Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову

  1. За клопотанням позивача або з власної ініціативи суд  може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення ад  міністративного позову, якщо існує очевидна небезпека запо  діяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухва  лення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав,  свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких захо  дів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних  зусиль та витрат, а також, якщо очевидними є ознаки проти-  правності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних пов  новажень.
  2. Ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністратив  ного позову постановляє суд першої інстанції, а якщо розпоча  то апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити  суд апеляційної інстанції.
  3. Подання адміністративного позову, а також відкриття  провадження в адміністративній справі не зупиняють дію

271

   

оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв рішення та є обов'язковою для виконання.

4.  Адміністративний позов, крім способу, встановленого  частиною третьою цієї статті, може бути забезпечено заборо  ною вчиняти певні дії.

5.  Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення  рішень Національного банку України щодо призначення та  здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, за  борони проводити певні дії тимчасовому адміністратору, лікві  датору банку або Національному банку України при здійсненні  тимчасової адміністрації або ліквідації банку.

1.  Коментована стаття регламентує інститут забезпечення  адміністративного позову. Без перебільшення треба зазначити,  що закріплення таких положень в законі є однією з найважли  віших гарантій захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб,  прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових  відносин. Забезпечення адміністративного позову - це вжиття  адміністративним судом,  в провадженні якого знаходиться  справа, певних заходів щодо охорони прав та свобод позивача,  для створення можливості реального виконання позитивного  (для позивача) рішення суду. Підставами забезпечення адміні  стративного позову є: 1) наявність очевидної небезпеки заподі  яння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухва  лення рішення в адміністративній справі; 2) наявність немож  ливості захисту прав, свобод та інтересів позивача без вжиття  таких заходів; 3) необхідність докладення значних зусиль та  витрат для відновлення прав, свобод та інтересів позивача в разі  невжиття цих заходів; 4) очевидність ознак протиправності рі  шення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Ініціювати забезпечення адміністративного позову можуть суд або позивач, останній подає щодо цього клопотання. Про забезпечення адміністративного позову суд приймає ухвалу.

2. Аналіз положень ч. 2 ст. 117 КАС України дозволяє дійти  висновку про наступне. Хоча формально статті, що стосуються  забезпечення адміністративного позову, розташовані в главі 2,

272

 

присвяченій підготовчому провадженню, проте ухвала про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову може бути прийнята судом першої інстанції до ухвалення рішення по суті справи, а якщо розпочато апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної інстанції до вирішення апеляційної справи. Таким чином, уявляється, що рішення суду щодо "забезпечення адміністративного позову приймається в будь-якій стадії адміністративного провадження до постановлення судом рішення по суті адміністративної справи.

  1. За загальним правилом, що встановлене у ч. З ст. 117 КАС  України, подання адміністративного позову, а також відкриття  провадження в адміністративній справі не зупиняють дію  оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень. Проте  суд у порядку забезпечення адміністративного позову може від  повідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних пов  новажень чи його окремих положень, що оскаржуються. Таким  чином, законодавець визначив, що головним способом забезпе  чення адміністративного позову є зупинення дії рішення суб'єк  та владних повноважень. Крім того, тут мова йде про повне або  часткове забезпечення позову. Так суд може прийняти рішення  про забезпечення не всіх, а тільки окремих положень рішення,  що оскаржується. В останньому випадку суд має конкретно  вказати в ухвалі, які саме положення рішення забезпечуються  позовом. Суб'єкт владних повноважень, який прийняв рішен  ня, щодо якого суд встановив забезпечення позову, невідкладно  повідомляється шляхом надсилання йому ухвали суду, яка є  обов'язковою для виконання.
  2. При розгляді адміністративної справи забезпечення позо  ву передусім відбивається в зупиненні на час здійснення адмі  ністративного провадження дії правового акту, що оскаржуєть  ся. Проте зупинення дії оскаржуваного рішення не є єдиним  засобом забезпечення адміністративного позову. Адміністра  тивний позов також може бути забезпечено забороною вчиняти  певні дії.
  3. Частина 5 коментованої статті визначає виключний пере  лік рішень, суб'єктом прийняття яких є Національний банк  України, відносно яких не допускається забезпечення позову  шляхом зупинення цих рішень.

273