Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 261. Адміністративне затримання

Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-Ш)

(1)     Адміністративне затримання - це захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, який полягає у тимчасовому обмеженні свободи пересування і місцезнаходження і застосовується в разі, коли інші заходи адміністративного припинення неефективні для забезпечення належного виконання провадження в справі про адміністративне правопорушення і забезпечення притягнення правопорушника до відповідальності.

Коментований кодекс містить вичерпний перелік адміністративних правопорушень, за які може бути застосоване адміністративне затримання.

Адміністративне затримання не може бути застосоване до іноземців, які користуються дипломатичним імунітетом, а також народних депутатів України, прокурорів та суддів.

(2)     Відповідно до статті 262 цього Кодексу адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути здійснене лише такими органами (посадовими особами):

Адміністративне затримання провалиться:

1) органами внутрішніх справ:

2) органами прикордонної служби;

3) старшою у місці розташування охоронюваного об'єкта посадовою особою воєнізованої охорони;

4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

5) органами Служби безпеки України;

6) посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

(3)   Відповідно до п.п. 2.14-2.17 Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 лютого 2001 року № 185 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 2001 року за № 272/5463) протокол про адміністративне затримання (далі - протокол про адмінзатримання) (особи, яка вчинила правопорушення, складається відповідно до ст. 261 КУпАП.

Усі реквізити протоколу про адмінзатримання заповнюються розбірливим почерком, українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адмінзатримання, а також внесення додаткових записів після того, як протокол про адмінзатримання підписаний особою, відносно якої він складений.

Протокол про адмінзатримання повинен бути пронумерований типографським способом, тобто на ньому мають проставлятися серія і номер.

У протоколі про адмінзатримання зазначається число, місяць і рік його складання, а також назва населеного пункту, де він складений. Указується посада, повис найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол про адмінзатримання.

Зазначаються відомості про особу, яка вчинила правопорушення і відносно якої провалиться адміністративне затримання, а саме: зазначається повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, фактичне місце проживання на час вчинення правопорушення.

Указується назва міськрайліноргану внутрішніх справ або іншого приміщення (службовий кабінет дільничного інспектора міліції, громадський пункт охорони порядку тощо), куди доставлено затриманого, адреса його місця розташування, число, місяць і рік. а також час доставляння.

Зазначається частина статті та стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена адміністративна відповідальність особи за вчинене правопорушення, а також мотиви затримання: припинення адміністративного порушення, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи та виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Згідно зі ст. 261 КУпАП про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним

орган, про що в протоколі про адмінзатримання робиться відповідний запис, де вказується, кому саме повідомлено і в який спосіб.

Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляються його батьки або особи, які їх замінюють. У протоколі про адмінзатримання зазначається час, дата повідомлення і кому саме повідомлено.

Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному порядку або в службовому приміщенні, куди доставлено затриманого, може проводитися особистий огляд уповноваженою на те особою однієї статі із затриманим і в присутності понятих тієї самої статі.

Огляд речей, ручної поклажі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється у присутності двох понятих і особи, у власності (володінні) якої вони знаходяться.

Про проведення особистого огляду й огляду речей згідно зі ст. 264 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення або у протоколі про адмінзатримання робиться відповідний запис, де вказуються прізвища, ім'я та по батькові та адреси місця проживання двох понятих.

Відповідно до ст. 265 КУпАП речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів внутрішніх справ, про що в протоколі про адміністративне правопорушення або у протоколі про адмінзатримання робиться запис, які саме речі, предмети, документи вилучені в затриманого, указуються їх індивідуальні ознаки, номери і т. ін., а за потреби - місця та обставини їх виявлення, якщо це має суттєве значення при розгляді адміністративної справи.

Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують або повертають власникові, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують.

У протоколі про адмінзатримання робиться перелік предметів одягу, в який була одягнута особа під час затримання.

Крім того, у протоколі про адмінзатримання відзначається, виявлені чи ні в затриманого при особистому огляді тілесні ушкодження. Якщо так, то в протоколі про адмінзатримання зазначається, які саме (синці, подряпини, різані рани тощо), на яких частинах тіла вони розташовані. У разі, коли затриманий потребує медичної допомоги, у протоколі про адмінзатримання вказується час її надання, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого медичного закладу госпіталізовано затриманого.

При надходженні під час затримання, проведення особистого огляду, огляду речей заяв чи зауважень у протоколі про адмінзатримання робиться запис, ким вони зроблені, і викладається їх суть.

Факт проведення особистого огляду й огляду речей у протоколі про адмінзатримання засвідчується підписами уповноваженої особи, яка робила огляд, затриманої особи і понятих.

У протоколі про адмінзатримання вказується дата, час і причина звільнення затриманої особи, які речі, предмети або документи повернуто їй при звільненні, а також чи є в особи, що звільняється, претензії і які саме, що засвідчується особистим підписом цієї особи.

Протокол про адмінзатримання підписується посадовою особою, яка його склала.

Нижче подається зразок Протоколу про адміністративне затримання.

   

(серія)

ІІРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ*

* Протокол про адміністративне затримання склала" іься у випадках, передбачених ст. 262 КУпАП.

___________ 20_ р._______________________________

(найменування населеного пункту)

(посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ім'я та по батькові

особи, яка склала протокол)

склав цеп протокол про адміністративне затримання гр.___________

(прізвище, ім'я та по батькові затриманого)

______________________________________________ "_____ "_____________________ 19__ року

народження, що проживає за адресою: _   ________________

якин(-яка) доставлений-на) н службове приміщення (назва та адреса)

"_ "________________ 20_ року о "_ " гол. "_ " хв. у зв'язку із вчиненням

правопорушення, передбаченого ц. ст. _ КУиЛИ д ія ____________

(мотиви затримання:

припинення адміністративного правопорушення, складання протоколу про адміністративне правопорушення, для розгляду справи і т. ііі.)

Гр.      роз'яснено його   (її)   права   та   обов'язки,      передбачені ст. 268

КУпАГІ.

"_ >"_______________ 20_ р.       Підпис  затриманої_____ особи  

Про місцеперебування затрнмаіюго(-ної) зі ідно зі ст. 261 КУпЛГІ повідомлено о "   " год. "____ " хв. "___ >>______ 20_________________ року________________

(родичів, адміністрацію за місцем роботи або навчання, яким чином повідомлено)

Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному порядку в присутності понятих

алре-

(прізвище, ім'я та ПО батькові)     са

2.  ________________________________ ,________ алре-

(прізвищс, ім'я та по батькові)      са  

проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений сг. 264 КУпАП.

що були в затримаиого(-яої)  _________________________________   

(прі івище та ініціали і

У затрнманого(-ної) в присутності понятих виявлені іа вилучені .тля тимчасового зберігання

(указані перелік речей, цінностей, документів, що являються знаряддям або безпосереднім

   

об'єктом правопорушення. їх індивідуальні ознаки, а за потреби місця та обставини виявлення)

Затриманмй(-на) одя гнути н(-та)

При особистому огляді тілесні не виявлені, виявлені ушкодження

(непотрібне закреслити) (які саме, ми надавалася

медична

допомога, час надання медичної допомоги, номер виклику і бригади швидкої медичної

допомоги, прізвище та ініціали лікаря)

Заяви та зауваження, зроблені при затриманні та оі ляді (указати ким і які саме)

Підписи понятих

Підпис затриманої о(-ної) _____________________________________________

Підпис працівника, який робив огляд___________________

і Р-  __________________ звільнсний(-на)"______ "_________________ 20__ року

(прізвище та ініціали) о "   "    год._____ " " хв.

Причина звільнення______________________   _   ___

При звільненні одержав(-ла)_______________

(указати перелік речей, що повернуті при звільненні)