Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Список використаних джерел

Сторінки матеріалу:

 1.  Абрамов, С. Н. В советском праве не может быть административного иска [Текст] / С. Н. Абрамов // Соц. законность. - 1974.
 •  № 3.
 1.  Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис) [Текст] / І. Б. Коліушко, В. Б. Авер'янов, В. П. Тимощук та ін. - К. : Факт, 2001.
 2.  Адміністративне право України [Текст] : підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова. - Одеса : Юрид. л-ра, 2003.
 3.  Адміністративне судочинство України [Текст] : підручник / за заг. ред. О. М. Пасенюка. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - С. 444.
 4.  Алексеев, С. С. Право и управление в социалистическом обществе (общетеоретические вопросы) [Текст] / С. С. Алексеев // Сов. государство и право. - 1973. - № 6. - С. 13.
 5.  Алехин, А. П. Административное право Российской Федерации [Текст] / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов. - М. : Зерцало, 1996.
 6.  Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика [Текст] : монография / Г. В. Атаманчук.
 •  М. : Изд-во РАГС, 2004.
 1.  Бандурка, О. М. Адміністративний процес [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. - К. : Літера ЛТД, 2001.
 2.  Бахрах, Д. Н. Административное право [Текст] / Д. Н. Бахрах. - М.,

1997.

 1.  Битяк, Ю. П. Державні секретарі в системі органів виконавчої влади [Текст] / Ю. П. Битяк, О. В. Петришин // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2001. - Вип. 1. - С. 91-98.
 2.  Битяк, Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади [Текст] : монографія / Ю. П. Битяк. - Х. : Право, 2007.
 3.  Біла, Л. Р. Види державних посад: проблеми теорії та правового регулювання [Текст] / Л. Р. Біла // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. - Одеса : Юрид. л-ра, 2007. - Вип. 35.
 4.  Біла, Л. Р. Основні етапи проходження державної служби та їх правове забезпечення [Текст] / Л. Р. Біла // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. - Одеса : Юрид. л-ра,
 1. - Вип. 11. - С. 358-363.
 1.  Большой юридический словарь [Текст] / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. - М. : Инфра-М, 2001.
 2.  Боннер, А. Т. Некоторые вопросы производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений [Текст] /

А.  Т. Боннер // Правоведение. - 1964. - № 1.

 1.  Бринцев, В. Д. Адміністративне судочинство: нормативна база, судові прецеденти, коментарі, зразки процесуальних документів [Текст] / В. Д. Бринцев. - Х. : Ксилон, 2002.
 2.  Бутнев, В. В. Спор о праве - организационно-охранительное отношение [Текст] / В. В. Бутнев // Проблемы защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство.
 •  Ярославль, 1981.
 1.  Бутнев, В. В. Спор об ответственности как категория правовой науки [Текст] / В. В. Бутнев // Актуальные вопросы укрепления правовой основы государственной и общественной жизни. - Л., 1982.
 2.  Василенко, И. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия [Текст] : учеб. пособие / И. Василенко. - Изд. 2-е, перераб. и доп.
 •  М. : Логос, 2000. - 200 с.
 1.  Великий тлумачний словник української мови [Текст] / голов. ред. В. Т. Бусел. - К. : Ірпінь : ВТФ "Перун", 2005. - 1728 с.
 2.  Габричидзе, Б. Н. Служебное право [Текст] : учеб. для юрид. вузов / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский. - М. : Изд.-торг. корпорация "Дашков и К", 2003.
 3.  Голосніченко, І. П. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень [Текст] / І. П. Голосніченко // Право України. - 1998. - № 11. - С. 21-22.
 4.  Голосніченко, І. П. Напрямки реформування адміністративного права України [Текст] / І. П. Голосніченко // Право України.
 •  1998. - № 8. - С. 9-13.
 1.  Голосніченко, І. П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права [Текст] / І. П. Голосніченко.
 •  К. : Вища шк., 1991. - 207 с.
 1.  Гражданский процессуальный кодекс Украины [Текст] : науч.- практ. коммент. - X. : Консум, 1999.
 2.  Грошевой, Ю. М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие [Текст] / Ю. М. Грошевой. - X., 1986.
 3.  Гуменюк, В. А. Становлення публічної служби в Україні [Текст] / В. А. Гуменюк // Актуальні проблеми державного управління :

зб.  наук. пр. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДу "Магістр", 2006. - Вип. 2 (29).

 1.  Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку [Текст] / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К. : Ін Юре, 1999.
 •  272 с.
 1.  Державне управління: проблеми публічно-правової теорії та практики [Текст] / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К. : Факт, 2003.
 2.  Державне управління: теорія і практика [Текст] / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К. : Юрінком Інтер, 1998.
 3.  Державне управління в Україні [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К. : НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 1999.
 4.  Державне управління в умовах адміністративної реформи в Україні [Текст] / за заг. ред. Н. Р. Нижник, О. Д. Крупчана. - К.,
 1. - 95 с.
 1.  Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування [Текст] / за заг. ред. О. Ю. Оболенського. - Хмельницький : Поділля, 1999. - 570 с.
 2.  Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету [Текст] : Постанова КМУ від 20 трав. 2009 р. № 482 // Офіц. вісн. України. - 2009. - № 37.
 •  Ст. 1253.
 1.  Дисциплінарний статут прокуратури України [Електронний ресурс] : Постанова Верхов. Ради України від 06.11.1991 р. № 1796-ХІІ // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 2.  Дмитриев, Л. И. Введение в общую теорию конфликтов [Текст] / Л. И. Дмитриев, В. Н. Кудрявцев, Н. В. Кудрявцев. - М., 1993.
 3.  Дубенко, С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні [Текст]   / заг.  ред. Н.  Р.    Нижник,     С.   Д.   Дубенко. -  К. : Вид.

Дім "Ін Юре", 1999.

 1.  Елисейкин, П. Ф. О классификации дел, рассматриваемых в порядке гражданского производства [Текст] / П. Ф. Елисейкин // Учен. зап. Дальневост. ун-та. - Владивосток, 1965. - Вып. 12.
 2.  Елисейкин, П. Ф. Процессуальное понимание спора о праве и его критика [Текст] / П. Ф. Елисейкин // Проблемы защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство.
 •  Ярославль, 1981.
 1.  Елисейкин, П. Ф. Спор о праве как общественное отношение [Текст] / П. Ф. Елисейкин // Вопросы эффективности судебной защиты субъективных прав. - Свердловск, 1978.
 2.  Етика поведінки державних службовців [Текст]. - К. : Асоц. держ. службовців, 1999.
 3.  Жеребин, В. С. Правовая конфликтология [Текст] / В. С. Жере- бин. - Владимир, 1998.
 4.  Жеруолис, И. А. Сущность советского гражданского процесса [Текст] / И. А. Жеруолис // Учен. зап. высш. учеб. завед. Лит. ССР. - Сер. Право. - Вильнюс, 1969. - Т. 7, вып. 2. - С. 94

98.

 1.  Загряцков, М. Д. Административная юстиция и право жалобы в теории и законодательстве [Текст] / М. Д. Загряцков. - М. : Право и жизнь, 1995.
 2.  Зайцев, И. М. Гражданская процессуальная форма: понятие, содержание, значение [Текст] / И. М. Зайцев, Н. А. Рассохатская // Государство и право. - 1995. - № 2.
 3.  Зайцев, И. М. Сущность хозяйственных споров [Текст] / И. М. Зайцев. - Саратов, 1974.
 4.  Зайцев, И. М. Хозяйственный спор как охранительное правоотношение [Текст] / И. М. Зайцев // Проблемы защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. - Ярославль, 1981.
 5.  Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта [Текст] /

А.  Г. Здравомыслов. - М., 1996.