Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

2. Підготовка до проведення відтворення обстановки та обставин події

Сторінки матеріалу:

 • 2. Підготовка до проведення відтворення обстановки та обставин події
 • Сторінка 2

Проведення відтворення обстановки та обставин події на практиці утворює суцільний комплекс правових, інформаційних, організаційних, тактичних і психологічних дій.

Для забезпечення успішності, ефективності й результативності здійснення цього об'ємного комплексу існує умовний поділ слідчої дії на дві стадії:

І. Підготовча стадія, яка, своєю чергою, поділяється на два етапи:

 1. підготування до слідчої дії до виїзду на місце її проведення;
 2. підготування до відтворення обстановки та обставин події після прибуття на місце її проведення, але до безпосереднього її виконання.

II. Робоча стадія.

На підготовчій стадії першого етапу, тобто до виїзду на місце проведення відтворення обстановки та обставин події слідчий: А. Визначає:

1.        Мету і вид відтворення обстановки та обставин події. 
Для цього ним вивчаються матеріали справи та всі обстави- 
ни, що обумовлюють проведення відтворення.

У разі потреби проведення перевірки показань на місці, слідчому обов'язково треба з'ясувати позицію особи, показання якої підлягають перевірці, для чого її додатково допитують, роз'яснюють сутність слідчої дії, порядок її проведення та ін.

2. Умови проведення відтворення обстановки та обставин 
події, зокрема:

•  час проведення слідчої дії. Час обумовлюється характером факту, що підлягає перевірці.

Вибір часу є суттєвим у разі, якщо в ході дослідження (дослідних дій) повинні бути дотримані часові та пов'язані з ними умови перебігу конкретних процесів, явищ тощо. Наприклад, треба дотримати ті ж умови інтенсивного руху транспорту і пішоходів на конкретній вулиці в конкретний час або за відповідних умов освітлення (штучного, природного, змішаного).

Не завжди період часу має збігатися в абсолютних показниках, але завжди повинен бути максимально наближеним за своїми характеристиками.

Коли ж перевірювана ситуація не залежить від конкретного часу, тоді час проведення слідчої дії визначається з урахуванням інших тактичних міркувань: послідовності або необхідності проведення інших слідчих дій; можливості (неможливості) збереження без змін обстановки місця проведення відтворення обстановки та обставин події; достатності інформації щодо проведення відтворення тощо;

•  місце проведення відтворення обстановки та обставин події.

Якщо перевірювану ситуацію обумовлено конкретним місцем, тоді відтворення повинно відбутися саме на ньому. Наприклад, існує потреба встановити видимість дорожного знака з місця водія транспортного засобу в умовах Т-подібного перехрестя і за наявності перешкод у вигляді листя від наявних на узбіччі перехрестя дерев.

Коли ж ситуацію не "прив'язано" до конкретного місця, то відтворення може проводитися де завгодно, навіть у кабінеті слідчого (наприклад, перевірити, як нападник тримав у руках ніж на момент нападу і куди завдавав ним жертві ударів);

 • зміст, черговість (послідовність) і способи дослідних чи інших дій під час відтворення;
 • потребу чи відсутність у реконструкції обстановки на місці проведення слідчої дії.

3. Потребу або відсутність у використанні під час відтворення 
матеріалів, предметів, речей (речових доказів або їх замінників).

Найкращим варіантом є вибір саме тих предметів, знарядь, що фігурують у матеріалах справи, особливо якщо сутність відтворення полягає у безпосередньому їх застосуванні. Наприклад, відтворення обстановки та обставин події на предмет перевірки можливості виготовлення особою фальшивих (особливо металевих) грошей за допомоги підробного кліше печатки - нумератора, вилученого у неї, з одного боку, доцільно провести саме з вилученим речовим доказом. Однак, це може призвести до його псування, а він повинен слугувати об'єктом подальшого експертного дослідження. Тому доцільно виготовити у цьому та схожих випадках для проведення відтворення копії, моделі (манекени, муляжі тощо), які максимально наближені або схожі з речовими доказами за ознаками та властивостями. Приміром, для перевірки відтворенням можливості виносу телевізора крізь лаз у стіні складу достатньо мати ящик з-під відповідної марки та моделі телевізора, а не сам телевізор.

Оскільки значення знарядь і предметів у проведенні дослідних дій є важливим, слідчому необхідно завчасно визначити (продумати) доиравлення цих об'єктів до місця проведення слідчої дій та перевірити їхній стан.

 1. Потребу або відсутність потреби використання у ході відтворення обстановки та обставин події відповідних технічних засобів для забезпечення транспортування, зв'язку, освітлення.
 2. Коло учасників слідчої дії, їхні кількість, властивості та обов'язки.

Завчасно слідчим визначається характер та обсяг інформації, яку доцільно і необхідно повідомити кожному з учасників відтворення обстановки та обставин події.

Б. Складає детальний письмовий план проведення відтворення обстановки та обставин події.

План повинен містити пункти про такі обставини:

•  місце і час проведення слідчої дії;

 • коло питань і запитань (у разі перевірки показань на місці), що підлягають з'ясуванню (перевірці);
 • кількість учасників, їхні завдання, розташування, послідовність дій, умови поведінки;

•    сутність дослідів, їхні послідовність, варіантність із прив'язкою до конкретних виконавців та учасників;

 • заходи із забезпечення явки учасників, транспортування їх і предметів, знарядь, матеріалів - необхідних для відтворення;
 • техиіко-криміналістичні засоби зв'язку, освітлення, фіксації результатів тощо;

•  заходи безпеки та ін.

В. Виконує такі організаційні дії:

 1. вживає заходів для придбання об'єктів, необхідних для реконструкції обстановки і місця відтворення обстановки та обставин події;

2)   готує необхідні для дослідів речові докази або їх замінники;

 1. готує самостійно або дає доручення щодо забезпечення слідчої дії технічними засобами її проведення та фіксації результатів:

 

 • валізу слідчого, фото-, кінофіксувальні, відео-, звукозаписувальні засоби;
 • освітлювальні пристрої, засоби зв'язку (рацію, мобільні телефони, гучномовці, свистки, сигнальні прапорці, ракетниці тощо);

4)  узгоджує взаємодію з працівниками міліції чи інших 
служб стосовно:

•  доправлення на місце проведення слідчої дії підконвойних осіб;

•  охорону місця проведення дослідів чи інших дій;

•  убезпечення проведення відтворення обстановки та обставин події;

 1. попереджає адміністрацію, юридичних осіб чи власників приміщень про майбутню слідчу дію, що відбуватиметься на їхній території чи в їхньому помешканні;
 2. забезпечує явку у визначений час і місце учасників відтворення, пересування їх на місці і з нього після завершення слідчої дії.

На цьому ж етапі слідчий у разі потреби може попередньо самостійно ознайомитися (безпосередньо виїхати) з місцем проведення відтворення обстановки та обставин події. Це дозволить йому внести корективи до плану, уточнити кількість учасииків і роль кожного з них. З цією ж метою можуть бути проведені допити свідків чи інших осіб.

Після прибуття на місце відтворення обстановки та обставин події, але до його початку, слідчий також повинен виконати низку підготовчих дій:

1)  оглянути місце проведення дослідних дій чи місця пере- 
вірки показань на ньому;

2)   уточнити зміни в обстановці;

3)   у разі потреби реконструювати обстановку;

4)  перевірити відповідність умов проведення відтворення 
умовам перевірюваної події або показань.

Тут можуть враховуватись і пояснення та зауваження учасників, показання яких будуть перевірятись у ході відтворення (свідків, потерпілих, підозрюваного, обвинуваченого), але тільки після роз'яснення їм та іншим учасникам їхніх прав та обов'язків, мети слідчої дії, попередження про нерозголошення відомостей слідства;

 1. впевнившись у відповідності обстановки проведення слідчої дії реальній, тобто тій, що мала місце під час вчинення злочину, слідчий організовує охорону цього місця та убезпечення її учасників;
 2. далі слідчий інструктує і розташовує на місці учасників слідчої дії, визначає сигнали і засоби зв'язку між ними;
 3. у разі потреби попередньо фіксує обстановку місця відтворення (фотозніманням або відеозаписом) - як негайно після прибуття на місце слідчої дії, так і після його реконструкції, коли така проводилася;
 4. щодо виїзду на місце перевірки показань, безпосередньо перед виїздом на пропозицію слідчого особа, показання якої буде перевірено, у присутності понятих та інших учасників повинна пояснити, куди і яким маршрутом треба туди рухатись.

 

3. Тактика відтворення обстановки та обставин події

Тактичні прийоми відтворення обстановки та обставин події багато в чому обумовлюються видом і змістом дослідних дій.

Водночас існує комплекс процесуальних і тактичних правил (рекомендацій) щодо проведення цієї слідчої дії. Частково про них уже зазначалося.

До процесуальних правил належать такі:

1) у проведенні відтворення обстановки та обставин події обов'язковою є участь понятих. Як уже було зазначено, їхня кількість визначається характером дослідів і просторовим розташуванням учасників слідчої дії;

 1. необхідною є участь фахівця у випадках, коли їхні спеціальні знання можуть бути використані для відтворення, а також для визначення місця розташування учасників або їхніх поз - у разі визначення пози потерпілого під час його поранення тощо;
 2. доцільною є присутність осіб, показання яких перевіряються дослідами; якщо перевіряються їхні показання на місці чи коли експериментом перевіряється можливість певних осіб бачити або чути щось, їхня участь у слідчій дії є обов'язковою;
 3. хід і результати проведення відтворення обов'язково протоколюються та фіксуються іншими допоміжними способами, як це передбачено КПК України;
 4. у ході перевірки показань на місці чи у спосіб дослідів неприпустимо відтворювати цинічні дії чи дії, що загрожують безпеці присутніх осіб, принижують їхні честь і гідність. Про такі дії особа може тільки розповісти у ході відтворення обстановки та обставин події;
 5. слідчий не повинен допускати у своїх діях чи запитаннях навідних указівок чи слів.

До тактичних правил проведення відтворення обстановки та обставин події належать такі.

1. Відтворення має бути проведено в умовах, максимально наближених до умов реального перебігу досліджуваної події (діянь):

•  у тому ж місці, особливо якщо це, як уже наголошувалось, обумовлено ситуацією події, а зміна місця призведе до спотворення перебігу і результатів дослідів;

•   за тієї ж або реконструйованої обстановки;

•   у той же час (період року, доби тощо);

•   за таких самих умов освітлення (вид та інтенсивність);