Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1044. Припинення договору управління майном

1. Договір управління майном припиняється у разі:

1) загибелі майна, переданого в управління;

2) припинення договору за заявою однієї із сторін у зв´язку із закінченням його строку;

3)  смерті фізичної особи — вигодонабувача або ліквідації юридичної особи — вигодонабувача, якщо інше не встановлено договором;

4)  відмови вигодонабувача від одержання вигоди за договором;

5) визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності або смерті;

6)  відмови управителя або установника управління від договору управління майном у зв´язку з неможливістю управителя здійснювати управління майном;

7) відмови установника управління від договору з іншої, ніж указана в пункті 6 цієї частини, причини за умови виплати управителеві плати, передбаченої договором;

8) визнання фізичної особи — установника управління банкрутом.

2. У разі відмови однієї сторони від договору управління майном вона повинна повідомити другу сторону про це за три місяці до припинення договору, якщо договором не встановлений інший строк.

3. У разі припинення договору управління майном майно, що було передане в управління, передається установникові управління, якщо інше не встановлено договором.

Зобов´язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом (ст. 598 ЦК). Частина 1 статті, що коментується, передбачає основні підстави для припинення договору управління, оскільки вони є важливими й пов´язані з особистостями

сторін договору і особистостями, які є властиві договору управління майном. Але цей перелік не є суворо обмеженим вимогами цієї статті, тому за бажанням сторін можуть бути передбачені інші випадки припинення договору.

Якщо договором не передбачений інший термін, то повідомлення про відмовлення від його виконання повинне бути отримано іншою стороною не пізніше трьох місяців до моменту його припинення. Дане правило не поширюється на відмовлення від договору вигодонабувача.

Після припинення договору управління майно підлягає поверненню установнику (вигодонабувачу). Управитель повертає майно в порядку, передбаченому при передачі майна від установника управителю. Майно вважається поверненим з моменту підписання сторонами акта при-йому-передачі. Як правило, обов´язок по складанню акта прийому-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні, якщо інше не передбачене договором.