Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

№4. Юридичні обов'язки засуджених

Юридичні обов'язки засуджених - це встановлена в зобов'язуючих і забороняючих нормах права міра необхідної поведінки засудженого під час відбування покарання, яка забезпечує досягнення цілей покарання, підтримання правопорядку під час його відбування, дотримання прав і законних інтересів як самого засудженого, так і інших осіб.

Зміст юридичних обов'язків складають два елементи: а) необхідність учинення певних дій (обов'язок засуджених до громадських робіт безоплатно відпрацювати певну кількість годин на суспільно корисних роботах (ч. 1 ст. 36 КВК України); обов'язок засуджених до штрафу сплатити встановлений судом розмір штрафу в місячний строк після набрання вироком суду законної сили (ч. 1 ст. 26 КВК України); обов'язок засуджених до обмеження волі самостійно з'явитися до місця відбування покарання (ч. 1 ст. 57 КВК України) тощо); б) необхідність утримання від установлених законом дій (заборона засудженим до позбавлення волі зберігати при собі гроші та цінні папери (ч. 7 ст. 102 КВК України); заборона засудженим до обмеження волі перебувати у вільний від роботи час поза гуртожитком без дозволу адміністрації виправного центру (ч. 3 ст. 59 КВК України) та ін.). Таким чином, юридичними обов'язками в теорії кримінально- виконавчого права визнаються не тільки зобов'язуючі (позитивно зобов'язуючі) норми, а й забороняючі (негативно зобов'язуючі) норми. Заборони для засуджених розглядаються як різновид обов'язків, тобто як обов'язок утримуватися від указаних у законі дій. Обов'язками є заборони, встановлені у статтях 37, 41, 51, 59, 107 КВК України.

У першу чергу засуджені повинні виконувати свої конституційні обов'язки. Крім цього, основні обов'язки засуджених додатково за- 26
 

 

 
кріплені у ст. 9 КВК України. Це ті обов'язки, виконання яких повинно сприяти закріпленню у засуджених навичок правомірної поведінки, забезпеченню правопорядку під час відбування покарання, створювати необхідні умови для діяльності органів та установ виконання покарань.

Зокрема, засуджені зобов'язані виконувати й інші, встановлені законодавством обов'язки громадян. Наприклад, виконувати взяті на себе зобов'язання за цивільно-правовими угодами, виховувати дітей, піклуватися про своїх непрацездатних батьків тощо. Засуджені не повинні посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб.

На засуджених покладається обов'язок виконувати законні вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань, оскільки без цього неможливо у повному обсязі, точно і в строк виконати покарання та досягти його цілей. Вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань повинні бути дійсно законними, тобто заснованими на нормах КВК України чи інших нормативно-правових актах, які регулюють процес виконання того або іншого виду покарань і стосуватись виконання покарання.

Засуджені, як і інші громадяни, повинні дотримуватись загальноприйнятих у суспільстві правил поведінки і правил співіснування членів суспільства, не порушувати етичні, культурні та моральні норми. У частині 1 ст. 9 КВК України з цього приводу закріплюється додатковий обов'язок засуджених увічливо ставитись до персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до інших засуджених. Виконання цього обов'язку засуджених у місцях позбавлення волі забезпечується постійним наглядом за ними, неухильним виконанням вимог режиму, порядку і умов виконання покарань, широким колом заходів виховного характеру.

Обов'язок з'являтися за викликом адміністрації органів і установ виконання покарань стосується теж всіх категорій засуджених, але в більшій мірі - засуджених до покарань, не пов'язаних з ізоляцією від суспільства, для яких явка до відповідної посадової особи є формою і контролю, і проведення виховної роботи. Так, наприклад, засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю чи громадських робіт повинні з'являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції (ч. 1 ст. 34 КВК України), а засуджені до громадських і виправних робіт, крім цього, повинні ще й періодично з'являтися на реєстрацію до інспекції (ч. 1 ст. 37, ч. 6 ст. 41 КВК України).

Перелік обов'язків засуджених, указаних у ст. 9 КВК України, не є вичерпним. Спеціальні обов'язки засуджених до позбавлення волі встановлені у ч. 3 ст. 107 КВК України, а у ч. 4 цієї статті вказані ще й заборони для цієї категорії засуджених. Обов'язки ж інших категорій засуджених у КВК України в окремих нормах не вказуються; вони розміщені в тих нормах Особливої частини КВК України, які регулюють порядок і умови виконання того чи іншого виду кримінальних покарань.

За невиконання своїх обов'язків (як основних, так і спеціальних) і законних вимог адміністрації органів і установ виконання покарань засуджені притягуються до різних видів юридичної відповідальності: кримінальної, дисциплінарної, матеріальної.

Питання та завдання для самоконтролю

  1.  Що входить до змісту правового статусу засудженого?
  2.  Як закріплені у КВК України основи правового статусу засуджених?
  3.  Назвіть та розкрийте зміст основних прав засуджених.
  4.  Як реалізується право засуджених на особисту безпеку?
  5.  Що являють собою законні інтереси засуджених?
  6.  Назвіть та розкрийте зміст основних обов'язків засуджених.