Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

2. Загальні тактичні правила обшуку

Сторінки матеріалу:

Попри наявність відповідних особливостей кожного з названих вище різновидів обшуку, існують загальні (спільні) тактичні положення, засади, якими слід керуватись у ході будь-якого обшуку:

1)     раптовість (пеочікуваність для обшукуваного);

2)  планомірність (тобто послідовність і системність обшуку);

3)   цілеспрямованість;

4)   використання етики і психології;

 1. врахування особливостей предметів пошуку і характеру обслідуваного об'єкта тощо;
 2. застосування техніко-криміналістичних засобів, методів і допомоги спеціалістів;

7)   безпечність;

 1. використання допомоги оперативних підрозділів та інформації, отриманої оперативним способом.

Умовно обшук можна поділяти на три стадії:

1)   підготовчу;

2)   основну (робочу);

3)   завершальну.

Своєю чергою, підготовча стадія складається з двох етапів:

1)   етап підготовчих дій до виїзду на місце проведення обшуку;

 1. етап підготовчих дій після прибуття на місце обшуку, але до його початку.

Окрім цього, основну (робочу) стадію також поділяють на:

1)   оглядовий етан робочої стадії;

2)   пошуковий етап робочої стадії.

Перший етан підготовчої стадії полягає в розробленні плану проведення обшуку і виконання комплексу заходів щодо його забезпечення. Цей комплекс заходів охоплює:

-    вивчення матеріалів кримінальної справи;

-    вивчення слідчої практики;

-    вивчення особи обшукуваного;

-    моделювання шуканих об'єктів;

 

 • проведення слідчих дій, спеціально запланованих для отримання недостатньої інформації;
 • здійснення встановлювальних та інших розвідувальних заходів;

 

-    аналіз оперативно-розшукової операції;

-    підготовку технічних засобів;

-    визначення кола учасників обшуку;

-    складення письмового плану.

Вивчення особи обшукуваного. На цьому попередньому етапі слідчий зобов'язаний зібрати якомога повніші дані про особу, в якої буде виконано обшук.

У криміналістичній літературі є спроби сформулювати переліки типових даних, що їх необхідно зібрати про особу обшукуваного. Зокрема, професор О. Р. Ратінов під час збору відомостей про особу обшукуваних рекомендує звертати увагу на такі питання: а) професію і рід заняття; б) схильності і характер знань поза трудовою діяльністю; в) спосіб життя, звичайний розпорядок у сім'ї, а за обшуку в службовому приміщенні - режим роботи; г) склад сім'ї, відносини з сусідами, а якщо обшук у службовому приміщенні, то з найближчими співпрацівниками; д) особливості поведінки в побуті і на службі; е) зв'язки та знайомства.

Вивчення місця майбутнього проведення обшуку. Для з'ясування умов та обстановки майбутнього обшуку необхідно встановити: а) точну адресу приміщення, що підлягає обшукові, або розташування обшукуваної ділянки; б) чи є це приміщення окремою квартирою, кімнатою в комунальній квартирі, будовою на правах власності; в) чи є в місці, що підлягає обшукові, льох, підвал, горище, хлів або інші господарські будови і приміщення; г) шляхи підходу і проникнення в приміщення, що підлягає обшукові; д) наявність у цьому приміщенні меблів, механізмів, запасних виходів і вікон, дверних оглядових віконець (дверних вічок); характер замкових механізмів.

Завершальним етапом підготування обшуку до прибуття на місце його проведення є його планування, тобто складання плану майбутньої операції.

У плані мусить бути зазначено:

-    які об'єкти необхідно вилучити у справі;

-    особу, яку потрібно обшукати, її місцеперебування;

-    обов'язкових учасників оперативно-слідчої групи;

-   спосіб проникнення в приміщення для обшуку і заходи щодо попередження можливого збройного опору;

-    час і порядок проведення обшуку;

-    конкретних спеціалістів (зокрема кінолога);

-   технічні засоби (засоби пошуку і фіксації, упаковки для вилучення об'єктів обшуку);

-    тактичні засоби, що їх доцільно застосовувати для пошуку;

-    спосіб зв'язку і транспортні засоби;

-    заходи щодо місця обшуку;

 

 • заходи, що унеможливлять зв'язок обшукуваного з іншими особами;
 • способи легалізації отриманих оперативних даних, що використовуватимуться під час обшуку;
 • очікувані дії учасників обшуку в разі ускладнення обстановки;
 • заходи щодо попередження можливого приховування або пошкодження об'єктів, які шукали.

Подальшим етапом підготовчої стадії обшуку є здійснення комплексу заходів, що проводяться від моменту прибуття на місце обшуку, але до початку пошукових дій. Комплекс цих заходів є таким:

 • корегуються деякі пункти плану з урахуванням реальної обстановки;
 • в зоні пошуку розмішується оперативний склад групи зовнішнього забезпечення. Тобто, після прибуття (бажано раптового) па місце обшуку транспортний засіб залишають па певній віддалі від об'єкта обшуку. Негайно організується спостереження за вікнами і вхідними дверми помешкання чи приміщення, в якому має проводитись обшук;
 • встановлюються зв'язки між групою зовнішнього забезпечення та іншими учасниками обшуку;
 • реалізуються завчасно розроблені прийоми раптового проникнення в приміщення або на місцевість, які обшуковую-ться. Входять па місце проведення обшуку відразу всі учасники, зокрема поняті. Але, якщо навіть є непрямі дані, що злочинець озброєний і може вчинити опір, обов'язково проводяться оперативні операції щодо убезпечення всіх учасників слідчої дії та результативності проведення обшуку (через завдання оперативним працівникам з'ясувати, хто є на об'єкті майбутнього обшуку, припинити будь-які спроби застосування зброї тощо, а також можливість утекти, щось сховати або знищити);
 • за відсутності обшукуваного або дорослих членів сім'ї вжити заходів до їх доставлення додому або до місця обшуку, не розголошувати причини цього;
 • коли неможливо встановити місцеперебування обшукуваного або членів його сім'ї, а обшук відстрочити неможливо, запрошують представників домоунрави або місцевих органів влади і відкривають приміщення;

 

 • слідчий пред'являє своє посвідчення і постанову про обшук, па які/і обшукуваний повинен розписатись, одночасно дається доручення оперативним працівникам перевірити документи в осіб, що були виявлені на місці обшуку, і опитати їх на з'ясування причетності до справи;
 • після цього слідчим дається вказівка, кому з цих осіб можна залишити місце слідчої дії, попередивши про нерозголошеп-ия відомостей, що стали їм відомі під час процедур, які проводилися за їхньої участі, а кому залишитись;

-   цим особам, а також тим, що прибули зі слідчим на місце обшуку (понятим, спеціалістам, свідкам, потерпілим тощо) слідчим роз'яснює їхні права та обов'язки;

крім того, має місце роз'яснення, що без дозволу слідчого обшукувані особи, а також інші особи: члени сім'ї обшукуваного, ті, кого на місці обшуку було залишено і залучено як допоміжних учасників,- не вправі переміщатися по об'єкту, подавати якісь знаки або репліки, підходити до телефона, втручатись у дії учасників обшуку;

 • далі слідчий повідомляє мету обшуку, і обшукуваному пропонується видати предмети обшуку. Коли ці об'єкти видано добровільно, слідчий проводить їх вилучення, вирішуючи питання про продовження чи завершення на цьому обшуку;
 • щоб обшукуваний згодом не зміг заявити, що знайдені в нього речі належать комусь іншому, доцільно до початку обшуку запитати його: "Чи немає у приміщенні чужих речей тощо?", і зафіксувати це запитання, а також відповідь у протоколі;
 • і останнє, що потрібно виконати па цій стадії,- ще раз узгодити розподіл обов'язків між учасниками обшуку, після чого розпочинається власне обшук, тобто основна робоча стадія, яка, своєю чергою, складається з двох станів:

I. Оглядовий етап робочої стадії.

II.  Пошуковий етан стадії.

Оглядовий етап розпочинається з орієнтування на місці обшуку і попереднього обслідування приміщення або ділянки місцевості. Під час цього остаточно корегується план обшуку (копі ж такого немає в загальних рисах, намічається план обшуку і складається схема черговості пошукових операцій). Виявляються місця та об'єкти, що потребують спеціальних знань і особливої уваги.

Приймається рішення щодо застосування конкретних технічних засобів і допомоги оперативного складу. Залежно від кількості учасників застосовують одиничний або груповий пошук. Якщо для пошуку визначено одну людину, то нею повинен бути слідчий або інший керівник слідчої дії. Пошукові дії проводяться або однією групою в одному місці і в присутності тих самих понятих, або ж, коли багато роботи, окремо декількома групами, в кожнім із яких є свої поняті.

Визначається початок пошукового огляду.

І Ірактикою вироблено такі способи:

І. За напрямом і послідовністю дослідження:

а)  зустрічне одночасне дослідження;

б)  паралельне одночасне;

в)  планове (коли площа поділяється на квадрати ділянки);

г)  послідовне дослідження;

д)  послідовне дослідження (за годинниковою стрілкою або 
проти руху стрілки).

2. За обсягом дослідження:

а)  суцільне обслідування (тобто має місце огляд усього при- 
міщення або всієї території в чітко визначеному порядку - по- 
слідовності);

б) вибіркове (часткове) (пошук на місцях найбільш імовір- 
ного переховування предметів пошуку).

3. Як вже наголошувалось, за кількістю учасників пошуку:

а)  одиночне дослідження (обшук проводиться безпосеред- 
ньо самим слідчим);

б)  груповий пошук (декількома групами на одному місці, од- 
ною з яких керує слідчий, іншими - його помічники - опера- 
тивні працівники.

4. За характером дослідження, завданням відшукати схован- 
ки тощо:

а)  візуальний пошук;

б) вимірювання;

в)  прослуховувапня;

г)  простукування (різновид прослуховування), прощупуван- 
ням (щупом);

д)  просвічування об'єктів за допомоги рентгенівських і гам- 
ма-променів;

е)  проглядання закритих порожнин крізь малі отвори за до- 
помоги оптичної системи, що складається з мініатюрного ши- 
рококутного об'єктива, світловода і окуляра (в медицині такий 
пристрій називають ендоскопом);

є) мікропошук (із використанням оптичних приладів, здебільшого луп);

ж) спосіб пересипання сипучих речовин;

з)  переливання рідин;

и)  радіаційні способи;

і) порівнювання однорідних предметів і ділянок;

ї) спосіб зіставлення зовнішніх і внутрішніх параметрів ємнісного об'єкта;

й) виявлення демаскувальних ознак, зокрема матеріальних негативних обставин;

к) виявлення (знаходження) шуканого з використанням спеціально дресированої собаки: на зброю, наркотики, труп тощо;

л) обслідування без порушення цілісності об'єктів та обслідування, пов'язане з порушенням їхніх частин;

м) психологічні: "розвідка словами", "руками обшукуваного", "опинитися на місці сховища на спині обшукуваного", "діагностування дисимуляцій" тощо.