Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі

1. Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі лише, якщо:

 1. заяву не належить розглядати в порядку адміністратив  ного судочинства;
 2. у спорі між тими самими сторонами, про той самий пред  мет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: по  станова суду чи ухвала суду про відмову у відкритті проваджен  ня в адміністративній справі, про закриття провадження в та  кій справі у зв'язку з відмовою позивача від адміністративного  позову або примиренням сторін;
 3. настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну  особу, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'яв-

258

 

лено адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

 1. Про відмову у відкритті провадження в адміністративній  справі суддя постановляє ухвалу.
 2. Копія ухвали про відмову у відкритті провадження в адмі  ністративній справі невідкладно надсилається особі, яка пода  ла позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма доданими  до неї матеріалами.
 3. Ухвала про відмову у відкритті провадження в адміні  стративній справі може бути оскаржена особою, яка подала  позовну заяву.

5.  Повторне звернення тієї ж особи до адміністративного  суду з таким самим адміністративним позовом, щодо якого по  становлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не до  пускається.

 1. Обставини, що передбачені ч. 1 коментованої статті, є під  ставами для відмови судді у відкритті провадження в адміні  стративній справі. Перелік цих підстав є вичерпним, тобто тіль  ки вони тягнуть за собою відмову судді у відкритті провадження  по справі. Законодавцем закріплено, що суддя відмовляє у від  критті провадження в адміністративній справі у випадках коли:  заяву не належить розглядати в порядку адміністративного су  дочинства (див. ст. 17 КАС України та коментар до неї); у спорі  між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих са  мих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи  ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністра  тивній справі, про закриття провадження в такій справі у зв'яз  ку з відмовою позивача від адміністративного позову або при  миренням сторін; наступила смерть фізичної особи чи припине  но юридичну особу, які звернулися із позовною заявою або до  яких пред'явлено адміністративний позов, якщо спірні право  відносини не допускають правонаступництва.
 2. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі  оформляється ухвалою судді, яка повинна бути мотивованою.
 3. Особа, яка подала позовну заяву невідкладно інформуєть  ся про відмову у відкритті провадження в адміністративній  справі шляхом надсилання їй копії ухвали про відмову у від  критті провадження разом із позовною заявою та усіма додани  ми до неї матеріалами.

9*                                                                                                   259

   
 1. Законодавцем передбачене право особи, яка подала позов  ну заяву, оскаржити ухвалу про відмову у відкритті проваджен  ня в адміністративній справі.
 2. Частиною 5 коментованої статті встановлені правові на  слідки ухвали про відмову у відкритті провадження в адміні  стративній справі. На відміну від ухвал про залишення позов  ної заяви без руху або про повернення позовної заяви, прийнят  тя судом ухвали про відмову у відкритті провадження в адміні  стративній справі тягне за собою заборону повторного звернення  тієї ж особи до адміністративного суду з таким самим адміні  стративним позовом, щодо якого постановлено ухвалу про від  мову у відкритті провадження.