Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 115. Судове доручення

 1. Суд, який розглядає справу, у разі потреби збирання до  казів за межами своєї територіальної підсудності доручає від  повідному адміністративному суду провести певні процесуаль  ні дії.
 2. В ухвалі про судове доручення коротко зазначається зміст  справи, що розглядається, вказуються обставини, що належить  з'ясувати, та докази, які слід зібрати суду, що виконує доручен  ня. Ухвала про судове доручення невідкладно надсилається до

268

 

адміністративного суду, який буде її виконувати, та є обов'язковою для нього.

 1. Судове доручення невідкладно виконується судом за пра  вилами цього Кодексу, які встановлюють порядок вчинення  відповідних процесуальних дій.
 2. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про  дату, час і місце судового засідання. Неприбуття у судове засі  дання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешко  джає виконанню судового доручення.
 3. Якщо особа, яка бере участь у справі, чи свідок, що дали  пояснення або показання суду, який виконував окреме дору  чення, з'являться до суду, що розглядає справу, то вони дають  пояснення і показання у загальному порядку.
 4. Адміністративні суди України можуть звертатися з дору  ченням про проведення певних процесуальних дій до інозем  них судів, а також виконувати доручення іноземних судів на  підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких  надана Верховною Радою України.
 1. Однією з процесуальних дій, яку може вчинити суд в ході  підготовчого провадження, є передбачене статтею, що коменту  ється, судове доручення. При здійсненні провадження в адміні  стративній справі суд завжди прагне до отримання доказів з  первісного джерела, бо це є однією з гарантій надходження вір  них та об'єктивних відомостей про факти, що стосуються спра  ви. Отже, при розгляді адміністративної справи може виникну  ти потреба збирання доказів за межами територіальної підсуд  ності суду, який розглядає справу. У цьому випадку суд, що  розглядає справу,  доручає  відповідному адміністративному  суду провести певні процесуальні дії.
 2. Судове доручення оформляється ухвалою суду, який здій  снює розгляд адміністративної справи. Ухвала повинна бути  оформлена належним чином, тобто в ній має коротко зазнача  тися зміст справи, що розглядається, вказуються обставини,  що належить з'ясувати, та докази, які слід зібрати суду, що ви  конує доручення. Ухвала про судове доручення невідкладно  надсилається до адміністративного суду, який буде її виконува  ти. Вона є обов'язковою для суду, який буде виконувати судове  доручення.
 3. Законодавцем не передбачено точних строків виконання  судового доручення, проте у статті міститься положення про

269

   

невідкладне здійснення судового доручення. Відповідно до того, яка процесуальна дія вчиняється, суд-виконавець судового доручення додержується правил, встановлених КАС України для регламентації порядку вчинення відповідних процесуальних дій. Так, наприклад, в порядку судового доручення згідно зі ст. 78 КАС України можуть бути допитані свідки.

 1. Судове доручення виконується в судовому засіданні з до  держанням правил КАС України. Особи, які беруть участь у  справі, повідомляються про дату, час і місце судового засідан  ня. Якщо ці особи не прибули в судове засідання, проте є дані  про те, що вони були належним чином повідомлені, відповід  ний суд виконує судове доручення.
 2. Частиною 4 ст.25 КАС України встановлено правило, від  повідно до якого документи, якими було оформлене виконання  судового доручення, повинні невідкладно пересилатися до суду,  який розглядає справу.

Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про дату, час і місце судового засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає виконанню судового доручення.

6.  Адміністративні суди України можуть звертатися з дору  ченням про проведення певних процесуальних дій до іноземних  судів, а також виконувати доручення іноземних судів на під  ставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких на  дана Верховною Радою України.

і' -о; і