Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 157. Закриття провадження у справі

1. Суд закриває провадження у справі:

  1. якщо справу не належить розглядати в порядку адміні  стративного судочинства;
  2. якщо позивач відмовився від адміністративного позову і  відмову прийнято судом;
  3. якщо сторони досягли примирення;
  4. якщо є такі, що набрали законної сили, постанова чи ухва  ла суду з того самого спору і між тими самими сторонами;
  5. у разі смерті або оголошення в установленому законом  порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо  спірні правовідносини не допускають правонаступництва, або  ліквідації підприємства, установи, організації, які були сторо  ною у справі.
  1. Якщо провадження у справі закривається з підстави,  встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд пови  нен роз'яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено  розгляд таких справ.
  2. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухва  лу. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути  оскаржена. Повторне звернення з тією самою позовною заявою  не допускається.

1. Суд закриває провадження у справі у випадках, що перелічені у ч. 1 статті, що коментується. Якщо провадження у справі закривається у зв'язку з тим, що справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства, суд повинен роз'яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.

319

   
  1. Процесуальними наслідками закриття провадження у  справі виступає неможливість повторного звернення з тією са  мою позовною заявою (тобто з тотожнім позовом - між тими  самими сторонами, про той же предмет і з тих же підстав).
  2. Закрите провадження у справі, якщо сторони досягли  примирення, може бути поновлене судом у разі невиконання  умов примирення однією із сторін за клопотанням іншої сторо  ни (див. коментар до ст. 113 КАС України).