Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Список використаних джерел

Публічна служба в країнах ЄС [Текст] / Л. Л. Прокопенко, І. А. Шабатіна // Публічне адміністрування: теорія та практика: електр. зб. наук. пр. - 2009. - Вип. 1 (1).
 •  Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України [Текст] / за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика. - К. : Конус-Ю, 2007. - 735 с.
 •  Рачинський, А. П. Статус державних службовців в Україні: теоретико-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук / А. П. Рачинський. - К., 2000.
 •  Рішення Конституційного Суду України від 11.12.2007 р. № 12-рп/2007 [Електронний ресурс] // Офіц. сайт Конституц. Суду України. - Режим доступу: ccu.gov.ua.
 •  Рішення Конституційного Суду України від 16.10.2007 р. № 8-рп/2007 [Електронний ресурс] // Офіц. сайт Конституц. Суду України. - Режим доступу: ccu.gov.ua.
 •  Рішення Конституційного Суду України від 29.01.2008 р. № 2-рп/2008 [Електронний ресурс] // Офіц. сайт Конституц. Суду України. - Режим доступу: ccu.gov.ua.
 •  Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 р. № 10- рп/99 [Електронний ресурс] // Офіц. сайт Конституц. Суду України. - Режим доступу: ccu.gov.ua.
 •  Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 р. № 6-рп/2007 [Електронний ресурс] // Офіц. сайт Конституц. Суду України. - Режим доступу: ccu.gov.ua.
 •  Рішення Конституційного Суду України від 18.04.2000 р. № 5-рп/2000 [Електронний ресурс] // Офіц. сайт Конституц. Суду України. - Режим доступу: ccu.gov.ua.
 •  Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2001 р. № 16-рп/2001 [Електронний ресурс] // Офіц. сайт Конституц. Суду України. - Режим доступу: ccu.gov.ua.
 •  Рішення Конституційного Суду України від 08.07.2003 р. № 15-рп/2003 [Електронний ресурс] // Офіц. сайт Конституц. Суду України. - Режим доступу: ccu.gov.ua.
 •  Рішення Конституційного Суду України від 13.10.2005 р. № 9-рп/2005 [Електронний ресурс] // Офіц. сайт Конституц. Суду України. - Режим доступу: ccu.gov.ua.
 •  Российское законодательство Х-ХХ веков [Текст] : в 9 т. Законодательство древней Руси. - М., 1984. - Т. 1.
 •  Савенко, М. Проблеми встановлення юрисдикції адміністративних судів [Текст] / М. Савенко // Укр. право. - 2003. - № 1.
  •  С. 157-158.
  1.  Салищева, Н. Г. Административный процесс в СССР [Текст] /

  Н.  Г. Салищева. - М., 1964.

  1.  Салищева, Н. Г. Гражданин и административная юрисдикция. [Текст] / Н. Г. Салищева. - М., 1961.
  2.  Скакун, О. Ф. Теория государства и права [Текст] : учебник / О. Ф. Скакун. - Х. : Консум : Ун-т внутр. дел, 2000.
  3.  Старилов, Ю. Н. Курс общего административного права [Текст] : в 3 т. - Т. II: Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная юстиция. - М. : Норма-Инфра, 2002. - 600 с.
  4.  Старилов, Ю. Н. Служебное право [Текст] / Ю. Н. Старилов.
  •  М., 1996.
  1.  Старилов, Ю. Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы [Текст] / Ю. Н. Старилов. - М., 2001.
  2.  Старилов, Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: Теоретико-правовое исследование [Текст] / Ю. Н. Ста- рилов. - Воронеж : Изд-во Воронеж. у-та, 1996.
  3.  Стефанюк, В. Адміністративний процесуальний кодекс України. Яким йому бути? [Текст] / В. Стефанюк // Право України.
  •  1999. - № 12. - С. 17.
  1.  Студеникина, М. С. Государственный контроль в сфере управления [Текст] / М. С. Студеникина. - М., 1974. - С. 139.
  2.  Сырых, В. М. Теория государства и права [Текст] : учебник. - М. : Юстицинформ, 2001.
  3.  Тарусина, Н. Н. Конфликт и конфликтность - понятия юрисдикционного процесса [Текст] / Н. Н. Тарусина // Проблемы понятийного аппарата наук гражданского и процессуального права. - Ярославль, 1987.
  4.  Тарусина, Н. Н. О теоретических предпосылках исследования понятия "спор о праве" [Текст] / Н. Н. Тарусина // Проблемы защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. - Ярославль, 1981.
  5.  Теория государства и права [Текст] / под ред. В. М. Корельско- го, В. Д. Перевалова. - М. : Норма-Инфра, 1998.
  6.  Теория государства и права [Текст] : учеб. для вузов / под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. - М.: Юнити- Дана : Закон и право, 2001.
  7.  Термінологічний словник з управління персоналом органів внутрішніх справ України [Текст] / [уклад. Н. П. Матюхіна] ; за заг. ред. О. М. Бандурки. - Х. : Ун-т внутр. справ, 2000.
  8.  Тихомиров, Ю. А. Коллизионное право [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Тихомиров. - М., 2000.
  9.  Тихомиров, Ю. А. Юридическая коллизия, власть и правопорядок [Текст] / Ю. А. Тихомиров // Государство и право. - 1994.
  •  № 1. - С. 11.
  1.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 01.03.2007 р.
  2.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 р.
  3.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 02.04.2008 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 2660210.
  4.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 03.07.2008 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 2905316.
  5.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 04.12.2008 р.
  6.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 05.03.2008 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 1884592.
  7.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 05.07.2007 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 1093907.
  8.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 1883294.
  9.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 08.02.2007 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 559258.
  10.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 10.04.2008 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 2123581.
  11.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 11.11.2008 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 3027389.
  12.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 14.12.2006 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 413682.
  13.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 17.04.2007 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 906217.
  14.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 17.07.2008 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 3175911.
  15.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 17.07.2008 р, реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 2895726.
  16.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 18.10.2007 р.
  17.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 18.12.08 р.
  18.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 20.09.07 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 1153306.
  19.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 22.05.2008 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 2515746.
  20.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 23.08.2007 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 1120374.
  21.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 24.10.2006 р., реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 413382.
  22.  Фойницкий, И. Я. Курс уголовного судопроизводства [Текст] / И. Я. Фойницкий. - СПб., 1996. - Т. 1.
  23.  Хаманева, Н. Ю. Теоретические проблемы административноправового спора [Текст] / Н. Ю. Хаманева // Государство и право.
  •  1998. - № 12. - С. 30-31.
  1.  Харитонова, О. І. Адміністративне право як прояв публічного права [Текст] / О. І. Харитонова // Наук. пр. Одес. нац. юрид. акад. - 2002. - С. 230.
  2.  Цельєв, Д. В. Міліція як інститут громадянського суспільства [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Цельєв. - К.,

  1998.

  1.  Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : від 16.01.2003 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www. rada.gov.ua.
  2.  Цивільно-процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : від 18.03.1004 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  3.  Чечот, Д. М. Неисковые производства [Текст] / Д. М. Чечот. - М., 1973.
  4.  Щеглов, В. Н. Иск в судебной защите гражданского права [Текст] : лекции для студентов / В. Н. Щеглов. - Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1987.
  5.  Энциклопедический юридический словарь [Текст] / под общ. ред. В. Е. Крутеник. - М. : Инфра-М, 1998.
  6.  Юридическая конфликтология [Текст] / РАН, Центр конфликтолог. исслед. - М., 1995.
  7.  Юридический конфликт: процедуры разрешения [Текст] / РАН, Центр конфликтолог, исслед. - М., 1995.
  8.  Юридический словарь [Текст] : в 2 т. - М. : Юрид. лит., 1956. - Т. 1.