Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 114. Пропозиція суду про надання додаткових доказів та пояснень

  1. Суд може запропонувати особам, які беруть участь у спра  ві, доповнити чи пояснити певні обставини, а також надати  суду додаткові докази у строк, встановлений судом.
  2. Питання про прийняття доказів, наданих з порушенням  строку, встановленого судом, вирішується судом з урахуван  ням поважності причин несвоєчасного надання доказів.
  1. Законодавством передбачене загальне правило, згідно яко  го кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрун  туються її вимоги та заперечення (ст. 71 КАС України). Стаття,  що коментується встановлює можливість здійснення важливих  процесуальних дій судом на стадії підготовчого провадження  та надає йому можливість звернутися до осіб, які-беруть участь  у справі з пропозицією про доповнення чи пояснення певних об  ставин справи. Суд може також запропонувати цим особам на  дати додаткові докази у строк, встановлений судом. Законода  вець прямо не вказує, коли саме суд може вчинити ці дії, проте  уявляється, що це може відбутися у будь-який час на всьому  протязі підготовчого провадження. Додаткові докази повинні  бути надані особами, які беруть участь у справі, в строк, вста  новлений судом.
  2. Зважаючи на те, що строк, наданий для подання додатко  вих доказів, встановлюється судом, він згідно зі ст. 102 КАС  України може бути продовжений судом за клопотанням особи,  яка бере участь у справі. Питання про продовження вказаного  строку вирішується судом з урахуванням поважності причин  несвоєчасного надання доказів.