Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Дахно 1.1. Антимонопольне право. Курс лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1998. - 352 с.
 2.  Сконцентрируйтесь на концентрации // Юридическая практика. -
 1. - 20 января (№ 3 (109). - С. 7.
 1.  Говорецъкий Б. Б. Добросовісна конкуренція - основа нашого добробуту // Подільські ВІСТІ. - 2003. - 24 січня (№ 10 (18264). - С. 1.
 2.  Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
 3.  Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 21. - Ст. 296. (втратив чинність)
 4.  Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 50. - Ст. 472.
 5.  Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164.
 6.  Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 30. - Ст. 238.
 7.  Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року // Офіційний вісник України. - 2001. - № 7. - Ст. 260.
 8.  Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.
 9.  Мамутов В. К. Роль антимонопольно-конкурентного законодательства // Государство и право. - 1996. - № 8. - С. 49-51.
 10.  Мельниченко О. І. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики. - К., 2002. - 432 с.
 11.  Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 462.
 12.  Річний звіт 2000 р. Антимонопольний комітет України. - К.,
 1.  - 235 с.
 1.  Річний звіт 2001 р. Антимонопольний комітет України. - К.,
 1.  - 136 с.
 1.  Мельниченко А. И. Конкурентная политика. О некоторых вопросах практики применения конкурентного законодательства // Юридическая практика. - 2001. - 25 января (№ 4 (162). - С. 1, 9-11.
 2.  Декларація про державний суверенитет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429.
 3.  О мерах по демонополизации народного хозяйства. Постановление Совета Министров СССР от 16 августа 1990 года // Собрание Постановлений Правительства СССР. - 1990. - № 24.
 4.  Об ограничении монополистической деятельности в СССР: Закон СССР // Известия. - 1991. - 25 июля.
 5.  Програма економічних реформ і політики на Україні. Затверджена Кабінетом Міністрів України для подання Міжнародному валютному фонду // Голос України. - 1992. - 6 січня.
 6.  Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: Ділова Україна, 1996. - 352 с.
 7.  Ерёменко В. И. Антимонопольное законодательство зарубежных стран // Государство и право. - 1995. - № 9. - С. 100-111.
 8.  Lawrence M. Friedman. American Law. Introduction. - New York- London. - 1984. - 362 p.
 9.  Керимов Д. А. Методологические функции философии права // Государство и право. - 1995. - № 9. - С. 15-22.
 10.  Ігнатюк А. І. Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України: Дис. ...канд. екон. наук: 28.
 1. 96. - К., 1996. - 189 с.
 1.  Корчак Н. М. Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні: Дис. .канд. юрид. наук: 26. 10.
 1. - К., 1996. - 206 с.
 1.  Словарь терминов в области экономики производственных организаций, конкурентного права и политики, направленной на поощрение конкуренции / Составлен: Хеймани Р. С. и Шапиро Д. М. - Париж, 1996. - 63 с.
 2.  Журик Ю. В. Аналіз окремих визначень та термінів Закону України "Про захист економічної конкуренції" // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2003. - № 1 (5). - С. 94-99.
 3.  Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 року № 49-р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2002 року за № 317/6605 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 14. - Ст. 778.
 4.  Монополизм и антимонопольная политика / Барышева А. В., Сухотин Ю. В., Богачёв В. И. и др. - М.: "Наука", 1993. - 240 с.
 5.  Мельник С. Б. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на ринку: Дис. .канд. юрид. наук: - Одеса, 2001. - 192 с.
 6.  Саніахметова Н., Мельник С. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб'єкта господарювання на ринку // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1. - С 3-5.
 7.  Річний звіт 2002. Антимонопольний комітет України // http: www. amc. gov. ua
 8.  Шумило І. Антиконкурентні узгоджені дії // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 1. - С. 15-18.
 9.  Макконел К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1992. В 2-х томах, Т. 2. - 400 с.
 10.  Саниахметова Н. А. Правовые средства противодействия монополизму в предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. - № 8. - С. 17-23.
 11.  Качалин В. В. Система антимонопольной защиты общества США. - М.: Наука. - 1997. - 271 с.
 12.  Журик Ю. В. Поняття і види недобросовісних дій у конкуренції // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 2. - C. 10-12.
 13.  Коваль В. Я. Недобросовісна конкуренція: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства. - 2002. - № 3. - С. 178-185.
 14.  Майкл Е. Портер. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. - K.: Основи, 1998. - 390 с.
 15.  Галкин В. В. Методы недобросовестной конкуренции: экономическое содержание и правовое регулирование. - Воронеж.: Центр-Чернозём, 1996. - 107 с.
 16.  Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. Пересмотрена в Стокгольме 14 июля 1967 г. с изменениями от 2 октября 1979 г. ВОИС, Женева, 1990 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 1. - 416 с.
 17.  Коментар професора Арведа Дерінгера Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". - K.: Антимонопольний комітет України, 1997. - 50 с.
 18.  Корчак Н. Загальні положення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 2. - С. 7-9.
 19.  Корчак Н. Матеріально-правове значення презумпції в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1. - С. 6-9.
 20.  Малеина М. Н. Защита чести, достоинства и деловой репутации предпринимателем // Законодательство и экономика. - 1993. - № 42. - С. 18-22.
 21.  Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-правовая защита. - М. , 1994. - 80 с.
 22.  Безух О. Неправомірне використання ділової репутації в конкуренції // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5. - С. 24-27.
 23.  Семенова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право. - К.: европейский університет финансів, информаційних систем, менеджменту та бізнесу, 1998. - 136 с.
 24.  Кулишенко В. Неправомерное использование деловой репутации в конкуренции в виде незаконного использования товара другого производителя и копирования его внешнего вида // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 5. - С. 31-34.
 25.  Лобода О. АМКУ на защите знаков. Недобросовестное использование знака // Юридическая практика. - 2001. - 25 февраля (№ 8 (270). - С. 1, 7.
 26.  Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 39. - Ст. 181.
 27.  Коваль И. Неправомерное использование деловой репутации субъекта хозяйствования как форма недобросовестной конкуренции // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 10. - С. 24-26.
 28.  Про деякі особливості застосування ст. 8 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції": Інформаційний лист Антимонопольного комітету України № 25/01 від 4 листопада 1997 року // http: www. amc. gov. ua
 29.  Річний звіт 1998 p. Антимонопольний комітет України. - K., 1998. - 164 с.
 30.  Антиконкурентные действия // Юридическая практика. - 1998. - 1-15 мая (№ 9 (67). - С. 6.
 31.  Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 168.
 32.  Коваль В. Розголошення, схилення до розголошення, неправомірне збирання та використання комерційної таємниці як форми недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 8. - С. 22-24.
 33.  Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24. - Ст. 272. (втратив чинність)
 34.  Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року // Офіційний текст / Міністерство юстиції України. - K.: Юрінком Інтер, 2003. - 464 с.
 35.  Про перелік відомостей, що не становлять державної таємниці. Постанова Кабінету Міністрів № 611 від 9 вересня 1993 року // Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - № 12. - Ст. 296.
 36.  Залесская М. В. Недобросовестная конкуренция: некоторые проблемы неправомерного получения, использования и разглашения конфиденциальной коммерческой информации // Законодательство и экономика. - 1998. - № 5 (171). - С. 19-34.
 37.  Кримінальний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року // Офіційний вісник України. - 2001. - № 2. - Ст. 920.
 38.  Журик Ю. В. Недобросовісна конкуренція за чинним законодавством України // Україна: поступ у майбутнє. Спецвипуск до 290-річчя прийняття Конституції Пилипа Орлика. Науково-практичній збірник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - K.: 2000. - С. 208-210.
 39.  Журик Ю. В. Окремі проблеми понятійного апарату Закону України "Про захист економічної конкуренції" // Методологія приватного права: 36. Наук. праць (за матеріалами наук. -теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003р.) / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. - K.: Юрінком Інтер, 2003. - С. 229-231.
 40.  Правила розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р.) із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 р. № 24-р // Монополізм та конкуренція в Україні. Нормативна база. - K.: КНТ, 2003. - 284 с.
 41.  Методичні рекомендації щодо визначення меж товарних ринків та монопольного становища підприємців на них. Схвалено рішенням Антимонопольного комітету України від 9 серпня 1996 року № 78 // http: www. amc. gov. ua
 42.  Про принципи забезпечення відповідності антимонопольному законодавству створення та діяльності Асоціації підприємців: Інформаційний лист Антимонопольного комітету України від 20 грудня 1995 року № 5/03 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 1. - 416 с.
 43.  Про розподіл функціональних повноважень між структурними підрозділами Антимонопольного комітету України: Наказ Антимонопольного комітету України № 12 від 24. 02.