Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Сторінки матеріалу:

1.  Конституція України : Закон України. Прийнятий на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР

2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів : Паризький акт від 24 липня 1971 р.

3. Бюджетний кодекс України : Закон України від 21 червня 2001 р. № 2542-Ш

4. Водний кодекс України : Закон України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР

5. Гірничий закон України : Закон України від 6 жовтня 1999 р. № 1127-XIV

6. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII

7.  Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції : Схвалена постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. № 3757-XII

8.  Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право . Прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р.

9.  Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми : Прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р.

10.  Договір про закони щодо товарних знаків : Міжнародний договір від 27 жовтня 1994 р., м. Женева. Ратифіковано Законом № 380/95-ВР від 13 жовтня 1995 р.

11. Європейська хартія місцевого самоврядування : Документ Ради Європи від 15 жовтня 1985 р.

12. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-Ш

13.  Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати : Міжнародний договір. Введено в дію з 1 січня 2000 р.

14. Класифікація організаційно-правових форм господарювання : Класифікатор : Затверджено та введено в дію наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 22 листопада 1994 р. №288

15. Кодекс законів про працю України : Затверджено Законом від 10 грудня 1971 р. № 322-УШ

16.  Кодекс професійної етики аудиторів України : Документ Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. №73

17.  Кодекс торговельного мореплавства України : Закон України від 23 травня 1995 р. № 176/95

18.  Кодекс України про надра : Закон України від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР

19. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок : Мсждународный договор от 12 октября 1929 г.

20.  Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о чеках : Международный договор от 19 марта 1931 г.

21.  Конвенция о гербовом сборе в отношении чеков : Международный договор от 19 марта 1931 г.

22.  Конвенция  о  международных  переводных  векселях  и  международных  простых  векселях  : Международный договор от 9 декабря 1988 г.

23.  Конвенция Организации Обьединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах : Международный договор от 11 декабря 1995 г.

24.  Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі  : Підписана в Женеві 7 червня 1930 р.

25.  Конвенція про гербовий збір стосовно нереказних векселів і простих векселів : Підписана в Женеві 7 червня 1930 р.

26. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності: Підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 р. та змінена 2 жовтня 1979 р.

27.  Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі  : Підписана в Женеві 7 червня 1930 р.

28.  Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-111

29. Лісовий кодекс України : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3852-XII

30. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р.

31. Международные правила по инкассо (редакция 1995 года) : Международный договор / Международная торговая палата, 1 января 1996 г. № 522

32. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку : Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. № 49-р.

33. Митний кодекс України : Закон України від 11 липня 2002 р. № 92-ІУ

34. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин від 2 грудня 1961 р.

35.  Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення : Вчинено в Римі 26 жовтня 1961 р.

36.  Міжнародні правила по тлумаченню термінів "Інкотермс" (редакція 1990 р.)

37.  Національні нормативи аудиту : Документ Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. № 73

38.  Об утверждении Государственного классификатора Украины : Приказ Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Украины от 22 октября 1996 г. № 441

39 Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначений и товаров народного потребления по качеству : Постановление Государственного арбитража при Советс Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7

40. О введений в действие положення о фирме : Постановлсние Центрального Исполнитсльного Комитета и Совета Народних Комиссаров Союза ССР от 22 июня 1927 г.

41. Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду : Закон Союзу РСР від 23 листопада 1989 р.№ 810-1

42.  Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР

43.  О трудовых коллективах и повышении их роли в управлений предприятиями, учреждениями, организациями : Закон СССР от 17 июня 1983 г. № 9500-Х

44. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.

45.  Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики : Указ Президента України від 18 березня 2003 р. № 225/2003

46.  Питання державного оборонного замовлення : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. №2244

47. Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України : Указ Президента України від 21 квітня 1998 р. №335/98

48.  План рахунків бухгалтерського обліку банків України : Постанова Правління Національного банку України від 21 листопада 1997 р. № 388

49.  Повітряний кодекс України : Закон України від 4 травня 1993 р. № 3167-XII

50.  Положення про порядок відчуження від держави засобів виробництва, що с державною власністю і закріплені за державним підприємством : Затверджено наказом Фонду державного майна України від 2 грудня 1992 р. №530

51.  Положення про ротацію членів аудиторської палати України : Протокол Ради Спілки аудиторів України від 26 лютого 1999 р. № 2

52.  Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об'єднаннями, підприємствами, організаціями і установами : Затверджено постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30 грудня 1975 р. № 121

53.  Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації і приватизації : Затверджено Указом Президента України від 11 травня 1994 р. № 224/94

54.  Правила випуску та обігу фондових деривативів : Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 1997 р. № 13

55.  Правила повітряних перевезень вантажів : Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 2003 р. №793

56.  Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ

57.  Про адвокатуру : Закон України від 19 грудня 1992 р. № 2887-XII

58.  Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-ХІІ

59.  Про архітектурну діяльність : Закон України від 20 травня 1999 р. № 687-ХІУ

60. Про аудиторську діяльність : Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ

61.  Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III 61і. Про банкрутство : Закон України від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ

62.  Про благодійництво та благодійні організації : Закон України від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР

63.  Про боротьбу з корупцією : Закон України від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР

64.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. №996-ХІУ

65.  Про видавничу справу : Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР

66.  Про виключну (морську) економічну зону України : Закон України від 16 травня 1995 р. № 162/95-ВР

67. Про виконавче провадження : Закон України від 21 квітня 1999 р. № 606-ХІУ

68.  Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку  :  Закон України від 8 лютого  1995 р. № 39/95-ВР

69. Про випуски облігацій внутрішніх державних позик : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р.№80

70. Про випуск казначейських зобов'язань : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 15 70 і. Про вищу освіту : Закон України від 17 січня 2002 р. № 2984-III

71.  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України в редакції від 30 червня 1999 р. № 784-ХІV

72. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань : Закон України від 22 листопада 1996р.№543/96-ВР

73.  Про відпустки : Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР

74. Про власність : Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ

75.  Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України : Закон України від 17 травня 2001 р. №2413-111

76.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування : Закон України від 2 березня 2000 р. № 1523-ПІ

77. Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" : Закон України від 5 лютого 1998 р. № 83/98-ВР

78. Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" : Закон України від 18 листопада 1997 р. № 639/97-ВР

79.  Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна" : Закон України від 15 вересня 1995р.№326/95-ВР

80.  Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна" : Закон України від 23 грудня 1997 р. №768/97-ВР

81.  Про внесення змін до Закону України "Про підприємства в Україні" : Закон України від 4 лютого 1998 р.№72/98-ВР

82.  Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" : Закон України від 22 грудня 1998 р.№333-ХІУ

83.  Про внесення змін і доповнень і про визнання такими, що втратили чинність, деяких роз'яснень президії Вищого арбітражного суду України : Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України від 31 травня 2002 р. № 04-5/609

84.  Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежилих приміщень, що перебувають у державній власності : Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. № 5-93

85.  Про впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 р. № 60

85 і.  Про  впорядкування  діяльності  суб'єктів  підприємницької діяльності,  створених  за  участю державних підприємств : Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 24-92

86.  Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну : Постанова Правління Національного банку України від 20 липня 1999 р. № 356