№2. Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців

Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців визначається ст. 47 КВК України, де зазначено, що суд, який виніс вирок про службове обмеження для військовослужбовця, після набуття ним законної сили надсилає копію цього вироку командиру військової частини або начальнику того органу, де проходить службу засуджений військовослужбовець.
 

 

 
Після отримання копії вироку командир військової частини або начальник іншого органу видає відповідний наказ, в якому зазначається розмір утримань у дохід держави з грошового утримання засудженого військовослужбовця, строк, упродовж якого його не може бути підвищено в посаді, у військовому званні, а також який строк не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Наказ в обов'язковому порядку оголошується особовому складу військової частини або іншого органу, де проходить службу засуджений, і доводиться до відома засудженого військовослужбовця.

Такий порядок реалізації вимог вироку суду говорить про те, що командир військової частини або іншого органу, видаючи зазначений наказ, несе персональну відповідальність за його чітке виконання.

Про прийняття вироку до виконання командир військової частини або інший відповідний начальник протягом трьох днів сповіщає суд, який виніс вирок.

Оскільки зміст покарання у виді службових обмежень містить елементи, що стосуються порядку проходження служби військовослужбовцями (просування по службі, отримання чергового військового звання, вислуга років, грошове утримання), розглянемо більш детально питання, що стосуються реального виконання цього покарання, базуючись на відповідній нормативній базі.

Указом Президента України "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" № 1053/2001 від 7 листопада 2001 р. із наступними змінами і доповненнями, введені в дію Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, Положення про проходження строкової військової служби солдатами і матросами, сержантами і старшинами Служби безпеки України, Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами, вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України і Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України. При цьому у п. 2 цього Указу зазначається що чинність Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сер- 112
 

 

 
жантами і старшинами Збройних Сил України, Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом у Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затверджені зазначеним Указом, поширюються на військові формування, крім Збройних Сил України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони України, які, як вже зазначалося, мають свої відповідні Положення.

Згідно з п. 21 Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України (далі - Положення) чергові військові звання молодшого і старшого офіцерського складу присвоюються послідовно за наявності позитивної характеристики та відповідності чергових звань військовим званням, передбаченим штатними посадами, які вони займають, після закінчення встановленого строку вислуги у попередніх військових званнях.

Це загальне правило, але в разі засудження військовослужбовця до покарання у виді службових обмежень, навіть за умов наявності необхідної вислуги років, чергове військове звання в межах строку відбування покарання йому не присвоюється (п. 25 Положення). Більш того, відповідно до ч. 2 ст. 58 КК України строк відбування цього покарання не зараховується засудженому військовослужбовцю в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Тобто відрахування вислуги років в даному випадку припиняється до того моменту, коли військовослужбовець звільниться від відбування покарання за будь-якої передбаченої законом підстави.

Слід мати на увазі, що ст. 58 КК України встановлює обмеження, впродовж відбування покарання, військовослужбовець не може бути підвищений за посадою, у військовому званні. Питанням призначення на посади та переміщення по службі присвячено розділ 4 Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України (для військовослужбовців Служби безпеки України і Управління державної охорони України - розділ 4 відповідних положень).

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатним розписом передбачено вище військове звання, а за умови рівних військових звань - більший посадовий оклад; нижчою, якщо за цією по-
 

 

 
садою штатом або штатним розписом передбачено нижче військове звання, а за умови рівних звань - менший посадовий оклад. У разі коли штатом передбачено два військових звання або диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище військове звання або вищий посадовий оклад ( п. 35 Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України).

Із зазначеного випливає, що на рівну або нижчу посаду засуджений військовослужбовець під час відбування покарання у виді службових обмежень може переводитись на загальних засадах.

Крім розглянутих обмежень для засуджених військовослужбовців, є ще одне досить суттєве - це обов'язкові відрахування з їх грошового утримання.

Розмір грошових відрахувань з грошового утримання військовослужбовців, засуджених до службових обмежень, визначається ч. 2 ст. 58 КК України і становить суму в межах від 10 до 20 %.

Відрахування за вироком суду здійснюється щомісячно з усієї суми грошового забезпечення військовослужбовця незалежно від наявності претензій до засудженого за виконавчими документами і регулюється наказом Міністра оборони України № 260 від 11 червня 2008 р. "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам" відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1294 від 7 листопада 2007 року "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання, тривалості та умов військової служби.

Контроль за здійсненням грошових відрахувань, а також інших, передбачених ст. 58 КК України обмежень, покладається на командира військової частини або іншого начальника, який видав наказ про виконання вироку.

За три дні до закінчення встановленого вироком суду строку службового обмеження для військовослужбовця командир військової частини або інший начальник видає наказ про припинення його виконання з визначенням дати припинення, з якої всі передбачені законом обмеження скасовуються.

Але відбуття призначеного строку покарання є не єдиною підставою для звільнення військовослужбовця. Дострокове припинення виконання покарання можливо при застосуванні:

114
 

 

 

  •  умовно-дострокового звільнення ( передбачено ст. 81 КК України і ч. 3 ст. 154 КВК України);
  •  звільнення через хворобу (ч. 3 ст. 84 КК України). Частина 5 ст. 47 КВК України, визначає процедуру звільнення, тобто засуджені, які відбувають покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців і визнані військово-лікарняною комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби в мирний час, звільняються судом від покарання за поданням командира військової частини або іншого начальника і висновком військово-лікарняної комісії.;
  •  у зв'язку з актом амністії ( статті 85-86 КК України);
  •  у зв'язку з помилуванням ( ст. 87 КК України).

Згідно з ч. 5 ст. 153 дострокове звільнення від відбування покарання проводиться у день надходження відповідних документів, а якщо документи одержані після закінчення робочого дня, - у першій половині наступного дня. У ці ж строки повинен бути виданий наказ командира військової частини про припинення виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

Питання та завдання для самоконтролю

  1.  Визначте коло осіб, які безпосередньо виконують покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.
  2.  Яким правообмеженням піддаються засуджені військовослужбовці під час відбування цього покарання ?
  3.  Визначте підстави і порядок звільнення військовослужбовців від відбування покарання у виді службових обмежень.