Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

1. Поняття обшуку і виїмки, їх об'єкти, завдання та види

Розкриття і розслідування злочинів неможливі без використання специфічних пошукових дій, що сприяють виявленню джерел і носіїв доказової інформації. Відшукання захованих (приховуваних) об'єктів - знарядь злочину, речових доказів, документів, трупів людей, осіб, що уникають слідства і суду тощо - може бути здійснено проведенням обшуку і виїмки, правову процедуру яких передбачено кримі-нально-процесуальпим законодавством (статті 179-189 КПК України).

Обшук - обґрунтована матеріалами справи слідча дія, змістом якої є примусове обстеження приміщень, споруд, ділянок місцевості, інших матеріальних об'єктів, окремих фізичних осіб, залучених у сферу судочинства з метою розшукання і вилучення предметів і документів, що мають для нього значення, а також виявлення розшукуваних громадян та їхніх трупів.

Виїмка - самостійна слідча дія, що проводиться у випадках необхідності вилучення лише певних предметів і документів, коли точно відомо, де і в кого вони є. Обшук і виїмку об'єднує:

а)  одна і та ж мста - вилучення від фізичних і юридичних 
осіб предметів - речових доказів і документів;

б) вилучення названих об'єктів, що мають значення для 
справи, відбувається незалежно від бажання й волі тих, хто їх 
зберігає чи володіє ними;

в)  збіг значної частини процесуальних вимог щодо проведен- 
ня обшуку і виїмки та ін.

Основна відмінність між цими слідчими діями полягає в тому, що під час виїмки, па відміну від обшуку, слідчому або іншій особі, яка здійснює провадження у справі, чи доручено провести слідчу дію, точно відомо, що, де і в кого шукати.

У ході виїмки пошукові дії як такі відсутні, і це обумовлює менший ступінь, порівняно з обшуком, втручання в особисте життя громадян і зачіпання їхніх інтересів. Вилучення у ході виїмки може бути здійснено як добровільною видачею, так і в примусовому порядку. Виїмка проводиться тільки щодо певних, конкретно визначених предметів, тоді як об'єкти, що підлягають вилученню у ході обшуку, можуть бути відомі тільки орієнтовно, а іноді навіть невідомі взагалі.

У процесі виїмки та обшуку підлягають обов'язковому вилученню виявлені предмети та речі, що вилучені з вільного цивільного обігу та заборонені для використання. Окрім цього, може мати місце відповідний пошук майна для забезпечення відшкодування заподіяних збитків або можливості конфіскації. У цьому випадку обшук і виїмка супроводжуються застосуванням спеціального заходу процесуального примусу, яким є опис і накладення арешту на майно. Хоча цей захід може, згідно зі ст. 126 КПК України, проводитись і самостійно.

Об'єкти обшуку - це те, що необхідно відшукати, виявити, знайти. У ході обшуку такими об'єктами є: люди, трупи, знаряддя злочину, предмети злочинного посягання, документи, сліди тощо.

Об'єкти пошуку можна поділяти на такі групи (за суттю це конкретизація процесуальних різновидів речових доказів і документів):

I.  Знаряддя і засоби вчинення злочину:

а) вогнепальна і холодна зброя;

б) предмети, спеціально виготовлені для вчинення злочину 
(знаряддя зламу і злодійський інвентар - відмички, "фомки", 
"гусячі лапки", "уїстіті" тощо, знаряддя вбивства чи нанесення 
тілесних ушкоджень, окрім тих, що входять у першу групу);

в)  предмети, зберігання чи використання яких заборонене 
або потребує спеціального дозволу (ліцензії): газова зброя, ра- 
діоактивні речовини, наркотики та ін.;

г)  предмети, що застосовуються в побуті, виробництві або ін- 
шій легальній діяльності (кухонний ніж, молоток, ніж тощо);

д) транспортні засоби (якщо вони використовувалися для 
досягнення злочинного результату).

  1. Предмети, що зберегли на собі сліди злочину (одяг чи взуття обшукуваного, яке має сліди крові, часточки ґрунту, жирові плями тощо).
  2. Предмети, отримані внаслідок злочинної діяльності (гроші чи цінності, які є предметом хабара; майно, що належить потерпілому, та ін.).

IV.  Інші предмети, що виступають засобом для встановлення 
істини у справі: фотознімки, зроблені учасником злочину на 
місці його вчинення, записна книжка, загублена на місці події.

V. Документи: рукописні, поліграфічні, машинописні, фото-, 
фоио-, кіно-, та відеодокументи та ін.

У ході обшуку і виїмки також підлягають вилученню документи, що:

а)  містять інформацію про розслідувану подію (її підготу- 
вання, перебіг, наслідки і приховання);

б)  характеризують особу злочинця (психологічно);

в)  містять зразки почерку, письмової мови;

г)  містять інформацію, яка цікавить органи розслідування. 
Об'єкт обшуку - це те, відносно чого (тобто де) і відносно

кого (тобто у кого) провадять пошукові дії у спосіб обшуку. Як видається, об'єкти обшуку можуть бути систематизовані і представлені у такому оптимальному вигляді:

1. Певні приміщення:

а)  житлові приміщення (квартира, будинок, дача, номер го- 
те;! ю);

б)  службові, торговельні, виробничі та інші нежитлові при- 
міщення (кабінети посадових осіб і державних службовців, офі- 
си, склади, гаражі, виробничі дільниці, підсобні приміщення 
магазинів та ін.).

2. Інші певні місця:

а)  ділянки місцевості (садиба, сад, город та ін.);

б) транспортні засоби (автомобілі, причепи, мотоцикли тощо).

3. Жива людина:

а) одяг, взуття та інші носильні речі.

Отже, об'єктом обшуку може бути практично будь-яке місце, що перебуває у кого-небудь у розпорядженні (власності), або особа, якщо є дані (достатні підстави) вважати, що в цьому місці чи в цієї особи можуть бути речі, предмети, цінності, документи та інші матеріальні об'єкти, які мають значення для справи.

Аналогічно можуть бути побудовані системи і щодо предметів та об'єктів виїмки.

За допомоги відшуканих і вилучених під час обшуку чи витребуваних у ході виїмки предметів пошуку та виїмки може бути вирішено такі завдання слідчих дій:

а)  отримати нові докази (речові та документи);

б) перевірити наявні докази;

в)  перевірити версії;

г)  встановити обставини, що сприяли і сприяють чиненню 
розслідуваного та можливих інших злочинів (з'ясувати спосіб 
життя, негативний характер мікросередовища тощо);

д) вжити певних заходів (припиняти злочин, що готується, 
та ін.);

е)  виявити сліди, з'ясувати обстановку та обставини у примі- 
щенні або па місцевості;

є) визначити подальший хід розслідування, необхідність тих чи інших слідчих дій і опсративно-розшукових заходів.

Обшуки можуть бути класифіковані на види за різними підставами:

І. Залежно від виду злочину:

а)  обшук під час розслідування вбивств;

б) обшук під час розслідування розкрадань;

в)  обшук під час розслідування крадіжок;

г)  обшук під час розслідування контрабанди тощо. 
[І. Залежно від етапу розслідування:

а)  обшук на початковому етапі розслідування;

б)  обшук на подальших етапах розслідування.

III.  Залежно від черговості проведення або за принципом 
повторності (повторюваності):

а)  первинний (коли проводиться вперше);

б)  повторний (коли первинний відбувався за несприятли- 
вих умов: дощ, вночі, через що він не міг дати позитивні ре- 
зультати, або через певні причини був проведений неякісно - 
без належної підготовки, без залучення потрібних спеціалістів 
і застосування техніко-криміналістичних засобів. А також, ко- 
ли первинний не дав позитивних результатів, але в подальшо- 
му отримано інформацію про те, що на місці проведення пер- 
винного обшуку є об'єкти, не виявлені ним чи були доставлені 
туди згодом).

IV.  За об'єктом обслідування об'єктів обшуку:

а)  основний;

б)  додатковий (коли щось обшукують, що не було обшукано 
під час основного).

V.  Залежно від часу проведення (за одночасністю):

а)  груповий (одночасний у декількох осіб чи місцях);

б)  одночасний (різночасний у декількох осіб);

в)  самостійний - в одному місці чи в однієї особи.

VI.  Залежно від характеру об'єктів обшуку:

а) обшук приміщень: житлових, нежитлових, приміщень дипломатичних представництв;

у) пошук ділянок місцевості;

is) осооистиіі обшук:

г) обшук транспортних засобів.

VIі. За характером об'єктів пошуку (за предметом пошуку):

а)  обшук на виявлення предметів - речових доказів і доку- 
ментів:

знарядь і засобів учинення злочинів;

-   об'єктів, що мають па собі сліди злочину;

-- інших предметів, що перебувають у певному зв'язку зі злочинною подією;

-   різноманітних документів;

б) обшук па виявлення предметів і документів, заборонених 
у вільному обігу або таких, що можуть бути доказами в інших 
к і ш м і 11 а л ь н их сп ра на х ;

в)  обшук на виявлення грошей і цінностей, набутих у зло- 
чин пий спосіб;

г)  обшук па виявлення цінностей і майна обвинувачуваного 
або підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову або 
можливості конфіскації майна;

д) обшук на виявлення осіб, що переховуються від слідства 
чи суду;

е)  обшук на виявлення осіб, яких насильно переховують у 
тих чи інших місцях;

є) обшук на виявлення трупів або частин розчленованого група.

VIII. За юридичними підставами проведення:

а)  санкціонований обшук;

б) обшуки, що проводяться у виняткових випадках без санк- 
ції прокурора або постанови судді;

в)  особисті обшуки, що проводяться без постанови та без 
санкції.

.За більшістю аналогічних критеріїв можна поділяти па різновиди і виїмку.