Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 103. Обчислення процесуального строку

  1. Перебіг процесуального строку починається з наступного  дня після відповідної календарної дати або настання події, з  якою пов'язано його початок,
  2. Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні  місяць і число останнього року цього строку.
  3. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відпо  відне число останнього місяця цього строку.
  4. Якщо закінчення строку, що визначається місяцями, при  падає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк  закінчується в останній день цього місяця.
  5. Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на  певний день, вважається цей день.
  6. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святко  вий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший  після нього робочий день.
  7. Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка  повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після  настання події.
  8. Останній день строку триває до двадцять четвертої годи  ни, але якщо в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в  суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в  момент закінчення цього часу.
  9. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчен  ня позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або гро  шові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними  засобами зв'язку.

10. Зупинення провадження в адміністративній справі зу  пиняє перебіг усіх процесуальних строків у цій адміністратив  ній справі. Перебіг процесуальних строків продовжується з  дня поновлення провадження.

1. Дотримання правил обчислення процесуальних строків є дуже важливим для адміністративного процесу взагалі та для

242

 

забезпечення прав і свобод учасників адміністративного процесу особливо. Своєчасне вчинення процесуальних дій судом, учасниками адміністративного процесу та іншими особами є однією з передумов захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин.

Вище вже було зазначено, що процесуальні строки визначаються днями, місяцями і роками (див. коментар до ст. 101 КАС України).

Стаття, що коментується встановлює загальне правило, згідно з яким перебіг будь-якого процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

2. Аналіз положень статті, що коментується, дозволяє стверджувати, що законодавець досить детально визначає правила обчислення процесуальних строків, що визначаються днями, місяцями і роками.

Закінчення строку, що визначається роками, здійснюється у відповідні місяць і число останнього року встановленого строку. У випадку, коли строк визначається місяцями, він закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку, але якщо відповідний місяць не має такого числа, то закінчення строку припадає на останній день цього місяця. Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день, вважається цей день.

Законодавець передбачив, що в усіх випадках, коли строк закінчується у вихідний, святковий чи ішшш неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день. Також загальним правилом треба вважати те, що останній день процесуального строку закінчується о двадцять четвертій години, але якщо в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу. Тобто, якщо суд працює до 18.00, то й закінчення процесуального строку припадає на 18 годину.

Строк не буде вважатися пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти будуть здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку та це буде підтверджено поштовою :"витанцією, штемпелем або іншими передбаченими для цього собами. 243

   

3. Частина 10 ст. 103 КАС України передбачає правило, у відповідності з яким зупинення провадження в адміністративній справі зупиняє перебіг усіх процесуальних строків у цій адміністративній справі. Про зупинення провадження у справі суд постановляє ухвалу, проте зупинення процесуального строку починається не з дня винесення цієї ухвали, а з моменту виникнення тієї ж обставини, що стала підставою для зупинення провадження в адміністративній справі. У відповідності з коментованою статтею, а також зі ст. 156 КАС України з дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Про поновлення провадження у справі суд також постановляє ухвалу. Таким чином, час, на який було зупинено провадження в адміністративній справі, не включається до процесуального строку.