Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

5. Характеристика окремих видів судового допиту

Сторінки матеріалу:

  • під час допиту особи будь-якого процесуального статусу, якщо вона перебуває в тяжкому чи небезпечному для життя стані. Тобто, коли з цих причин повторний допит у майбутньому стане неможливим;
  • потерпілих у справах про зґвалтування (оскільки згодом часто вони схильні до кардинальної зміни своїх початково об-винувачувальних показань на виправдувальні);
  • потерпілих від злочинів, що вчиняються на ґрунті конфліктів між членами сім'ї або родичами (бо згодом є ймовірними їхня змова та принципова зміна показань);
  • свідків, які є єдиними очевидцями злочину (позаяк на них згодом можуть вплинути заінтересовані особи, що призведе до суттєвої зміни ними показань);
  • потерпілих і важливих свідків, якщо вони найближчим часом повинні виїхати, наприклад, у тривале відрядження (цією дією наперед усувається потреба їхніх повторних допитів чи очних ставок);
  • підозрюваних (обвинувачених), які готові дати правдиві показання у справах про тяжкі злочини, про що можна дізнатися з попередньої розмови, отримання пояснень тощо (це особливо важливо на початкових фазах допиту, а тому треба мати напоготові відеозаписувальну апаратуру);
  • підозрюваного (обвинуваченого), коли у слідчого з'явилися переконливі докази його вини або які спростовують неправдиве алібі - з тим, щоб додатково зафіксувати процес викриття і факт визнання особою своєї вини;
  • допиту малолітнього, чиї мовні та конклюдентні особливості важко передати у протоколі слідчої дії;

-     коли проводиться допит за окремим дорученням;

  • для фіксації допиту осіб, яких було піддано дослідженню судово-психіатричної експертизи;

-     у випадках, коли залучається перекладач;

  • під час очної ставки, коли є підстави для очікування пове-дінкових ексцесів, зокрема агресії з боку допитуваних (відеоза-пис буде стимул ювальиим фактором, зрештою, зафіксує агресію чи щось подібне, хоча ніщо не перешкоджає слідчому запросити до кабінету конвоїра чи працівника міліції).

Звичайно під час допиту або очної ставки можуть виникати й інші ситуації, за яких застосування відеозапису є тактично доцільним.

Певні особливості має складання протоколу очної ставки.

Показання осіб, допитаних на очній ставці, записуються до протоколу в тій послідовності, в якій вони давалися. Можливий інший варіант - аркуш по вертикалі поділяється на дві частини, на одній з них записують показання одного допитуваного, а на іншій - іншого. Кожний з допитуваних на очній ставці підписує протокол у кіпці та кожну сторінку, або лише свої показання на конкретній сторінці. Протокол підписують також інші особи, які були присутні на очній ставці.

Література

Абдулаев М. И., Порубов Д. И., Рагимов И. Л. и др. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации: Учебное пособие.- Баку, 1993.

Бахарев Я. В. Очная ставка. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы.- Казань!1982.

Бахін В. П., Весельськш В. И. Тактика допиту: Навчальний посібник,- К., 1997.

Биленчук П. Д., Ермаков А. О., Чаюк В. К. Памятка следователю по
 

 

 
сбору информации о личности несовершеннолетнего обвиняемого.-К., 1981.

Біпенчук П. Д. Криміналістика: Підручник.- К.: Атіка, 2001.

Билеичук П. Д., Рощии Д. И. Изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии: Учебное пособие.-К., 1991.

Біпенчук П. Д. Криміналістичне дослідження обвинуваченого: Монографія.- К., 1994.

Гончаренко В. Г., Сокиран Ф. М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві: Навчальний посібник.- К., 1994.

Карнеева Л. М. Особенности допроса несовершеннолетних.-Волгоград, 1978.

Карнеева Л. М., Соловьев А. Б. и др. Допрос подозреваемого и обвиняемого.- М., 1959.

Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология: Учебное пособие.-X., 1999.

Лукашевич В. Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования.- К., 1993.

Питерцев С. К., Степанов А. А. Тактика допроса на предварительном следствии и суде.- СПб., 2001.

Ратинов Д. Р., Скотникова Т. А. Самооговор (происхождение, предотвращение и разоблачение ложных показаний).- М., 1973.

Сафин Н. Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном судопроизводстве.- Казань, 1990.

Скригонюк М. Г Криміналістика: Підручник.- К.: Атіка, 2007.

Центров Е. Е. Криминалистическое учение о потерпевшем.- М., 1988.

Шепітько В. В. Тактика допиту: Текст лекцій.- X., 1992. Шепітько В. Ю. Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у криміналістиці.- X., 1995.