Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1037. Права та обов'язки управителя

1.  Управитель управляє майном відповідно до умов договору. Управитель може відчужувати майно, передане в управління, укладати щодо нього договір застави лише за згодою установника управління.

2. Управитель має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на майно, передане в управління, відповідно до статті 396 цього Кодексу.

Управитель не здобуває право власності на передане майно. Однак у межах, наданих йому законом і договором, повноважень, управитель може володіти, користатися, розпоряджатися цим майном, у тому числі передавати його у власність інших осіб, здавати в оренду, віддавати в заставу і т.п. З метою захисту інтересів установника управління, статтею, що коментується, встановлено правило, що управитель може відчужувати майно, передане в управління, укладати щодо нього договір застави лише за згодою установника управління. Договором можуть бути передбачені додаткові обмеження на відчуження окремих об´єктів. Слід зазначити, що обмеження можуть стосуватися не тільки відчуження, але й, наприклад, безоплатної передачі в користування третім особам. У будь-якому разі такі додаткові обмеження повинні бути передбачені договором.

Управитель зобов´язаний відокремити надане йому за договором майно від свого особистого майна, а також від того майна інших осіб, яке знаходиться у нього. Передане в управління майно повинне відображатися в управителя на окремому балансі від його власного майна. Управитель зобов´язаний вести самостійний облік майна, переданого йому в управління, в якому повинні відображатися всі операції, пов´язані з цим майном. Управитель також повинен забезпечити високий професійний рівень управління довіреним йому майном, а також діяти розумно та добросовісно.

Крім того, управитель має право та зобов´язаний діяти виключно в інтересах вигодонабувача, якому заборонено користуватися або іншим способом отримувати користь від управління в своїх інтересах.

На час управління установник обмежується в можливості реалізації на свій розсуд окремих повноважень права власності, що виключно реалізуються управителем. Тому повноваження володіння, користування та розпорядження можуть передаватися установником лише одночасно з відчуженням майна.

Основний обов´язок управителя покладається в використанні (особисто чи шляхом передачі в використання третім особам) майна відповідно його призначенню, зазначеному умовами договору. У договорі управління майном також має місце необхідний обов´язок управителя щодо збереження відповідного цінового та якісного змісту майна. У зв´язку з цим управитель повинен вчиняти необхідні міри по збереженню, ремонту та охороні переданого в управління майна. Договір може передбачати обов´язок здійснювати зазначені платежі в грошовій або іншій формі від прибутку або іншого результату, одержаного від управління майном, на користь установника управління чи вигодонабувача. Управитель забезпечує схоронність переданого в управління майна, приймає заходи по запобіганню пошкоджень та порчі.

Якщо в управління передаються суб´єктивні права, управитель вправі здійснювати ті дії, можливість вчинення яких передбачена змістом цих прав.

Згідно договору управління управитель надає установнику звіт про результати управління по встановлених показниках та в строки, зазначені в договорі. Управитель не має права отримувати доходи в своїх інтересах і іншим способом користатися вигодами від майна, за виключенням винагороди управителя, ІІередбаченої договором. Одночасно управитель наділений досить широким колом повноважень. Одним з найважливіших є право управителя самостійно визначати і здійснювати необхідні дії по використанню майна з метою отримання найбільшої вигоди. Крім того, він самостійне розподіляє доходи, якщо інше не передбачено договором управління. Однак, управитель не вправі використовувати передане йому майно для оплати боргів, які не мають відношення до управління цим майном.

Управитель зобов´язаний здійснювати діяльність по управлінню майном на протязі всього строку дії договору та не вправі відмовитись від договору. Однак, за винятком, управителю надана можливість відмовитись від здійснення управління майном, якщо настали обставини, за яких він не може особисто здійснювати управління майном, наприклад, у випадку погіршення здоров´я. При цьому він повинен повідомити установника про відмову від управління за три місяці, згідно ч.2 ст.1044 ЦК.

Договором управління також можуть бути передбачені інші права та обов´язки управителя, що не суперечать закону.

Оскільки управитель здійснює від свого імені повноваження власника переданого йому майна, йому у відповідності зі ст. 396 ЦК надається право вимагати усунення будь-якого порушення прав. Зокрема, він може пред´явити позов про визнання свого права на майно; про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційного позову); про усунення будь-яких порушень свого права, хоча б ці порушення і не були з´єднані з утратою володіння (негаторний позов).

Таким чином, хоча в статті, що коментується, прямо не вказано, але із змісту статті витікає, що при передачі в управління суб´єктивних прав управитель придбаває право вимагати захисту цих прав як загальними для всіх суб´єктивних цивільних прав засобами, так і спеціальними засобами, розрахованими на конкретні види суб´єктивних прав (про способи захисту див. ст. 16 ЦК та коментар до неї).