Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

1. Поняття, мета, значення і види відтворення обстановки та обставин події

Сторінки матеріалу:

 • 1. Поняття, мета, значення і види відтворення обстановки та обставин події
 • Сторінка 2

 

Відтворення обстановки та обставин події - слідча дія, передбачена ст. 194 КПК України, що полягає у здійсненні дослідів із метою перевірки факту можливості існування і перебігу за певних умов тих чи інших подій, явищ, процесів, а також у зіставленні показань раніше допитаних у кримінальній справі осіб із фактичною обстановкою конкретного місця події, щодо обставин якої ці особи свідчили.

Наприклад, треба встановити:

 1. чи міг свідок бачити і впізнати людину у світлі від дульного спалаху, коли та стріляла в темноті з мисливської рушниці;
 2. чи міг водій зі свого місця в кабіні вантажного автомобіля, що був на певному місці проїзжої частини дороги, побачити раптово виниклу перешкоду;

3)  чи міг свідок чути розмову, що відбувалася за стіною;

4) чи міг злочинець винести крізь пролом у стіні великогаба- 
ритні речі, викрадені зі складу, і т. ін.

Необхідність у застосуванні цієї дії виникає й у випадках, коли іншим способом, окрім зіставлення показань з тим, що є в дійсності на місці події, неможливо переконатися в достовірності таких показань.

Іншими словами, змістом відтворення обстановки та обставин події є аб© проведення дослідних дій (однієї чи комплексу), або проведення персвіркових дій щодо раніше одержаних показань свідків - учасників кримінального процесу.

Відтворення обстановки та обставин події охоплює, за суттю, дві самостійні дії:

 1. перевірку показань на місці з метою їх уточнення і доповнення у присутності понятих;
 2. експериментальну перевірку правдивості показань свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, інших обставин і припущень про відповідну можливість перебігу чи існування певних явищ і процесів.

У КПК майже всіх держав колишнього СРСР ці дві дії утворюють дві відокремлені процесуальні дії: слідчий експеримент і перевірку показань на місці. В Україні і за згаданих часів, і нині це одна слідча дія.

Перші згадки про цю слідчу дію з'явились у криміналістиці в 30-х роках XX ст., з виходом праці П. І. Тарасова-Радіонова "Попереднє розслідування" та ін., де досліджувалися питання процесуальної природи і тактики проведення слідчого експерименту як самостійної слідчої дії.

Слідчий експеримент як складова відтворення обстановки та обставин події схожий з:

1) науковим експериментом;

 1. експериментом як складовою частиною (стадією) експертного дослідження;
 2. експериментом (дослідом) як метод, що застосовується під час проведення слідчих дій (наприклад, у ході огляду місця події тощо).

Слідчий експеримент як слідча дія, що за чинним законодавством України має назву "відтворення обстановки та обставин події", має притаманні лише їй риси:

 1. його застосування потребує певних відповідних процесуальних умов;
 2. вона відтворює явище, процес не повністю, а лише деякі умови, за яких відбувалися події, явища і процеси або мали місце факти, що становлять інтерес для слідства;

3)  має свої специфічні завдання, зокрема:

-   перевірити наявні у справі докази;

-   встановити й усунути суперечності й неузгодженості в показаннях;

-    отримати нові докази;

-    вивчити й уточнити показання допитуваних;

-    перевірити слідчі версії;

-  встановити причини та умови, що сприяли вчиненню злочину. За допомогою специфічних дослідів у ході відтворення

обстановки та обставин події можна встановити:

-  можливі способи вчинення злочину;

 • ступінь обумовленості (закономірності) виконання злочинцем певних дій;
 • можливість досягнення злочинцем чи іншими учасниками певних конкретних результатів тощо.

Зазвичай ця слідча дія дозволяє перевірити можливість бачити, чути, виконувати ті або інші дії протягом певного часу, за певних умов тощо.

У спосіб відтворення обстановки та обставин події можна перевірити наявні слідчі версії, а за результатами сконструювати нові; перевірити дані, отримані проведенням оперативно-розшукових заходів, після чого вони отримають значення доказів.

Окрім цього, у ході відтворення обстановки та обставин події перевіркою показань на місці події можна:

 • виявити місце події, що становить інтерес для слідства за умови або неможливості вирішення цього завдання іншим способом, або з причини тактичної недоцільності;
 • встановити маршрут руху до місця події або з нього, якщо допитуваний не міг його вербально описати;
 • встановити підозрюваних, потерпілих або свідків, раніше не відомих слідству;
 • з'ясувати обстановку місця досліджуваної події, якщо є інформація про його видозмінення на момент огляду;
 • з'ясувати питання про те, чи допитувана особа обізнана про обставини, які входять у предмет доказування у кримінальній справі та іи.

Відтворення обстановки та обставин події - комплексна слідча дія, оскільки містить у собі деякі фрагменти ряду слідчих дій: слідчого огляду, пред'явлення для впізнання, призначення і проведення судової експертизи, допиту; крім того, нею забезпечується дослідження як матеріальних, так і нематеріальних об'єктів.

Серед нематеріальних можна назвати: зміст показань, просторово-часові фактори, фізіологічні та психічні стани (здатність бачити, чути, виконувати певні дії за конкретних умов і протягом певного часу тощо).

Однак наведене вище не позбавляє цю слідчу дію самостійності, оскільки їй притаманні певні особливості, зокрема:

1) у ході відтворення обстановки та обставин події вчиняються дії, максимально наближені до тих, що мали (або могли мати) місце в дійсності під час розслідуваної події. Дослідження як такого у цій слідчій дії немає, незважаючи на те, що експеримент (дослід) зазвичай є частиною дослідницької роботи. Але за експерименту в умовах відтворення обстановки та обставин події здійснюються тільки спостереження й фіксація ходу дослідження (дослідницьких дій) та отримуваних результатів.

Мета цього дослідження - наочна демонстрація можливості (неможливості) перевірюваної події (дії);

 1. досліди в межах відтворення обстановки та обставин події здійснюються в умовах (обстановці) максимально наближених до тих, за яких відбувалася (могла відбуватися) перевірювана подія (дія). Забезпечення цього може вимагати реконструкції обстановки місця проведення слідчої дії, відтворення такого розташування об'єктів та осіб, яке вони займали в реальній ситуації;
 2. як будь-який інший дослід, дослід у відтворенні обстановки та обставин події передбачає неодноразове проведення пере-вірюваних дій (діянь) за відповідної ситуації. Умови відтворення обстановки та обставин події можуть змінюватись у певних межах, обумовлених логікою або запрограмованою альтернативністю умов ситуації (наприклад, у ході перевірки можливості чути мову (голос) завжди пропонують вимовляти фразу з різною силою). Така практика унеможливлює вплив сторонніх факторів і здатна забезпечити стабільність і достовірність отримуваних результатів;
 3. щодо різновиду відтворення обстановки та обставин події -перевірки показань на місці, додатковою особливістю можна назвати, по-перше, те, що для цієї слідчої дії обов'язковими є показання особи (обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка), отримані під час попередньо проведеного допиту; по-друге, повинно бути чітко визначено місце проведення слідчої дії, тобто місце вчинення розслідуваної події або окремого її епізоду; по-третє, особа, показання якої підлягають перевірці, вже, принаймні, один раз перебувала на цьому місці і сприймала його обстановку та об'єкти; по-четверте, у слідчого повинна бути тверда впевненість у потребі проведення саме цієї слідчої дії або через наявність відповідних сумнівів у правдивості отриманих від конкретної особи показань (зокрема від різних осіб), або за наявного у нього припущення про можливість отримання нової доказової інформації чи процесуального закріплення наявної (зокрема отриманої оперативним шляхом); по-п'яте, участь у цій слідчій дії особи, показання якої перевірятимуться, повинна бути винятково добровільною.

Відтворення обстановки та обставин події можна поділяти на різновиди за багатьма класифікаційними рубриками. Зокрема:

> За характером встановлюваної інформації на:

1) відтворення обстановки та обставин події, якими встановлюються факти, обставини, причинові зв'язки щодо загальновідомих відомостей;

2) відтворення обстановки та обставин події, якими встановлюється інформація щодо сфер конкретних наукових знань.

>   За періодичністю та обумовленістю проведення на:

1)   первинні відтворення обстановки та обставин події;

2)   повторні такі відтворення.

Повторне відтворення обстановки та обставин події проводиться, якщо в ході первинного не було дотримано необхідних процесуальних і тактичних умов або виникли обгрунтовані сумніви в достовірності його результатів.

Рішення про це приймається слідчим з його ініціативи або за клопотанням інших учасників, подеколи - за вказівкою прокурора або начальника слідчого підрозділу.

Про проведення повторного відтворення обстановки та обставин події складають мотивовану постанову.

>  За структурою і характером дослідних дій, відтворення обстановки та обставин події поділяють на:

1) якісно-явищні, тобто ті, що мають на меті встановити якіс- 
ну наявність або відсутність теоретично можливого явища;

2)    вимірювальні - є складнішими, ними ще виявляють 
кількісну визначеність (величину) відповідної властивості 
об'єкта;

3)  мисленнєві.

Мисленнєві відтворення обстановки та обставин події останнім часом набувають широкого застосування. їх іще називають логічними відтвореннями обстановки та обставин події. Належачи до сфери теоретичних знань, цей різновид відтворень утворює систему мисленнєвих процедур, що здійснюються над ідеалізованими об'єктами (приміром, поведінкою особи).

Виступаючи теоретичними моделями експериментальних ситуацій, логічні (мисленнєві) відтворення обстановки та обставин події сприяють і дозволяють прогнозувати: поведінку різноманітних суб'єктів, що беруть участь у слідчій дії; умови, які на неї впливають; можливі результати такої поведінки, а отже - намічати способи її корегування на практиці.

>  За ступенем активності дій людини, які, власне, спричинили потребу їх перевірки на:

1)  відтворення обстановки та обставин події для перевірки 
активних (умисних) дій;

2)   для перевірки ненавмисних, випадкових діянь;

3)   для перевірки явищ, подій тощо.

>   За сферою застосовуваних знань і характером отриманих результатів на:

 1. відтворення обстановки та обставин події з використанням для його проведення загальновідомих знань та відтворення з використанням спеціальних знань;
 2. психологічні відтворення обстановки та обставин події, тактичні відтворення;
 3. відтворення з позитивними результатами, відтворення обстановки та обставин події з негативними результатами.

>   Найбільш повним і поширеним у криміналістиці є поділ різновидів цієї слідчої дії за характером її завдань на: