Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Список використаних джерел

 1.  Зеленцов, А. Б. Административно-правовой спор (теоретикометодологические подходы к исследованию) [Текст] / А. Б. Зеленцов // Правоведение. - 2000. - № 1. - С. 79.
 2.  Інструкція про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] : Наказ МВС України від 22.03.2005 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 3.  Іншин, М. І. Правові питання розвитку службово-трудових відносин в сфері державної служби України [Текст] / М. І. Ін- шин // Право і безпека. - 2002. - № 4. - С. 67-71.
 4.  Ківалов, С. В. Державна служба в Україні [Текст] : підручник / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. - Одеса : Юрид. л-ра, 2003. - 368 с.
 5.  Ківалов, С. В. Закон про державну службу [Текст] : наук.-практ. комент. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. - Одеса : Фенікс, 2007. - 316 с.
 6.  Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : наук.- практ. комент. / за заг. ред. О. М. Пасенюка. - К., 2009.
 7.  Кодекс доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави [Електронний ресурс] : Проект Закону України // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 8.  Кодекс законів про працю [Текст] : від 10.12.1971 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. - 1971. - Дод. до № 50. - Ст. 375.
 9.  Кодекс професійної етики суддів [Текст] // Вісн. Верхов. Суду України. - 2000. - № 2 (18). - С. 46.
 10.  Коліушко, І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні [Текст] / І. Б. Коліушко. - К. : Факт, 2002. - С. 208.
 11.  Коліушко, І. Про запровадження у сферу виконавчої влади посад державних політичних діячів [Текст] / І. Коліушко, В. Тимощук // Право України. - 2000. - № 2. - С. 10-14.
 12.  Комзюк, А. Т. Застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників органів внутрішніх справ, які вчинили адміністративні проступки [Текст] / А. Т. Комзюк // Вісн. ун-ту внутр. справ. - 1999. - Вип. 8. - С. 101-104.
 13.  Конституція України [Текст] : прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради України 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
 14.  Концепція реформи адміністративного права України [Текст] : (проект) / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла // Адміністративне право України. - Одеса, 2001.
 15.  Костюк, С. А. Теорія права [Текст] : курс лекцій / С. А. Костюк.
 •  К. : Вентурі, 1996.
 1.  Кримінальний кодекс України [Текст] : від 05.04.2001 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.
 2.  Кудрявцев, С. В. Конфликт и насильственное преступление [Текст] / С. В. Кудрявцев. - М. : Наука, 1991.
 3.  Куйбіда, Р. О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи [Текст] : монографія / Р. О. Куйбіда. - К. : Атіка, 2004.
 4.  Курилов, В. И. Аттестация и личность работника в советском трудовом праве [Текст] / В. И. Курилов. - Владивосток, 1983.
 5.  Ликург. Речь против Леократа [Текст] / Ликург // Вестн. древ. истории. - 1962. - № 2. - С. 79.
 6.  Лупарев, Е. Б. Понятие и признаки административно-правового спора [Текст] / Е. Б. Лупарев // Журн. рос. права. - 2002. - № 2.
 •  С. 48.
 1.  Лупарев, Е. Б. Административно-правовые споры с участием органов местного самоуправления [Текст] / Е. Б. Лупарев // Гос. власть и местное самоуправление. - 2002. - № 4. - С. 28-31.
 2.  Малиновський, В. Я. Державна служба: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. - К. : Атіка, 2003.
 3.  Манохин, В. М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование [Текст] / В. М. Манохин. - М. : Юристь, 1997.
 4.  Матиевский, М. Д. Заявление в суде административно-правового спора как реализация конституционного права на защиту [Текст] / М. Д. Матиевский // Процессуальные средства реализации конституционного права на судебную и арбитражную защиту. - Калинин, 1982.
 5.  Матузов, М. И. Личность. Право. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права [Текст] / М. И. Матузов. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1972.
 6.  Мицкевич, А. В. Субъекты советского права [Текст] / А. В. Мицкевич. - М. : Юрид. лит., 1962.
 7.  Митний кодекс України [Електронний ресурс] : від 11.07.2002 р. // Офіц сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 8.  Муніципальне право України [Текст] : підручник / за ред.

В.  Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 348 с.

 1.  Негру, Ф. П. Научно-технический прогресс и трудовой договор [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ф. П. Негру. - М., 1972.
 2.  Нижник, Н. Політична культура державних службовців [Текст] /

Н.  Нижник // Вісн. держ. служби України. - 1998. - № 1. - С. 64-70.

 1.  Николаева, Л. А. Судебный надзор за законностью в государственном управлении [Текст] / Л. А. Николаева. - Л., 1973.
 2.  Новоселов, В. И. Правовое положение граждан в отраслях государственного управления [Текст] / В. И. Новоселов. - Саратов, 1977.
 3.  Общая теория государства и права [Текст] / отв. ред. М. Н. Марченко. - М. : Зерцало, 2000.
 4.  Общая теория права и государства [Текст] : учебник / под ред.

В.  В. Лазарева. - М. : Юристь, 2001.

 1.  Осадчий, А. Ю. Публічно-правовий спір [Текст] / А. Ю. Осадчий // Право України. - 2005. - № 3. - С. 22.
 2.  Осадчий, А. Ю. Публічно-правовий спір як предмет адміністративного судочинства [Текст] / А. Ю. Осадчий // Актуальні проблеми держави і права. - 2007. - Вип. 32. - С. 46.
 3.  Основы государства и права [Текст] / под ред. О. Е. Кутафина.
 •  М. : Юристь, 2001.
 1.  Пахомов, І. М. Адміністративно-правові питання державної служби в СРСР [Текст] / І. М. Пахомов. - К. : Вид-во Київ. унту, 1971. - 128 с.
 2.  Пахомов, І. М. Адміністративна реформа: як її розуміти? (Роздуми над книгою) [Текст] / І. М. Пахомов // Право України. - 2001. - № 3. - С. 144-146.
 3.  Петренко, О. С. Формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /

О.  С. Петренко. - Дніпропетровськ, 2008. - С. 9.