Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 173. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців

 1. Право звернутися з адміністративним позовом про уточ  нення списку виборців, у тому числі про включення або виклю  чення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто  має право голосу на відповідних виборах або референдумі.
 2. Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців  розглядають місцеві загальні суди за місцезнаходженням від  повідної комісії.
 3. Позовна заява про уточнення списку виборців подається  до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну  заяву може бути подано не пізніш як за одну годину до закін  чення часу голосування.
 4. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення спис  ку виборців у триденний строк після надходження позовної за  яви, але не пізніше дня, що передує дню голосування, а якщо  позовна заява надійшла напередодні дня голосування або в  день голосування - невідкладно, але не пізніш як за півгодини  до закінчення часу голосування.
 1. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним  чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.
 2. Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у  списках виборців виконуються негайно.
 1. Особа, яка має право голосу на відповідних виборах або ре  ферендумі, може звернутися до адміністративного суду з адмі  ністративним позовом про уточнення списку виборців. Вимога  позивача може стосуватися включення в список виборців себе  особисто або інших осіб, які мають право голосу на відповідних  виборах або референдумі, виключення із списку себе особисто  або інших осіб, усунення неточностей, неправильності, пере  кручень списків виборців тощо.
 2. Частиною 2 коментованої статті визначена предметна та  територіальна підсудність цієї  категорії адміністративних  справ - вони розглядаються місцевим загальним судом як ад-

350

 

міністративним судом за місцезнаходженням відповідної комісії.

 1. При поданні позовної заяви про уточнення списку вибор  ців судовий збір не сплачується, її може бути подано не пізніш  як за одну годину до закінчення часу голосування. Це потрібно  для того, щоб суд встиг розглянути справу, а відповідна комі  сія - виконати постанову суду.
 2. Суд вирішує зазначені адміністративні справи у триден  ний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше  дня, що передує дню голосування, а якщо позовна заява наді  йшла напередодні дня голосування або в день голосування, -  невідкладно, але не пізніш як за півгодини до закінчення часу  голосування. Як і у випадку строку, встановленого ч. З статті,  що коментується, цей строк встановлено для того, щоб суд  встиг розглянути справу, а відповідна комісія - виконати по  станову суду.
 3. З огляду на необхідність оперативного вирішення адміні  стративних справ щодо уточнення списку виборців неприбуття  у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені  про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає їх судо  вому розгляду, і постанови адміністративного суду щодо вне  сення змін у списки виборців виконуються негайно.