Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

2. Огляд місця події

Сторінки матеріалу:

А. Суть і завдання огляду місця події

Одним із різновидів слідчого огляду є огляд місця події.

Це - один із процесуальних способів безпосереднього вивчення слідчим чи іншою особою, у провадженні якої перебуває кримінальна справа відповідного фрагмента (частини, ділянки тощо) матеріального мікросередовища - місця події та прилеглої до нього території.

Такий огляд може проводитися на будь-якій стадії розслідування, але завжди повинен бути виконаний невідкладно,- негайно, тільки-но виникла у слідчого потреба оглянути таке місце.

Тому цей найбільш складний і трудомісткий вид слідчого огляду, що має важливе значення для розслідування злочинів, називають невідкладною слідчою дією.

Отже, огляд місця події - це невідкладна слідча дія, що полягає в установленні, фіксації та дослідженні обстановки місця події, слідів злочину та злочинця, інших (фактичних) даних, на підставі яких у сукупності з рештою доказів можна робити висновок про механізм події та інші обставини розслідуваної події.

Необхідно розмежовувати два нетотожні поняття - місце події та місце злочину.

Місце події - приміщення або ділянка місцевості, у межах яких виявлено сліди вчинення злочину (викрадене майно, труп, частини трупа, схована злочинцем зброя тощо), хоча сам злочин міг бути вчинений в іншому місці.

Місце злочину - приміщення або ділянка місцевості (території), де безпосередньо було вчинено злочин, хоча сліди цього злочину можуть бути виявлені і в інших місцях (одному чи декількох).

Інколи місце злочину і місце події можуть збігатися.

На початку розслідування слідчий ще не може знати точно, де було вчинено злочин, тобто чи є конкретне місце місцем злочину чи ні, а є тільки місцем події.

Однак у всіх випадках незалежно від того, в якому змісті чи контексті місце слідчого огляду розглядається, місце події -завжди середовище речей, слідів і відносин, унікальне сховище в комплексі надзвичайно різноманітної інформації.

Носіями цієї інформації можуть бути об'єкти (їх вигляд, стан, взаєморозташування тощо), які були тут до злочину і залишилися після нього.

Інформативно несучими є предмети і сліди, що з'явилися на місці події до злочину, хоча раніше їх там не було.

Настільки ж інформативним є відсутність певних елементів матеріального середовища, які мали би бути на цьому місці, якби не сталося на ньому відповідної події.

Огляд місця події та його обстановки становить собою вивчення й фіксацію таких об'єктів (дослідження):

-   рельєфу місцевості, природних і штучних меж місця події;

 • характеру та розташування приміщення, навколишніх будов, шляхів підходу і відходу від нього, а також перепон на цих шляхах;
 • просторового розташування тамтешніх предметів, їх розміщення між собою та відстаней між ними;
 • розміщення предметів під кутом зору їх цивільного призначення та положення під час звичного використання;

-    слідів злочину і злочинця;

 • відсутності необхідних за конкретної звичної обстановки предметів, речей, слідів тощо;
 • наявність предметів, речей, слідів, які за конкретної закономірної обстановки є чужорідними, незвичними, нетиповими, а сам факт виявлення їх за такої обстановки є незвичним.

Останні дві групи фактичних даних належать до категорії негативних обставин.

Негативні обставини - реальні явища у вигляді матеріальних відображень (хоча можуть проявлятись і як ідеальні відображення у вигляді специфічних показань чи поведінки) певних супутніх злочинним діянням процесів, які своєю наявністю чи відсутністю на місці події, за своїм розміщенням, локалізацією або іншими суттєвими ознаками не відповідають установленим фактичним даним, суперечать механізмові розвитку події.

Негативні обставини можуть виникати внаслідок випадковостей, помилкових діянь злочинців чи інших учасників події, або ж навіть навмисних дій осіб, заінтересованих у протидії розслідуванню.

Саме негативні обставини є особливо цінними для викриття цих інсценувань злочинів, тобто штучного створення особою, заінтересованою у відповідному (бажаному для неї) завершенні розслідування, обстановки, що не відповідає події, яка фактично сталася на цьому місці.

Інсценування може мати таку мету:

 • створити видимість учинення на певному місці іншого злочину, з тим щоби приховати ознаки справжньої події (наприклад, створення обстановки розбійного нападу для приховання вчиненого розкрадання);
 • створення видимості перебігу події, що не має кримінального характеру, з тим щоби приховати ознаки злочину (наприклад, інсценування самогубства або нещасного випадку, щоби приховати вбивство);
 • створення видимості вчиненого злочину для приховання фактів аморальної поведінки, безпечності, халатності та інших вчинків, які не мають кримінального характеру (наприклад, інсценування обстановки крадіжки документів, хоча реально мала місце їх втрата);
 • створення у слідчого помилкового враження, уяви про окремі деталі фактично вчиненого злочину або про окремі елементи його складу (наприклад, інсценування вчинення злочину іншою особою, з іншою метою, мотивом).

Завданнями огляду місця події можуть бути:

 1. вивчення й фіксація обстановки місця події з метою з'ясування характеру і механізму події;
 2. виявлення і вилучення слідів злочину, які в подальшому можуть слугувати речовими доказами у справі;
 3. з'ясування ознак, що характеризують осіб, учасників учинення злочину (їхня кількість, наближений вік, фізичні дані, наявність у них певних звичок, навичок, психічних відхилень, а також обізнаності їх про життєвий устрій, розпорядок роботи п оте рі і і л о го то і по);
 4. фіксація особливостей, притаманних потерпілому чи іншим об'єктам посягання;
 5. встановлення обставин, що відображають об'єктивну сторону злочину: час і спосіб його вчинення, дії злочинця на місці події, наслідки злочину, наявність зв'язків між діями злочинця та його наслідками;
 6. виявлення ознак, що вказують на мотиви й цілі вчиненого злочину;

7)   з'ясування обставин, що сприяли вчиненню злочину.

Дослідженням (оглядом) місця події можуть бути зібрані дані, які па рівні припущення або категоричного висновку дають підстави вважати про таке:

1)   чи було вчинено злочин, чи ні, якщо так, то якого саме виду?

2)   чи є це місце місцем учинення злочину?

3)   час учинення досліджуваної події;

4)   що є об'єктом злочинного посягання (предметом злочину)?

5)   чи є жертви події, хто вони?

6)   мета, мотиви злочину;

 

 1. який механізм і спосіб учиненого, які дії вчинив злочинець, до яких наслідків вони призвели?
 2. відомості про злочинця (злочинців): їхні кількість, стать, вік, антропологічні дані, шляхи прибуття на місце події та відходу з нього; -
 3. чи є якийсь зв'язок між злочинцем і його жертвою, чи захищався потерпілий?

 

 1. як поводили себе на місці події злочинець і жертва? У якій послідовності діяв злочинець?
 2. які знаряддя, інструменти та інші засоби використовувались у ході вчинення злочину та приховання його наслідків (якщо таке мало місце)?

12) що викрадемо, знищено, пошкоджено?

 1. чи використовувався злочинцем транспорт для прибуття на місце події та ного залишення?
 2. які сліди на тілі, одязі, взутті та інших речах злочинця могли утворитися під час учинення ним злочину на огляданому місці?
 3. хто міг бути очевидцем учиненого або кому може бути відомо про обставини вчиненого, злочинця, потерпілого тощо?

Цілеспрямованому, продуктивному пошукові носіїв інформації на місці події під час огляду енрия^:

-   уявне відтворення стану иередкримінальпої обстановки місця події;

-  встановлення його фактичного стану на момент огляду;

-   визначення на основі порівняння моделей перед- і пост-криміпального стану обстановки змін, що мали місце у зв'язку із вчиненим діянням.

Ці аміни в огляді обстановки місця події можуть виражатись у:

-   слідах-падлипіках (того, що тут з'явилось як наслідок дій і чого не було до події);

-  слідах - відсутності чогось, що мало б бути, але чого немає;

-   слідах - змінах співвідношень між матеріальними об'єктами місця події (зміни положення об'єкта тощо);

-   інші типи слідів - носії видозміни обстановки місця події. Під час огляду місця події використовуються у комплексі

різноманітні методи пошуку й пізнання (спостереження, вимірювання, моделювання, експеримент, ідентифікація, аналіз, синтез, аналогія тощо) та спеціальні методи, а також технічні засоби, методики пошуку, фіксації, вилучення, попереднього доел і джеиня об'єкті в.

Під час огляду місця події, як ніде інде, виявляються витребуваними правова і криміналістична підготовленість особи, яка провадить цю слідчу дію, її організаційпо-управлінські здібності, знання і досвід.

Б. Етапи і стадії огляду місця події

Огляд місця події - це єдиний процес, але в криміналістиці його поділяють на етапи, щоби забезпечити методичність і послідовність огляду.

Розрізняють три етапи огляду місця події:

1)   підготовчий етап;

2)   робочий (дослідницький) етап;

3)   підсумковий (завершальний) етап.

Підготовчий етап охоплює дві стадії:

1)   підготування слідчого до виїзду на місце події;

2)   дії слідчого на місці події до початку робочого етапу. Отримавши повідомлення про злочин чи вказівку виїхати на

місце події для його огляду слідчий повинен (перша стадія):

 • уточнити характер події згідно з повідомленням, що надійшло: що мало місце; де; коли; хто і коли виявив подію; хто із працівників правоохоронних органів або інших посадових осіб перебуває на місці події;
 • вжити заходів (через органи міліції або адміністрацію установи) щодо охорони місця події та надання допомоги потерпілому, забезпечити порядок та безпеку для оточення; виявити очевидців тощо;
 • перевірити готовність науково-технічних засобів або дати вказівку щодо цього спеціалістові-криміналісту;
 • викликати для участі в огляді працівника органу дізнання і в необхідних випадках кінолога з собакою;
 • запросити для участі в огляді відповідних спеціалістів (наприклад, у справах про вибухи - спеціаліста у вибухових справах; за наявності потреби оглядати труп - спеціаліста із судової медицини або іншого лікаря), а також криміналіста з відповідною технікою;
 • вирішити питання про запрошення понятих, особливо у випадках, коли місцем події є віддалена місцевість або коли огляд відбувається в нічний час тощо (про це дається доручення працівникам міліції);
 • повідомити начальника слідчого підрозділу або прокурора про виїзд, узгодивши з ним склад слідчо-оперативної групи, забезпечення її транспортними засобами для виїзду на місце події.

Останній пункт є обов'язковим, коли планується виїзд на місце події найбільш серйозних злочинів: убивство, застосування зброї тощо.

Коли слідчий вважає за потрібне, він може запросити для участі в огляді потерпілого свідків, підозрюваних (обвинувачених) тощо, які здатні допомогти з'ясуванню обставин події, а також надати допомогу у виявленні слідів і речових доказів.

Щодо понятих, то їх звичайно можна підібрати інколи і на місці події, але це вимагає часу. Інколи це досить складно, бо особи, які мешкають у районі місця події, можуть і відмовитися від участі в огляді.

Окрім цього, серед понятих можуть виявитись особи, які заінтересовані у справі (практика знає випадки, коли злочинець пропонував свої послуги понятого).