, складу злочину за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

6. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок іншої незаконної дії або бездіяльності чи незаконного рішення органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, органу досудового розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується на загальних підставах.

7. Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, органу досудового розслідування, прокуратури або суду, встановлюється законом".

8. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., № 38-39, ст. 288):

1) у частині другій статті 308 слова "досудового слідства у зв'язку з розслідуванням кримінальних справ" замінити словами "досудового розслідування у зв'язку з кримінальним провадженням";

2) частину другу статті 328 викласти в такій редакції:

"У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, стягнення у вигляді попередження, штрафу може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження";

3) у статті 352:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції: "тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів та їх конфіскацію, а також конфіскацію товарів та транспортних

1204 ,

засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України"; абзац другий частини другої викласти в такій редакції: "тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості цих товарів та їх конфіскацію, а також конфіскацію товарів та транспортних засобів із спеціаяьно виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України";

4) у частині першій статті 364 слова "кримінальної справи" замінити словами "кримінального провадження";

5) пункт 4 частини першої статті 391 виключити.

9. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., №21-22, ст. 135):

1) у частині четвертій статті 164 слова "злочину, він порушує кримінальну справу" замінити словами "кримінального правопорушення, він письмово повідомляє про це орган досудового розслідування, який в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, розпочинає досудове розслідування";

2) у частині другій статті 228 слова "чи кримінальною справою, яка є у їх провадженні" замінити словами "справою чи кримінальним провадженням".

10. У статті 67 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 p., №№ 47-52, ст. 349):