Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення

Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в справах про адміністративне правопорушення мас право: порушувати провадження в справі про адміністративне правопорушення: знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність лій органів (посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти правильність застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів впливу за адміністративні правопорушення; опротестувати постанову і рішення по скарзі справі про адміністративне правопорушення; зупиниш виконання постанови, а також вчиняти інші передбачені законом дії.

При провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172 -1729 цього Кодексу, участь прокурора у розгляді справи судом с обов'язковою.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 15.12.92 р. № 2857- ХІІ, від 07.04.2011 р. № 3207-УІ)

(1)   Відповідно до статті І Закону України "Про прокуратуру" прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю. Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, громадськими організаціями, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. Згідно статті 19 цього ж Закону, предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є, зокрема:

1) відповідність актів, які вилаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам;

2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;

3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.

Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству.

Відповідно до статті 20 Закону "Про прокуратуру", при виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право порушувати у встановленому ним Кодексом порядку провадження про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій.

(2)   Відповідно до статті 250 КУАП прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в справах про адміністративне правопорушення має право: порушувати провадження в справі про адміністративне правопорушення; знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність дій органів (посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти правильність застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів впливу за адміністративні правопорушення; опротестувати постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне правопорушення; зупиняти виконання постанови, а також вчиняти інші передбачені законом дії.

При провадженні у справах про адміністративні корупційні правопорушення участь прокурора у розгляді справи судом є обов'язковою.