Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

1. Криміналістична характеристика контрабанди

Методика розслідування контрабанди - це система наукових положень, технічних прийомів, методичних правил і рекомендацій, що застосовуються під час розкриття і розслідування цього злочину.

Контрабанда - переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах (якщо вартість товарів контрабанди у тисячу та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), а також незаконне переміщення історичних і культурних цінностей, отруйних, сильиодійних, радіоактивних чи вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної зброї та боєприпасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством установлено відповідні правила вивезення за межі України.

Контрабанда сировини, зокрема стратегічної, наркотиків, культурних цінностей, валюти, зброї, боєприпасів і т. ін. становить загрозу як економічній, так і суспільній безпеці України.

Криміналістична характеристика контрабанди становить собою систему взаємозалежних узагальнених даних про найбільш характерні ознаки способу, механізму, обстановки протиправних дій та їхніх наслідків, об'єкти, що взаємодіють у процесі здійснення контрабанди, особливості особистості винного, час і місце, типові матеріальні та ідеальні сліди, а також інші аспекти цього злочину, відомості про які мають практичне значення для вирішення завдань боротьби з контрабандою.

В основі елементів криміналістичної характеристики контрабанди лежать об'єктивні процеси здійснення і приховання цього злочину, що визначають закономірності відображення його ознак у реальній дійсності.

Найбільш типовими елементами криміналістичної характеристики контрабанди є:

1)  узагальнені дані про спосіб незаконного переміщення то- 
варів через митний кордон України (по-іншому - спосіб учи- 
нення контрабанди);

2)   узагальнені дані про предмет злочинного посягання;

3)   відомості про типові особистісні характеристики злочинців;

4)   типові сліди контрабанди;

5)  типові відомості про обстановку вчинення контрабанди. 
> Спосіб незаконного переміщення товарів через митний

кордон України - один із елементів криміналістичної характеристики контрабанди. До найбільш типових способів учинення контрабанди слідча практика відносить такі.

Переміщення предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто:

  • з використанням тайників та інших засобів, що утруднюють виявлення предметів;

-    через надання одним предметам вигляду інших;

  • подання митному органу як підстави для переміщення предметів підроблених документів, документів, одержаних незаконним способом, або документів, що містять неправдиві дані, а також документів, що є підставою для переміщення інших предметів.

Практиці відомі такі способи приховування предметів контрабанди, зокрема з використанням тайників:

а) заповнення предметами контрабанди порожнин транспортних засобів, ємностей багажу;

6) розміщення предметів злочинного посягання за внутріш- 
ню обшивку салонів тощо вагонів, літаків, вертольотів;

в)  заховування в шинах коліс і між колісьми автомобілів;

г)  маскування у тюки вовни та бавовни, у порожнечі, спеці- 
ально створені під час складування лісоматеріалів, металопро- 
кату і контейнерів;

д)  розміщення в природні порожнини людини. 
Переміщення предметів через митний кордон України поза

митним контролем, тобто переміщення предметів через митний контроль поза місцем розташування митниці, поза часом здійснення митного оформлення або з незаконним звільненням від митного контролю.

Завідомо неправдиве використання документів або засобів ідентифікації, тобто надання митному органу документів: підроблених, недійсних, отриманих незаконним способом, що містять недостовірні дані чи такі, що відносяться до інших товарів і транспортних засобів, а також використання підробленого чи належного іншому товарові чи об'єкту засобу ідентифікації.

Недекларування і недостовірне декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - незаявленпя за установленою формою достовірних відомостей або заявленпя недостовірних даних про товари, транспортні засоби та їхній митний режим.

Перевезення предметів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від такого контролю, а так само предметів, щодо яких надано пільги з митного обкладення і використаних без дозволу митних органів України в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги.

При цьому варто враховувати, що митному огляду не підлягає особистий багаж Президента України і членів його родини, які з ним перетинають кордон; особистий багаж депутатів українського парламенту і членів уряду, якщо вони перетинають митний кордон у зв'язку з виконанням своїх депутатських чи службових обов'язків; іноземні військові кораблі, бойові та військово-транспортні повітряні судна, а також військова техніка, що рухаються своїм ходом.

Відповідно до Митного кодексу України встановлено відповідні митні пільги для дипломатичних представництв інших держав, для працівників їхнього адміністративно-технічного персоналу, для іноземних дипломатичних, консульських кур'єрів, а також представників і членів делегацій інших держав чи міжнародних організацій тощо.

Отже, кваліфікація дій за ст. 201 КК України залежить від характеру застосованого способу переміщення (протиправний він чи ні), а не від наявності в особи, яка переміщає товари, права па звільнення від відповідних форм митного контролю.

> Подальший елемент криміналістичної характеристики контрабанди - предмет злочинного посягання.

Ним можуть бути будь-які товари, тобто речі, цінності, переміщувані у великому розмірі через митний кордон України, а також ті об'єкти, які згідно з чинними нормативно-правовими актами підлягають митному контролю, митному чи ідентифікаційному декларуванню.

Окрім цього, кримінальну відповідальність установлено і за переміщення через митний кордон будь-якої кількості предметів, передбачених спеціальним переліком.

До цього переліку входять:

  1. Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори (передбачено ст. 305 КК України).
  2. Сильнодійні, отруйні, радіоактивні чи вибухові речовини, зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї).
  3. Ядерна, хімічна, біологічна та інші види зброї масового знищення, матеріали та устатковання, що можуть бути використані для створення такої зброї.
  4. Стратегічно важливі сировинні товари, щодо яких законодавством установлено відповідні правила вивезення за межі України.

5. Історичні та культурні цінності.

>  Відомості про типові особистісні характеристики злочинців - подальший основний елемент криміналістичної характеристики контрабанди. її суб'єктом може бути будь-яка особа (громадянин України, іноземець чи особа без громадянства; посадова чи приватна особа), яка досягла 16-річного віку.

Слідчою практикою виявлено два основні типи контрабандистів: "ситуативний" і "злісний".

"Ситуативний" контрабандист характеризується тимчасовими відхиленнями в загальній позитивній установці особистості. Він учиняє злочин внаслідок ситуації, що створилася, під дією спокуси одержати матеріальні блага або має на меті зробити комусь послугу.

"Злісний" контрабандист становить більшу суспільну небезпеку, оскільки вирізняється яскраво вираженою протиправною орієнтацією корисливого характеру. Він діє тільки з прямим умислом, за ретельно розробленим планом, глибоко аналізує і враховує об'єктивні й суб'єктивні чинники та умови на кордоні, переслідуючи мету одержати від контрабанди максимальний прибуток.

Аналіз слідчої практики показує, що більш як 75% злісних контрабандистів вчиняли злочин у складі організованих груп і протягом досить значного часу. Ці контрабандисти беруть участь у корупції органів влади і управління, правоохоронних органів. На шляху до збагачення і досягнення бажаних результатів вони не зупиняються ні перед якими перепонами.

>  Контрабанда складається з її підготування (вибору предмета посягання, способу злочину, каналу переміщення товарів і т. д.) і приховання незаконного переміщення товарів через митний кордон України. На всіх її стадіях залишаються типові сліди, насамперед матеріальні, що з'явилися на товарі, на транспортному засобі, на документах, устаткуванні, і сам товар тощо. Виникають і ідеальні сліди у свідомості очевидців завдяки сприйняттю ними обставин здійснення контрабанди.

> До структури криміналістичної характеристики контрабанди входять типові відомості про обстановку її вчинення та виявлення, а саме:

-   про канали незаконного переміщення товарів чи інших предметів через кордон України;

-   про типову обстановку виявлення злочину;

-   про можливі зв'язки контрабандиста або контрабанди з іншими злочинами (наприклад, зловживання своїми службовими повноваженнями посадової особи держави, з якої контрабандний товар імпортувався чи куди експортувався).

Ці елементи криміналістичної характеристики зазвичай безпосередньо стосуються завдань, що вирішуються в ході провадження у будь-якій кримінальній справі про контрабанду.

Установлюючи конкретний факт контрабанди, працівник відділу дізнання чи слідчий вивчає та оцінює сліди і зібрану у справі інформацію.

Аналізуючи отримані дані, він співвідносить їх із сукупністю елементів криміналістичної характеристики контрабанди й оцінює повноту і значимість зібраних доказів.

Так, відомості, що характеризують деякі типи контрабандистів, сліди, залишені ними в конкретних кримінальних ситуаціях, дозволяють на початковому етапі розслідування визначити коло осіб, серед яких необхідно шукати злочинця, а якщо контрабандиста виявлено, правильно вибрати тактику проведення слідчих дій, вирішити інші завдання розслідування контрабанди.