Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

4. Установлення наявності та способів матеріального підроблення документів

Сторінки матеріалу:

Відомі три види кримінального підроблення документів:

 • Повне підроблення.
 • Часткове підроблення.
 • Виготовлення документа довільної форми.

Повне підроблення документів полягає в цілісному виготовленні у злочинних цілях усіх складових частин документа (бланка) і реквізитів (підпису, печатки, штампа тощо) тобто від початку і до кінця, з підробленням їх під справжній зразок, по-іншому - виготовлення фальшивого документа, який повністю імітує справжній.

Як бачимо, повне підроблення передбачає і виготовлення матеріального носія, і виконання на ньому змісту певного документа.

Повному підробленню піддаються найчастіше документи, що виготовляються на чистих аркушах паперу (довідки, свідоцтва, атестати, дипломи, посвідчення).

Рідше повністю підробляють документи, що виготовляються друкарським способом, оскільки зімітувати захисні властивості таких документів майже неможливо.

Повністю підробляючи документи, злочинці використовують зразки справжнього документа.

Однак, оскільки абсолютно точне підроблення не є можливим, підроблені документи так чи інакше набувають відмінних ознак, за якими розпізнають підроблення.

Ознаки повного підроблення встановлюють порівняльним дослідженням документів і справжнього зразка.

Наявність цих ознак залежить від якості виготовлення і застосованих засобів поліграфії.

Для цього призначають відповідний вид експертизи або слідчий здійснює огляд - попереднє дослідження за участю фахівця. Хоча, щоб фахово засвідчити факт підробки, все одно потрібен висновок експерта.

Часткова підробка - це внесення у справжній документ певних окремих змін шляхом:

-    підчищення;

-    хімічного витравлювання;

-    змивання;

 

 • дописування, вставляння, додруковування або виправлення тексту, окремих букв, цифр, слів;
 • заміни частин документа (фотографій, аркушів чи листів у багатосторінкових документах);

-         підроблення підписів, відтисків печаток і штампів тощо. Будь-яку зміну, іцо вноситься в документ, злочинець намагається зробити непомітною, замаскувати під загальне тло.

Тому знання ознак підроблення і способів їх виявлення має принципове значення.

Підчищення - механічне видалення штрихів, літер, знаків, слів тексту реквізитних позначень тощо способом відділення часток матеріального носія відображеної в документі інформації.

Засоби підчищення: загострені тверді предмети (бритва, лезо пожа, голка, мікроскальпсль), гумка, порошок пемзи тощо.

Ознаки підчищення:

-   порушення структури поверхневого шару паперу (кострубатість, ворсистість волокон, втрата глянцю й проклейки);

-  па місці підчищення шар носія стає тоншим;

 • порушуються захисна сітка, графлення штрихів та букв тощо;
 • розплив і поглиблене проникнення чорнила нового тексту в товщину паперу (носія);

 

-    залишки штрихів первинного тексту;

-    барвник у нових графічних елементах замітно люмінесціює;

-   наявність трас від предмета, яким полірували місце підчищення.

Способи виявлення підчищення:

 • порушення структури поверхні носія - легко виявляється мікроскопом, лупою під нахиленим струменем світла;
 • порушення мікроструктури речовини штрихів, деформацію ліній захисної сітки - за допомоги лупи, збільшувальних приладів;
 • утоншення, прохудіння паперу - на просвіт, тобто оглянути документ у проникному світлі (у місці підчищення буде пляма світла);
 • для виявлення і відновлення підчищених записів: контрасне знімання, фотографування в ультрафіолетовому або інфрачервоному промінні, використання методу дифузор-копіювання, люмінесценції, фотографування документа з використанням світлофільтрів тощо.

Витравлення - вплив на графічні реквізити документа хімічними реактивами, внаслідок чого між барвником і окислювачем відбувається хімічна реакція, результат - обезбарвлення або розчинення і змивання барвника.

Витравлюючи речовини, використовують кислоти, луги, окислювачі, які вступають у реакцію з речовиною, що формує знак.

Витравлювання, як і підчищення, здійснюють по площі, наносячи травильний розчин на весь текст або тільки впливаючи на штрихи тексту, наприклад, пером (кваліфіковане витравлення).

Ознаки витравлювання:

 • порушення проклейки паперу, що викликає її пористість, гігроскопічність, появу матової поверхні;
 • має місце зміна кольору паперу в місцях витравлювання -пожовтіння;

-    папір стає ламким, через що на ньому утворюються тріщини,

 • спостерігається обезбарвлення записів, виконаних на сусідніх із місцем витравлювання ділянках;

 

 • наявні залишки слабковидимих штрихів первинних записів;
 • з огляданням документа в ультрафіолетових променях спостерігається відмінність у люмінесценції підданого витравлюванню місця тексту з іншою поверхнею.

Засоби виявлення:

-   огляд при боковому освітленні, спостереження крізь лупу чи мікроскоп;

-   контрастність різних ділянок - світлофільтрами;

 • у вигляді люмінесціюючих плям сліди витравлювання спостерігаються у променях ультрафіолетової лампи (ОЛД-41, УК1, "Таран", УФО-4А, "Фотон");
 • зніманням на кольоровому матеріалі, контрастним чи інфрачервоно-люмінісцентним зніманням.

Змивання - видалення тексту розчинниками (спиртом, водою, ацетоном, скипидаром тощо), а також речовинами комбінованої дії, приміром, СМЗ (синтетичними миючими засобами).

Ознаки:

-   па поверхні паперу документа залишаються розливи барвника у вигляді плям з кольоровим відтінком по краях.

Далі з'ясуємо такі питання:

 • Способи підроблення - підчищення, витравлення, змивання, дописування, додруковування, виправлення, заміна частин документа, заміна частин тексту документа.
 • Види та ознаки підроблення підписів і способи його виявлення.

•  Види та ознаки підроблення відтисків печаток і штампів.

 • Техніко-криміналістичне дослідження машинописних, комп'ютерних текстів і поліграфічної продукції.
 • Особливості техніко-криміналістичного встановлення початкового (первинного) вигляду і змісту видозміненого документа, а також дослідження матеріалів документів, засобів письма та паперових грошей і цінних паперів.
 • Окрім цього, бажано бути обізнаним із можливостями різновидів техніко-криміналістичних експертиз письмових документів.

Додруковування - часткові зміни в документах у спосіб до-лучеппя нових слів, знаків або частин машинописного тексту, з метою зміни змісту або реквізитів документа.

Вони невеликі за обсягом, але здатні суттєво змінити викладені в документі відомості.

Частіше за все додруковуванням слів, букв, цифр, а подеколи окремих штрихів досягають злочинних змін суми у відомостях, накладних квитанціях, змінюють дати оформлення документів, прізвища його власника тощо.

Основні ознаки додруковування:

 • незбіг горизонтальності розташування друкованих знаків у рядку;
 • відмінності розміру та малюнка однойменних друкованих знаків, відмінність у кольорі барвника стрічки;
 • відмінність у дефектах шрифту й механізму, якщо додруковування виконувалося на іншій друкарській машинці;
 • відмінна (інша) люмінесценція знаків у додрукованих і справжніх реквізитах під час огляду в ультрафіолетовому промінні.

Під час перевірки того, чи мало місце додруковування на тій самій машинці, якою було надруковано первинний текст, визначають, чи збігаються лінії рядків основного і додрукованого текстів, чи однаковою є інтенсивність барвника у штрихах та деякі інші ознаки.

Виправлення тексту - часткові зміни в документах через безпосереднє внесення змін або заміну одних знаків іншими, тобто тут відсутнє попереднє підготування у вигляді підчищень, витравлювань або змивання старого тексту чи знаків.

Основні ознаки виправлень:

-   подвоєння, потовщення штрихів; наявність зайвих елементів, що залишилися від попереднього знаку.

Інколи ці зайві знаки підчищаються після виконання виправлення, внаслідок чого проглядаються ще й ознаки підчищення чи інших видів підроблення.

Виправлення за аналогією з дописками, додруковуванням виявляються за допомоги оптичних збільшувальних приладів, світлофільтрів, інфрачервоних та ультрафіолетових випромінювачів, через дослідження хімічного складу барвників методами спектроаналізу та хроматографії тощо.

Заміна частин документа (фотографій, листів у багатосторінкових документах) є характерною для підроблення документів, що посвідчують особу.

Переклеювання фотографій - часткове підроблення, що викопується в паспортах, службових посвідченнях, посвідченнях водіїв, тобто в документах, виконаних на спеціальних бланках, що мають друкарський текст, захисні сітки, розліновання, асюре тощо, з метою використання підробленого документа у своїх цілях.

Технічно переклеювання може бути виконане різними способами:        е.

 • повне переклеювання іншої фотографії, яка раніше ніде ще не використовувалась;
 • повне переклеювання фотографії, що вже була на іншому документі, а отже, з намаганням використати залишки старого відтиску;
 • монтаж фотографії з відтиском печаті, підклеюючи до неї нову фотографію зі зрізаним кутом;

-   відокремленням емульсійного шару на справжній фотографії з подальшим доклеюванням або фотографії з основою чи без неї.

У більшості випадків переклеювання фотографії має місце домальовування, натискування, проставлення недостаючих частин відтисків печаток.

Основні ознаки переклеювання:

 • відшаровування поверхневого шару паперу на кутах фотографії;
 • наявність двох різних за складом клеїв під фотографією і навколо неї;
 • незбігання за змістом, розміром і малюнком букв тексту відтиску печатки на фотографії та папері документа;
 • відсутність розриву у відтиску печатки на куті фотографії та сторінці в місці наклеювання;
 • невідповідності в розташуванні фотографії на місці наклеювання;

-    нестандартні розміри, масштаб, деталі зображення;

 • сліди дорисовок відтиску печатки на фотографії та на підкладці документа;

-    сліди дорисовок на самій фотографії;

 • пошкодження розліновання, ліній графлення, захисної сітки, що є наслідком відклеювання справжньої фотографії;
 • наявність на тильнім боці фотографії волокон і шматків паперу з іншого документа, іншого клею тощо.

Способи виявлення: дослідження з мікроскопом, на просвіт і в ультрафіолетовому промінні.

Заміна частин (листів) у багатосторінкових документах (паспорт, трудова книжка тощо).

Ознаки заміни (листів, сторінок):

 • відмінності в нумерації (незбіг) сторінок, серії, номерів (у паспортах);
 • різний ступінь забруднення, невідповідність кольору на різних сторінках;

-    порушення цілісності в місцях кріплення сторінок;

 • невідповідність видів і способів друку в текстових фрагментах;

-    різна величина листів,

 • різна люмінесценція паперу, наявність зайвих слідів проколів від скріпок,
 • сліди перероблення нумерації сторінок дорисовуванням, підклеюванням та ін.

Є випадки виготовлення документа монтажем із декількох частин різних документів, особливо під час підроблення старовинних або архівних документів.